Online Chat
Myhman_68942
Bir gün gelip hemme insanlar şol saýtda oturýärlar.
Myhman_69050
Telegramda her güni gün aýaty çykýar.
Myhman_69098
Gün aýaty diyen sahypa döretseniz ýagşy bolordy
Myhman_69098
sillyclap
Myhman_69132
birinji gezek bu ýere giriptim,çýotkiý saýt eken,molodes!
Myhman_69212
Instagramda hem sizlere ýazyldym,gözel suratlar goýanyz.
Myhman_69289
Kingdom Power and the Glory!!!!!
Myhman_69351
Oran amatly.Hyzmatymyza uly peýdasy degýar.
Myhman_69455
Hudaýy şöhratlaýan goşuklar uçin sag boluň.
Myhman_69512
Artykmaç zatlar ýok,diňe gerekli zatlar bar eken.
Myhman_69528
Hudaý dünýäni örän söýendigi sebäpli Özüniň ýeke-täk Ogluny berdi. Ol muny Ogluna iman edenleriň hiç biri heläk bolman, baky ýaşaýşa gowuşmagy üçin etdi.
Myhman_69528
heart heart heart heart
Myhman_69528
Isa nami belen Ominheart
Myhman_69577
Maňa hyzmatynyz makul boldy.Gep ýok.
Myhman_69686
Makul!
Myhman_69764
Bizi Mesih ozaldan saýlady we Gökdäki mirasa eýe etdi.Omin!
Myhman_69774
birinji gezek bu ýere giriptim
Myhman_69774
çýotkiý saýt eken
Myhman_69774
molodes!
Myhman_69774
clap
Myhman_69821
Bereket tapyň!
Myhman_69939
Bir tanyşym maslahat edipti,ýone özi ýitip gitdi.Eý tanyşym nämuçin ýazaňok?
Myhman_70001
Fargana jülgesinden ullllyyy saLAM! Sag boluň.
Myhman_70059
birinji gezek bu ýere giriptim
Myhman_70059
çýotkiý saýt eken
Myhman_70059
molodes!clap
Myhman_70059
snail
Myhman_70086
Hemmä salam,gowmysynyz?
Myhman_70175
Siz turkmenmisiniz?
Myhman_70261
Oran oňat saýt çykyptir!
Sazlama
Scroll to top