4:22

Keshirilganni keshirish kerak

MP3

Salam doganlar! Kimdendir bizi? göwnümiz galsa-da, yone ol bagýy alýy ymyzy söramasa, anygy biz oy baylap bilmesek, tä biz birine karz berib oy indi alyb bilmayan adam yaly gaharlanyas. Beyle yagdayda karz alan adam garzyny gaytarib bermaga mumkinçiligi bolmasa mü? gezek gahar –gazab,tutdaý edeninizi? peydasy yok.Egerde siz uçin bagy?layy? kyn bolsa o?da aýypdar hem yagdayi özgertib bilmayar. ?öny hem unutma? hemi?e –de ytirilen zat uçin dolulygyna ýitgi öwezini doldurmagy? mumkinligi bolmayar. Meselen yitiren gyz ya-da öglynyzy? örnuny kim doldurup bilyar? Ya-da yaramaz adamy? hileleri sebäpli beäbryçilikga dü?u?anda näme bilen ywsa bolyar?Hiç bir zat bilen! Jebrlenen adam uçin birden-bir yoly ya?aýy?yny döwam ettirmagy uçin yitiren zadyna boyün bolmagy gerek, “garz”dan geçmaga razy bolmagy gerek. Bizi? aramyzdan heç kim mükemmel l we kemçiliksiz daldigine ynandik. Biz Hudayy her wagt ynjaltyas.

Dyimek biz o?ü? o?ünde hasabsiz garzdarmyz we bagy?laýy?yny söramakdan ba?ka yolymyz galanok.Hudayi? rehimdilligyny? çagi yok. Geçirim sorasak Ol bagy?layar.O?u? söygüsi bilen atanakda garzlarymyz uçin töleg tölenen. Emma bir “yonesi” hem bar. Biz öz hereketlerimiz bilen Hudayy? söygisine gazanyb bilmayas.Biz hiç haçan buny ba?aryb bilmyars. Hudayý bolsa bizlery nahilli bolsak ?eyleligimizçe söyar.Yone o?ü? söygisi yolunda eden i?lerimiz synaga me?se?.Bu synag arkaly Hudayi? söygisini çindan hem dü?unib bildikmy-ya yokmi,eden günalarimiz uçin çin ýyrekden tobä etdikmi ya-da etmedikmi anyk bilib alyars.Mesih bu barada ?eyle diyar Huday bagry gi?ligynden millionlab adamlary? günäsini geçdi .Eger o?u? günalarimiz uçin töleän gurbanlygyna ynansak o?da ?übhesiz bar-yogy bir näçe yz ki?iny geçirmeslige hakkymyz yok.

“Bizlere günä edenlery biz geçiranimiz yaly Sen hem bizi? günämizi geçir” Bu Rebbimiz Isa ?agirdlerine öwreten ybadat sozleri.Ol bu sözlere so? ayratin üns berib geçyar. Bizni bagy?län Huday ba?kalary hem geçirmagy halayar. ?eylelikde biz ba?y?lamagymiz uçin iki sebäp( esas)ny anyklap aldyk: gam-gynanç duýgysy bizlere zyýan etiryar, we geçirim bermayan ýyrek Hudayy injaltyar. Indi bolsa ymanly adamlary? geçirmak uçin etmely i?lerini bir-ma-bir görüp çikyars.Geçirim bermag uçin siz birinçi nowbatda öz göwninizdaky öýke ny dü?unib etmeginiz gerek we düygularynyzy özi?izden gizlemeli dalsiniz. Sagdyn pikirli adamy? göwnüne degse onu? gazaplanmagy tebigyi hal. Gazab bir birine me?semayan ikki dürly görini?de yüze gelmagi mümkin.

Biz a?a jo?gunlyk halyna dü?üb ,hyjuwly bolyas, agzymyzdan paýy? söz çikyar, her zatdan ayip gözleb ,hatta gorkuzyb elimizy galdyryas . Eger öra? gahary gelen wagtynda er depib duç gelen zady ymruklab ba?layas. Gazaply, ile go?ulmaslyk we ba?kalar bilen geple?magy halamayars. Beren zatlarymyzy gaytarib alyars. Öz hereketlerimiz bilen bu adama ba?ka ynanmaslygymyzy gorkezyas. Geplemezlik jenjel ya-da gykylykdan azrak gorky salyar dyip bolmayar. Köplanç kä birlari gykylyk edip “Men sesimy çikaramok “dyise biz gulkimiz gelyar. Sizleri? gazabynyz yolunda dü?ü?yan zady? küliny çökga sowuryan alaw yaly ya-da çakna?anda haraba öwrien buz dagyna me?se?. Oü hatarynan özi?izi sakla?.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top