4:24

Ynjyl sapaklary

MP3

Aýanlyk-Hudaýyň eradasyny ýa-da nahillidir Hudaýyň hakykatyňy adatdan
daşary usulda Hudaý tarapyndan açyşdyr. Adamlar hemişe Hudaýi bilmaga we
Oňy düşunmaga çalyşanlar. Emma ýonekeý ynsan tarapyndan edilen hereketler
kömeginde Hudaýyň işlerini açyk görüp bolmaýar. Birinji Korintoslara
ýazylan hatyň 2 bap 9-10 aýatlarynda şeýle ýazylan:”Hudaýy söýýänler üçin
Onuň taýynlan zatlaryny ne göz görüpdi,ne-de gulak eşidipdi,ne-de ynsan
akyly çäklapdy.Bize bolsa Hudaý bu danalygy Öz Ruhy arkaly aýan
etdi..”.Mukaddes Kitap-Hudaýydan gelen we Hudaýy hakynda hekaýa edýar.Hudaý
Özi hakyndaky aýanlygy Özünuň Sözi arkaly her birimize berýar/

Meselen Mukaddes Kitabdan şonuň ýaly aýatlary ökamagymyz mumkin:”Yone bular
siziň Isanyň Hudaýyň Ogly Mesihdigine iman etmegiňiz üçin we iman edip,Onuň
adyt bilen ýaşaýşa gowuşmagyňyz uçin ýazyldy.”Ýhanna 20:31.Bu aýatlardan
başga Luka kitabynyň 24 bap 27 aýatynda “Onson Öl Musa bilen ähli
paýgemberlerden başlap,hemme Mukaddes Ýazgylarda Özi hakda aýdylanlary
olara düşündirdi.”-diyip aýdylan. Elbetde şol aýatlar arkaly biz Rebbimiz
özi hakynda bir näçe ýyllar oňünden aýdylan aýanlyklar hakynda we şol
aýanlyklar ämäla aşyýandygy hakynda geplenini bilmegimiz mumkin. Hudaýy Özi
hakyndaky aýanlygy diri Söz bolan Özüniň Ögly Isa Mesih arkaly berdi.Bu
söziň subutyny biz ýene Mukaddes Kitab arkaly görmegimiz mumkin.

Meselen Ýohanna kitabyňyň birinji bapynda şýele ýazylan aýatlarny
ökamagymyz mumkin: ”Owal-başda Söz bardy,Söz Hudaý bilendi,Söz Hudaýyň
Özüdi.Owal-başda Ol Hudaý bilendi.Söz ynsan bolup aramyzda ýaşady.Ol
merhemetden we hakykatdan doludy.Biz Onüň şöhratyny,ýagny Atadan gelen Ýeke-
tägiň şöhratyny gördük”.Bundan başga Ýewreýlere ýazylan hatyň 1 bap 1 aýaty
hem şol hakda bize şaýatlyk berýar.”Hudaý gadym döwürde ata-babalarymyza
paýgemberler arkaly köp gazek we dürli ýollar bilen gepledi.Bu ahyrky
günlerde bolsa Ol bize Öz Oglunyň üsti bilen gepledi.”.Elbetde Mukaddes
Kitabsyz hiç hilli aýdyňlyk ýok.Hudaýyň Sözi iman we haýtyň ýekeje
kemçiliksiz kanunydyr.Bir kişi şeýle diyen eken:

“Eger kimdir maňa bir gezek ýalan geplese we sonra ol maňa myň gezek
hakykatny geplese hem,oňa haçan ynanmak mumkindigini bilmaýan”.Mukaddes
Kitap ynsanlara hiç haçan ýalan geplemän.Biz Mukaddes Kitabda ýazylan hemme
geplere we ondaky her bir sözüň Hudaýdandygy we hakykatdygyna doly
ynanmagymyz gerek.Buny şol mysal bilen düşündirýas.Gadymky
tarihçylar,Iranlylar eýýamymyzdan oň 539 ýylda Babuly basyp almasdan oň
Babylyň sonky pätyşasy Nabonid bolan diýseler Mukaddes Kitab bu wagtda
Baltasar öz atasy Nabonid bilen bille hökümdarlyk eden diydi.Arheologlar
Babulda Baltasar öz atasy Nabonid bilen bille şälyk edenligi hakynda
şaýatlyk edýan teswirleri täpanlar.Bu bolsa Mukaddes Kitabdaky ýazgylar
hakykat ekenini eýene bir gezek subut edýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top