5:52

Saýlamak mumkinçiligi

MP3

Salam gadrlylar.Özünize,haýatyň gadryna,saglygynyza,perzentlerinize we geljeginize aragatnaşygynyz nahilli?Başgaça aýdanda,kararlary nahilli esaslara daýanyp çykarýanyz? Karar çykarmakda Hudaýdan “Seniň eradan näme?”diyip soraýanyzmy? Onuň eradasyny bileninizde näme boluşyna seretman Oňa boýun egýanyzmy?Bu hakda oýlap gorun.Erem bagynda Adam Ata we Howa enedede saýlamak mumkinçiligi bardy we olar saýlawy emele aşydylar. Eger Adam Ata we Howa ene wagty yza gaýtarmagy ýada bu saýlaw netijelerini gormek mumkinçiligi bolandady,olar hiç haçan bu gadagan edilen miweni iýmedik bolardy.Hiç haçan!Butin Ysraýyl halkyny mysal edip alaýlin.Olar Müsrde gul bolan wagtda Hudaý olary gullykdan azat etdi.Olory Sinaý dagyna alyp gelip Musa arkaly kanun berdi.

Çöl bilen alyp geçip,Özi wada eden ýürt araçägineçenli alyp geldi.Ysraýyl halky suýit we bal akyp ýatan ýürda girmage taýardylar.Bu ýürt olar uçin Hudaý wada eden ýer ýüzindäki göýä jennetdi. Çunki Hudaý wada berip,”Bu ýürdy Men size berdim” diyendi.Hudaý bireýyäm olara wada berip,bu ýurdy olara berendi. Bu bireýyäm çözulip bolandy.Musa , wada berilen ýürdy barlap gelmek uçin on ikki aňtawçyny iberdi. Aňtawçylar gaýtyp gelenson,olardan onusy erbet habary aýtdylar.Diňe Ýeşuwa we Halyp “Biz bu ýurdy ele alyp bilýas.Dogry,bu ýürdyň adamlary guýçli we diwarlary belent eken,ýone biz ony basyp alýas”diydiler.Näme uçin?Çunki Eşuwa bu bilen Hudaý bu ýürdy bireýyäm olara berenini ýatlatýandy.Şol daňda halk Musa,Eşuwa we Halypy daşlamakçy boldular. Gijesi bilen nalap Müsure gaýtyp gitmek hakda gepleşdiler. Nahilli samsyklyk!

Olar Hudaýa tabun bolmazlyk ýoluny saýladylar.Onuň netijesi name boldy?Ýaşy ýigirme başden aşan erkekleriň hemmesi aradan çykyýnçenli kyrk ýyl çölde entäp ýörenler.Bilýanyzmy,eger olar bu kararlaryň netijesini gorup bilendedi,”Name bolsada Hudaýyň aýdanyny edýas,bu ýürda bastyryp girýas”diyen bolordylar.Ýone olar bu ýoly saýlamadylar.Kararlaryň netijesini datyp gördiler. Ýene mysal edip,Dawud pätyşäny alaýliň.Bir güni öýlan ol öz goşuny bilen söweş meýdanynda bolmak ornuna köşiginde galdy.Köşk eýwanynda aýlanyp ýorende aýnadan daşary seredeninde Botşewanyň çuwa düşup ýörenini gorup galdy.Eger şol wagt ol aklyny işletip,dogry karar çykaranyndady,badyna yza öwürilip,içere girib giden bolarsy.Ol bolsa tersine butin haýatyna degerli karar çykardy.Çunki onuň eden bu günäsi butin Ysraýyl halkynada täsir geçirdi.

Bu wakadan biraz wagt geçip gozgalan ba’landy.Bu gozgalan Dawudyň ömriniň sonunaçenli täsir etdi.Eger bu aýal bilen geçirilýan bir gije butin geljegine erbet täsir edişini bilenindedi,hiç haçan bu gabahat işi etmedik bolardy.Ýene mysal edip,Ýunusy alaýliň.Hudaý oňa “Naýnawa git we Meniň Geplerimi halka yetir.Men Naýnawany weýran etjek”-diydi.Eger ol özüne näme boluşyny onünden bilendedi,Hudaýa:”Hop bolýa,Rebbim!Ol ýere nadip tizräk barsam bolýar?”diyip soran bolardy. Ol onünde näme bardygyny bilmesdi.Indi serediö,koplanç siz bilen biz hem kararlarymyzyn nahilli netijä alyp geljegini onünden bilmeýas.Biraz togtap,tabunlygynyz nahilli netijä alyp gelişini oýlap goruň.Kimdirr :”Men bilen beýle bolmaýar”diymegi mumkin.Ýone bu zat şeýtanyň ýalan hiýlesi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top