4:38

Mukaddes Kitaby öwrenýas

MP3

Näme uçin her birimiz ýokarydan dögülmagymyz gerek? Geliň billelikde
şol soraga jogap yzarlap görýas. Geliň bir doktor öz haýty hakynda aýdan
geplerini bille diňlep goraýylyň.Bu söhbet bir näçe ýyl ozol bolan. Bir
doktor Torreý diýan kişä ejesiniň onuň haýatyna näçe güýçli täsir edeni
hakynda geplep men hemişe onuň edep barada berýan nesihatlary boýunça
ýaşamaga hereket etdim,-diydi ol ,we öýimden änçe uzaklykda medisina
institutynda ökänymda özümni päk saklanym bilen buýsanýan.Men özümni
masihiý diyip açykdan-açyk ykrar etmeýan,yone edep tarayndan men bu
şäherdaki her bir masihýlardan ýokary dürýan dip arkaýyn aýdyp bilýan.

Doktor, diyip jogap berdi Torreý,men buňa hiç şübhe edmaýan.Emma bir
zada ünsiňizi çekmmekçi bolýan. Täzelenme ýokdygy-bu bir ýagdaýdyr.Siz
täzelänman,ýagny ýokarydan dögülmandyňyz,şeýle dalmi? Ýok jenab,diydi
doktor.Men ýokarydan dogülan adamdygymy nygtamadym.Torreý doktoryň
ýanynda durýady. Ol ýeri dörtburçluk şeklinde çyzdy we oňa aýtdy: Doktor
göz önünuze getiriň bu dörtburçlyk Kolorado ştaty.Paýk belendliginiň
ýokary derejesi deňiz suwynyň derejesinden 14:110 funt(takmynan 4.300
metr) ýbarat. Kolorado ştatynyň iň pest nokatynyň belendligi-deniz suwynyň
derejesinden 2000 fut(takmynan 610 metr) belendlikden ýbarat.Kolorado
şahtalarynda bolsa şahterlar ýer ýüzünden 3000 fut(915 metr) çuňlyga
düşýarlar.

Adam şahta düýpundemi,ýerdemi,iň ýokary belendlikdemi-nirede bolmasyn
bary bir Kolorado ştatynda düran bolýar.Indi täzeleniş ýokdugy hakynda.Bu
şeýle görünuşe eýe.Käbir adamlar başa gidenlik sebäpli ýaşyryn
jenaýtçylyk we elhenç aýyplylyk duýmalary düýbinde ýaşaýarlar. Başgalar
ýüzünde,täzeleniş ýokdygynyň iň pes derejesine durýarlar.Siz bolsaňyz edep
dagynyň iň ýokarynda durýaňyz.Emma bary bir siz tazeleniş bolman ýagdaýda
dursyňyz. Doktor gürrüňsiz geň galma bilen Torreýa seretdi,soň
çekişmani ykrar boldy.Ol ýeňilenine ykrar boldy we şeýle didi:Sen meni
aljyratyň.Butinleý guralsyzlantyrdyň.Men siz tarapdaman.Soň bolsa ol Isa
Mesihny özüniň Nejatkäri diyip açykdan-açyk ykrar etdi.

Güna hakynda pikir edip oňa özümiziň nazarymyzdan däl,Hudaýyň nazary
bilen garaýyşymyz oraň zerur. Hudaý Mukaddesdir.Bu hakda Mukaddes Kitabyň
köo ýerlerinde ýazylan. Meselen: Işaýa 6:3, Matta 19:17. Ol günani ýaman
gorýar (Rim 1:18) Biz tersine öz günalerimiz sebäpli kördiris.Biz ýalan
düşünjelere batanmyz. Biz günä ýeňil seredýas. Hudaý her bir günani
gorýar,hatta ol ýekke bolsa-da hemme zatlardan tiz habar tapýar.Biz bolsa
muňlap günalerni düýmaýas.Biz bir çyzgyňyň bükülenini diňe dogry çyzyk
bilen deňeşdirende gorýas. Tä şonuň ýaly günani hem biz diňe Hudaýyň
kämil mukaddesligi bilen deňleşdirende görüp bilýas. Hudaýyň göz onunde
güna- pikirdemi,sözdami ýa-da hereketlerdemi tapawudy yok bary bir ölçege
dogry gelmaýan çalalykdyr. Bu bolsa gowlyk etmagi halamaslykdyr.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top