4:50

Boýun egmeslihin netijesi

MP3

Salam gadrdanlar.Hudaýa bizden näme gerek?Oňa jan gürbanlyk edişimizi isleýärmy?Bizden Oňa näme gerek.Oňa niýetlenen dabaralarmy? Asla.Bularyň hiç biri Hudaýa gerek däl.Hudaý uçin iň möhümy-biziň gulak asmamyz.Boýun egmek näçe möhümdygyny Şawul pätyşänyň haýaty mysalynda görmegimiz mumkin.Eger ökän bolsanyz,Hudaý Ysraýyl halkyny Müsrden alyp çykanson,olara garşy hüjüm eden Omalakiý halky bolandy.Emma Hudaý olara garşy çykdy.Ýone Şowul pätyşä bolanson,Hudaý oňa Amalakiýlara garşy hüjüm edip,olary butinleý ýok etmagi buýurandy.Ýone Şawul Amolakiýlaryň iň gowy mal-goýunlaryny söweşden olja edip alyp geldi.Şawul söweşden alyp gelen zatlary Hudaýa gurbanlyk etmekçidi.Emma ýadynyza salyň Hudaý näme diyendi:

“Şamuwel Şawula şeýle diýdi: «Reb Öz halky ysraýyla patyşa bellemek üçin meni seniň ýanyňa iberdi. Indi sen Rebbiň sözüne gulak as. Hökmürowan Reb şeýle diýýär: „Men amalekleri jezalandyrjak, çünki olar ysraýyllar Müsürden gelýärkäler, ýolda olara garşy boldular. Indi, bar, amalekleri gyr, olaryň ähli emlägini bütinleý ýok et. Olary diri galdyrma. Aýal-erkeginiň, çaga-çugasynyň, mal-garadyr dowarlarynyň, düýedir eşekleriniň baryny gyr“». Ýone Şawul Hudaýyň buýrugyna doly boýun egmedi. “Şawul Hawyladan Müsüriň gündogaryndaky Şura çenli bolan aralykda amalekleri derbi-dagyn etdi. Olar amalek patyşasy Agagy diri ele saldylar, halky bolsa gylyçdan geçirip, bütinleý ýok etdiler.

Ýöne olar Agagy we goýunlardyr öküzleri, baga bakylan mallary, guzularyň semizlerini mahlasy, gowy zatlary diri galdyrdylar we olary bütinleý ýok etmediler. Olar diňe derde ýaramajak zatlary bütinleý ýok etdiler.” Ol:” munuň ýaly ýagşy mal-goýunlary ýok edip zaýa edenden ýagşysy olary galdyrýas we Hudaýa hödur edýas”diyip oýlady. Ol dogry edýan diyip oýlardy.Ol öz esgerlerini begendirmekç boldy.Esgerlerine söweşden ele girizen zatlaryny almaga rugsat berdi.Ol Hudaýdan görä öz halkynyň göwnüni almagy makul gördi.Hudaýyň buýrugyna ähmiýet bermedi.Şamuwel paýgember bolsa gelip Şawula Hudaýa gulak asmaslyk nahilli ýaman netijelere alyp gelmegini aýtdy.Şeýle boldy hem/Hudaý Şawuldan pätyşälygy alyp goýmaga karar etdi.Ony ret etdi.

Başga bir gezek Felistiýler bilen söweşde,Şäwul öz gylyçy üstine ýykylyp şikeslendi.Emma hali ölmandi.Ýone Şäwul ýok etmedil Amaleklerden biri gelip ony öldirdi.Dawud pätyşa bolsa Felistiýler bilen Amelekleri ýeňdi.Bu dünýa ýaradylandan bari adamlar dürli hil işlar edenler,emma olary bir zat baglap duran-bu Hudaýa bolan ýigrenç.Bu dünýa Hudaýa garşy eken,biz imanlylaraa hem garşy işleýar.Töwereginize we haýatynyza seredip görüň,bu haýat size näçe täsir edýar eken?Bu dünýa sizi jemagata başlaýarmy ýada günä?Nämuçin meselelrimizden uzaklaşmak uçin Hudaýyň onüne däl,başga dunýawyý göwüni açmalara berilýas?Oýlap görüň?Biziň internet saýtymyzdan ýenede koprak maglumat almagynyz mumkin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top