4:09

Mesihdaky haýat!

MP3

Salam eziz radio diňleýjiler. Mesihdaky haýat mowzugyndaky programamyza höş geldiniz.Ezizler bugunki programamyzy ýene bir rowaýat bilen başlamakçy bolýan.Bir gaplan sugunni tutup bokurdagyny kesmege taýynlanypdy.Gaplan oljesinden:”Seni iýmesimden oň sonky sözüňi aýtjakmy?”-diyip sorapty.Sugun bolsa ;’ Ýagty gunde meni tutdyň,diymek men saňa degişlidirn,we men seniň iýmitiň-bu meniň ýazgytym.Ýone meniň ýazgytym gijesi ölmek bolanynda men geçigaplaňyň iýmiti bolordym”-diyip jogap beriptir.Suguni iýip bolan gaplan,agaçyň – kölegesinde oturup suguniň gepini ýatlap öýlanyptyr.Näme uçin janywarlar menden diňe gundizine gorkýarlar?Gijesi hem olor menden gorkmaly dälmi-na?diyen soragy hyýalyndan geçiriptir.

Biräz wagt geçenson gaplanyň ýanyna geçigaplan geliptir.Gaplanyň ýanynda ýatan sünkleri görup geçigaplan gaplana:” Göruşum ýaly gowý naharlanypsyn doganym,gaplan “-diyiptir. Howa gepleme,çyndan hem gowy naharlandym,ýone bu olje saňa degişli bolmany uçin puşman edýaň gerek,diyptir gaplan geçigaplana.Ýok,asla puşman edemok diyiptir bedenini arasalap otüran geçigaplan.Gije men hem oran gowy naharlandym.Şonda gaplan,howa gije seni biri garankylyk eýesi diyipti ,diydi.Şol wagt ullakan pişikler söhbetleşýan ýerdaki agajyň ýokary şahasynda iki serçe gonup,olaryň geplerine gizlin gulak asyptyrlar.Geçigaplan gaplana:

“Bilmeýan,men garankylygyň eýesi däldirin.Garankyda awçylyk edenimiň sebäbi,ýaradyýjymyz maňa awymy ýenileşdirmek uçin gara geýyim berenidir” diyiptir.”Howa garankylyk ýaly gara geýyim,tä hapa ýaly gara,buňa şübhe ýokdur,” Gara geýimiň seniň kop erbetlikleriňi hem ýaşyrýar.”-gazaplanan ses bilen diyiptir gaplan.Iki seçe şahada ol ýakdan bu ýaga bökup duran bir wagtda,geçigaplan bedenini arasalamakdan togtap hiç bir söz gaýtarman arasalamagy ýenede dowam ettiriptir.” Nahili bolsa-da men günduz aw edýan”Men özümi gündiz ýalap arasalaýan.Ýone sen buny başaryp bilmeýaň,çunki sen gap-garasyň diyip dowam etdi gaplan”. “Men oň aýdyşym ýaly ýaradyýjy meni gara geýimde ýaradan”diyptir ýola duşen geçigaplan.

Geçigaplan tokaýlyga girip barýarkä,ikki serçe geçigaplanyň yzyndan ýetip:” Garankylygyň eýesi gaplan gepleri bilen seniň göwnüne degdimi? hany bize aýt diyip soraptyr serçe.Geçigaplan:”Men onuň ýüreginde näme bardygyny bilmeýan,diňe ýaradyýjy janzadyň ýüregindäkini görüp bilýar” diyip jogap beriptir .”Dur gysanma,diyiptir ikkinçi serçe — ine biz kiçidiris ýone oran möhüm janzatlandiris,gaplan seniň göwmüme degmekçi bolanyny gordik ahrym biz diydi”. Geçigaplan ýokaryk seretman tokaý içerine girip barýarka serçelere:” Ýaman ýara sagalar ,ýone ýaman söz sagalmas” diydi.Howa ezizler,siz özüniz netije çykaryp alýanyz diyip umyt edýan. Bary soraklarynyz isleklerinizi elektron menzilimize ýolaň.Siz ol ýerde peýdaly hekaýalar bilen tanyş bolýanyz.Bundan başga programamyzda eşiden hekaýalaryň ýazma şeklini hem saýtymyzdan tapsanyz bolýar.Höş ezizler,Hudaýym sizi Öz penasynda saklasyn.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top