3:08

Ynjyl Sapaklary

MP3

Salam hormatly radio diňleýji moştaklar. Efirde siz uçin berilip barýan eşittirişimiziň biri.Rebbimiz Isa Mesih Luka kitabynyň 14:26-27 aýatlarynda gyzyk bir gep aýdyp geçen.Geliň şol aýatlary siz bilen bille okäp çykaýlyň.:” «Kim Meniň ýanyma gelip, atasyny, enesini, aýalyny, bala-çagasyny, doganyny, uýasyny, hatda öz janyny hem ýigrenmese, Meniň şägirdim bolup bilmez. Kim öz haçyny göterip, Meniň yzyma düşmese, Meniň şägirdim bolup bilmez.” Elbetde bu aýatlary kimdir umuman başgaça seljeriş edýan bolmagy mumkin

Gysgaça aýdanda Rebbimiz bu aýat arkaly Oňa  eýermegimizi we Oňa şägird bolmagymyz   çyndanlygyny aýtmakçydy. Isa Mesih gaýtam, biz hemmeni hormat etmegimiz  tarapdary.Aýratyn ene-atamyzyň hormatyny ýerine ýetimagimizi halaýar. Rebbimiziň şägirdi bolmagymyz uçin köp zatlarymyzy gurban etmagimize dogry gelýar.Belki kimdir işlaýan ýerinde adamlary aldamak  öwezine, baýlyk arttyrýandyr.Rebbimiziň şagirdi bolmagy islesek şol baýlykdan hem ýüz döndermege dogry gelýar.Isa Mesih Luka kitapynyň14 bap 33 aýatynda şeýle diýdi:” Şeýlelikde, siziň her biriňiz ähli zadyňyzdan el çekmeseňiz, Meniň şägirdim bolup bilmersiňiz.”Şonuň uçin hem şägird bolmak uçin köp zatlardan ýüz döndermek gerek bolýar diyip aýdyp geçdik.Isa Mesih bizden talap edýan zat ,Ol biziň haýatymyz merkezine ýerleşmekçi.Her bir şagird bolsa öz ýüreginiň merkezinden Rebbimize ýer berip bilýan ynsan bolmagy gerek.Eger her bir şagird şol talaplara razy bolsa diymek tiz arada haýatymyzda koplap hasyl bolýar. Ikkinçi tarapdan seretsek Rebbimize eýeren sadyk ynsan Gökde özleri uçin hazyna göterýar.Bu barada Matta kitapynyň 6 bap 20 aýatynda aýdylan.

Salam hormatly radio diňleýji moştaklar. Efirde siz uçin berilip barýan eşittirişimiziň biri.Rebbimiz Isa Mesih Luka kitabynyň 14:26-27 aýatlarynda gyzyk bir gep aýdyp geçen.Geliň şol aýatlary siz bilen bille okäp çykaýlyň.:” «Kim Meniň ýanyma gelip, atasyny, enesini, aýalyny, bala-çagasyny, doganyny, uýasyny, hatda öz janyny hem ýigrenmese, Meniň şägirdim bolup bilmez. Kim öz haçyny göterip, Meniň yzyma düşmese, Meniň şägirdim bolup bilmez.” Elbetde bu aýatlary kimdir umuman başgaça seljeriş edýan bolmagy mumkin

Gysgaça aýdanda Rebbimiz bu aýat arkaly Oňa  eýermegimizi we Oňa şägird bolmagymyz   çyndanlygyny aýtmakçydy. Isa Mesih gaýtam, biz hemmeni hormat etmegimiz  tarapdary.Aýratyn ene-atamyzyň hormatyny ýerine ýetimagimizi halaýar. Rebbimiziň şägirdi bolmagymyz uçin köp zatlarymyzy gurban etmagimize dogry gelýar.Belki kimdir işlaýan ýerinde adamlary aldamak  öwezine, baýlyk arttyrýandyr.Rebbimiziň şagirdi bolmagy islesek şol baýlykdan hem ýüz döndermege dogry gelýar.Isa Mesih Luka kitapynyň14 bap 33 aýatynda şeýle diýdi:” Şeýlelikde, siziň her biriňiz ähli zadyňyzdan el çekmeseňiz, Meniň şägirdim bolup bilmersiňiz.”Şonuň uçin hem şägird bolmak uçin köp zatlardan ýüz döndermek gerek bolýar diyip aýdyp geçdik.Isa Mesih bizden talap edýan zat ,Ol biziň haýatymyz merkezine ýerleşmekçi.Her bir şagird bolsa öz ýüreginiň merkezinden Rebbimize ýer berip bilýan ynsan bolmagy gerek.Eger her bir şagird şol talaplara razy bolsa diymek tiz arada haýatymyzda koplap hasyl bolýar. Ikkinçi tarapdan seretsek Rebbimize eýeren sadyk ynsan Gökde özleri uçin hazyna göterýar.Bu barada Matta kitapynyň 6 bap 20 aýatynda aýdylan.

Salam hormatly radio diňleýji moştaklar. Efirde siz uçin berilip barýan eşittirişimiziň biri.Rebbimiz Isa Mesih Luka kitabynyň 14:26-27 aýatlarynda gyzyk bir gep aýdyp geçen.Geliň şol aýatlary siz bilen bille okäp çykaýlyň.:” «Kim Meniň ýanyma gelip, atasyny, enesini, aýalyny, bala-çagasyny, doganyny, uýasyny, hatda öz janyny hem ýigrenmese, Meniň şägirdim bolup bilmez. Kim öz haçyny göterip, Meniň yzyma düşmese, Meniň şägirdim bolup bilmez.” Elbetde bu aýatlary kimdir umuman başgaça seljeriş edýan bolmagy mumkin

Gysgaça aýdanda Rebbimiz bu aýat arkaly Oňa  eýermegimizi we Oňa şägird bolmagymyz   çyndanlygyny aýtmakçydy. Isa Mesih gaýtam, biz hemmeni hormat etmegimiz  tarapdary.Aýratyn ene-atamyzyň hormatyny ýerine ýetimagimizi halaýar. Rebbimiziň şägirdi bolmagymyz uçin köp zatlarymyzy gurban etmagimize dogry gelýar.Belki kimdir işlaýan ýerinde adamlary aldamak  öwezine, baýlyk arttyrýandyr.Rebbimiziň şagirdi bolmagy islesek şol baýlykdan hem ýüz döndermege dogry gelýar.Isa Mesih Luka kitapynyň14 bap 33 aýatynda şeýle diýdi:” Şeýlelikde, siziň her biriňiz ähli zadyňyzdan el çekmeseňiz, Meniň şägirdim bolup bilmersiňiz.”Şonuň uçin hem şägird bolmak uçin köp zatlardan ýüz döndermek gerek bolýar diyip aýdyp geçdik.Isa Mesih bizden talap edýan zat ,Ol biziň haýatymyz merkezine ýerleşmekçi.Her bir şagird bolsa öz ýüreginiň merkezinden Rebbimize ýer berip bilýan ynsan bolmagy gerek.Eger her bir şagird şol talaplara razy bolsa diymek tiz arada haýatymyzda koplap hasyl bolýar. Ikkinçi tarapdan seretsek Rebbimize eýeren sadyk ynsan Gökde özleri uçin hazyna göterýar.Bu barada Matta kitapynyň 6 bap 20 aýatynda aýdylan.

Hazyna ýygnamagymyz uçin bolsa Rebbimiziň hakyký şägirdleri bolmagymyz gerek.Hudaý şol ýerde wаtymyzdada  biziň mätajliklerimizi eterlikçe upjun edip dur.Çunki Hudaý Özüne degişli ynsanlary tanaýar we onuň mätajliklerini  gowy bilýar.Rebbimiz Isa Mesih aýdyar: «Men uçin oý-jaý,doganlary we uýalaryndan,ene-ata ,aýal ,çagalary ýa-da ýer-mulkini taşlap gelen kişi bulardan ýuz esse artygyny tapyp ebediý haýata eýe bolýar” Maşgalaňyza Hudaý bereket we asudalyk bersin diyip gepleşigimizi şol ýerde gutarýas. Indiki gepleşigimizeçenli we ondan soň hem Hudaý her birimizi Öz penasynda saklasyn. Höş sag-aman boluň!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top