4:08

Mukaddes Kitapy öwrenýas

MP3

Adata hat açyp ökaýarlar.Şonda o taýda näme ýazylan bolsa barysy size mälim bolýar.Hudaýyň Sözüni ökan we oňa tabun bolan kişi dogry ýoly saýlan bolýar.Eger siz oňa ýüreginizi açsanyz we Oňy Hudaýyň Ogly we dunýanyň Halasgäri diyip kabul etseniz Isa-Hudaýyň Sözi-siz uçin hakykata öwrilýar.Ol sizi Mukaddes Ruha çümdirenden soň Hudaýyň Höşhabary siz uçin düşunerli bolýar.Ol siz uçin Hudaýyň Höşhabarydyr.Isa Mesih adamlar uçin gurban bolmak uçin we adamlara Atanyň söýgisi,guýji we şöhratyny görkezmek uçin ýere gelipti.Geliň şol ýerde ynança degişli bir mysal getirip geçeýliň.

Darbazlaryň çykyşyny seretmek uçin Niagara şarlawugy onünde kop adamlar ýygnaldy.Onuň ýüpi dünýabölek kenarynan şarlawugyň iň çet ýeri “ Geçi adasynaçenli” dartylandy.Adamlar ol nädip inçe ýüpde oňe we yza ýörenine seredýadylar,akrobat maşklaryny berjaý edişini ,tigr sürenine seredýadylar. Artist kenardaky meýdanda durup halkdan :”Bir tigirli arabada şol ýüpiň üstinden adamy geçirmagime ynanýaňyzmy?”-diyip sorady.Adamlar arasynda pyşyrdylar başlandy.”Ýüpiň ol tarapyna geçirmek uçin kim arabä ötürmaga razy bolýar?”-diyip sorady artist.Adamlar umsüm bolup galdylar.

Adamlar özüni däl,başga biri oňa ynanyşyna taýyndy.Ahyry bir adam oňa çykdy,arabä ötürdy we darbaz oňy ýüpiň üsti bilen şarlawugyň başga tarapyna geçirip goýdy.Elbettde bu adam öz ynançyny işe salypty!Isanyň ajaýyp täsinlikleri Onuň haýatnyň bary şeklleri üstinden häkimdigini subut edýar.Olor Ol Hudaý ekenini subut edýar.Şonuň uçin ol biziň ynançymyza sezewardyr.Eger siziň ynançyňyz hakykyý we tuýs ýürekden bolsa siz diňe Oňa ynanman belki Oňy haýtynyzyň Eýesi edip,Oňa tabun bolýanyz.Isa suwa çümdirilenden soň Öz şägirdleri bilen Ierusalimden demirgazyk tarapa ýol aldy.

Uçinji güni Ol Jelileniň Kana şaherine ýetip geldi.Ol ýerde gündögar adaty boýunça bir näçe gün dowam edýan nika toýi bolup geçýady.Isanyň ejesi Merýam toýä çagyrylany uçin Nasyradan gelendi we onuň ogly şägirdleri bilen şähere gelenini eşiden toý eýesi olary hem toýa çagyrdy.Gündögar halky hemişe öz toýylarynda şerab dartýadylar.Käbir adamlar bu şeraby adyý üzüm şerbeti diyip öýlýardylar.Biz buňa ynanmaýas,çunki ýahudiýler şerbeti ulanany ýaly hakykyý şeraby hem ulananlar.Olor adatda şeraba suw çalyştyranlar we çeni bilen ulanyp gelenler.

Elbettde Isa içkiligi hiç haçan aklamän.Şerab gutaryp galanda gelin we giýew gelişiksiz ýagdaýa düşup galdylar.Kop myhman bolon toýda nahar ýada içkiligiň ýetman galany olor uçin göwne degerlidi we toý eýeleri uçin bu zat bagyşanyp bolman ýagdaýdy.Merýem derrew Ogluna ýüzlendi,çunki ol Ogly haýatnyň her hilli kynçylyklaryndan alyp çykyşyna ynanýady.Eziz diňleýji siz hem öz haýatynyzy we bary meselelerinizi Oňa beriň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top