4:26

Mukaddes Kitapy öwrenýas

MP3

Salam hormatly radio dinleýji moştaklar. Siz bilen ýenede radio
tolkunlarynda düşuşip duranymyzdan öran şat. Geliň hormatly dinleýjiler
bugun siz bilen bille Mukaddes kitapdaky ýazgilary owrenmage hereket
etayliň.Hudaý hemişe öz sözunde sadykdyr. Çunki Hudaý günani jezalamagy
gerek.Şoňa seretmesden Hudaý söýgi Hudasydyr. Biz bu hakda hiç haçan
unutmaslygymyz gerek.»Ol”hiç kimiň helak bolmagyny islemän,hemme toba etsin
diyip sabr bilen garaşýar.”
2Petrus kitabyňyn 3 bap 9 aýaty şo barada gepleýar.Ol günakärlära öz
merhemetini görkezmekçi.Bu hakda bolsa Efesliklere hatynyň 2 bap 4 aýatynda
aýdyp geçilen.Ol buny nadip edýar?Mukaddes Hudaý şeýle diyip aýdýar-
“gunakär ölim jezasyna betnam bolmaly.Yone Ol söýiji Hudaý ,şo bilen bille
şeýle diýar:”Men günakära merhemet etmekçidirin.Men oňy halas etmekçi.Men
jeza laýyk adama günasiz adama seredişim ýaly seretmekçi.Men ony
ebediýligde gökde Men bilen bille bolmagyny halaýaryn”Hudaý Mukaddes,Ol
günani ýaman gorýar.
Yone Hudaý söýgidyr,günakäri söýar.Ol nadip günakäri halas edip bilýar
we bir wagtnyň özünde adyl we mukaddes hereket edip bilýar.Hudaýyň
mukaddesligi we adalatlygy aşakdakylary tassyklama, ykrar etme, hasap
etme,diňe günasiz,kämil ynsanlar göge girip bilýar.Günakärler bolsa ölim
jezasyna sezewar bolmagy gerek.Hudaýyň söýgisi, rehim-şepagaty ,
geçirimliliginiň çägi yok.Eger Hudaý günakärä günalari uçin özi hak
tölemaga rugsat berse ol şubhasiz helak bolýar we Hudaýyň huzurinde bolup
bilmaýar.Geliň şol ýerde bir mysal, getiraýliň.Şotlandiýada hasyl ýygnap
almak wagtynda aýallar hasyly desse-desse edip baglýardylar.
Bir aýal çagasyny taşlamaga hiç kim bolmanson ony ozi bilen bille
getirip pudagyň gyrasynda oňa oňaýly düşek edip goýdy. Gözegçiliksiz
galdyrylan çagany gören bürgüt, , birden-kä, çagany alyp oňy özünuň gaýa
ujyndaky inine alyp gitdi.Çagany goteren burguti adamlar görup galyp jar
etdiler yone hiç kim dik gaýadan burgutyň inine çykyp bilmedi.Bir näçe
erkekler ýokara çykmaga hereket etdiler,olaryň arasynda koplanç gami
maçtasyna çykyp ýoran deňizçi hem bardy.Ahyry enesiniň özi hem urunyp
gordi.Ol öz söýgisi gystagy bilen guşyň inine barmak uçin ýokary goterildi.
Soň ol burguti kowup özüniň zelel görmän çagasyny inden çekip aldy.Assa-
ýuwwaşlyk,çäksiz saby-tukat we gaýduwsyzlyk bilen aşaga,ýagny oňa garaşyp
duran dostlary ýanyna duşdi.Söýgi çäresini tapdy.Her hilli kömekçiler
güýçsiz bolan ýerde söýgi çäresini tapýar.Şeýdip Hudaý günakärni ýokarydaky
aýal öz çagasyny söýaninden köprak söýar.Ene galbynda öz çagasyna söýgi
döretip bilen Hudaý,günä gurban bolan Adam atanyň perzentlerini Öz huzurine
gaýtarmagyň çäresini tapyp bilýar. Hormatly radio diňleýji moştaklar şonuň
bilen bugunki gepleişimiz ahyryna etdi.Gepleşigimiz soňuňda ýene bir şony
ýatlatyp geçmägi zerur diyip bildik.Hudaý hemme ynsanlary söýar. Şo bilen
bille Günakärleri hem. Indiki gepleşigimizeçenli hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top