6:17

Hudaý bilen ýakyn aragatnaşyk

MP3

Salam gadrlylar.Hudaý siziň haýatynyzda we haýatynyz arkaly Öz haýatyny görkezmagi maksat edenini bilýanyzmy? Bu zat bolmagy uçin,Ol Özüni size görkezmegi we bizi Özi bilen ýakyn aragatnaşyga alyp gelmegi gerek.Hudaý bilen ýakyn aragatnaşykda bolmak iň birinjilik zat. Ol bizden hem nämenidir talap edýar we bu zat biziň butin haýatymyza täsir edýar.Meselen haýatynyzda bolýan zatlar Hudaý bilen dogry ýada nädogry aragatnaşyk edýanyzy görkezýar.Dogry haýat geçirýanyzmy ýada nadogrymy hemmesi şoňa bagly. Eger sizden Hudaýyň Ogly Isa Mesih arkaly Hudaý bilen ýakyn aragatnaşykdamysyz diyip sorasam siz:”Onçaklym däl”diyip jogap bermeginiz mumkin. Ýada bolmasa,”Men hatta Hudaý bilen ýakyn aragatnaşyk nahilli boluşyny hem bilmeýan” diýmeginiz mumkin.Adatda ýakyn aragatnaşyk diyende erkek we aýalyň jynsyý aragatnaşygy haýalymyza gelýar.

Şu ýerde kop adamlar muny görup,degip,duýan zat diyip düşunýärler.Emma bu görenlerimiz barysy daşky göze görünýan zatlar.Ýakyn aragatnaşyk bolsa gören,degen we duýan zatlarymyzdan hem çunnur manyä eýe. Bugün,Hudaýyň Ogly Isa Mesi arkaly Hudaý bilen ýakyn aragatnaşykda bolmak näme diyeni diyip atlandyrylan söhbetimizi siz bilen paýlaşýas.Kopçilik,”Eger Hudaý şeýle mukaddes bolsa we ýakynlaşyp bolmaýan bir mukaddeslikde dursa,hemme zat ustinden hökümdar bolsa nadip men ýaly bir güýçsüz, günäkara ýakyn bolmagy mumkin?”diyip soraýarlar.Bu nahilli boldy?Hudaýa şeýle bir halas bolanymyzyň özi ýeterli däl,Ol Özünuň her bir perzenti Ol bilen ýakyn aragatnaşykda boluşyny isleýar.Şeýle bir jemagata baryp ýöremek ýada Mukaddes Kitapy okamagyň özi ýeterli däl.Hudaý bilen aragatnaşyk etmek gerek.

Biz adamlar aragatnaşyk etmage gýnalýan bir döwürde ýaşaýas.Adamlaryň haýatynda oran kop zatlar bolýar,emma bularyň içinde ýakyn aragatnaşyk ýok.Eger Köne Ähtda anyk Hudaý bilen ýakyn aragatnaşyk eden adam bar bolsa bu hem Hezraty Dawud paýgember hasaplanýar.Ol kämil adam bolanmy?Ýok.Ol tä biz ýaly günakärdi.”Eý Hudaý,meniň Hudaýymsyň, topulýarin Saňa,Gury,suwsyz toprak ýaly Janym taşnedir.Saňa, Bedenim umut edýandir Saňa.Mukaddes mesgeniňd e Saňa nazar taşladym,Gudratyny,şohratyny gördim.Haýatdan ýagşydir Seniň söýgiň,Dilimden düşmeýar Seniň öwgileriň.Bir ]mxr Seni magtaýaryn,ellerimi goterip Saňa sejde ederin.Ýilik bilen ýag iýen ýaly janym memnun bolýar.Şadýan aýdymlar bilen Seni öwüýan.Ýerimde ýatyp hem seni ýatlaýan,Seni öýlap gijeni garşy alýan.Özüň Meniň hemaýatkärim bolduň,Ganatyň saýasynda şatlyk bilen şohratlandyraryn.Seniň yzyndan galman eýererin.

Insanyň hemme zady bolsa hem onuň ýüregi barybir böşlyginçe galwerýar.Nämuçin? Çunki onuň ýüregi Hudaýa taşne.Siz hem Oňa taşnemisiz?Siz hem haýatynyzda iň möhüm zat Hudaý bilen aragatnaşygym diyip bilýanyzmy? Siz Ony her hilli zatdan ,insandan,puldan ýada aragatnaşykdan üstin goýanyzmy?Aragatnaşygyň iň birinjisi bu hemmede bolan Hudaý bilen dogrydan dogry aragatnaşyk.Hudaýa ynanmaýan adam:”Men hatta Hudaýa ynanmaýan.Ol bilen hiç hilli işim ýok”diyar.Hudaý,Hudaý bolany uçin her bir adamda Ol bilen dogrydan-dogry aragatnaşyk bar. Diňe Hudaýa ynanan we Ony tanap bilen adam Hudaý bilen dogrudan-dogry aragatnaşyk edip bilýar. Hudaýa ynanmaýan biçäre adam Ol bilen nahilli aragatnaşyk edip bilýar?Ol Hudaý bilen aragatnaşyk etmek mumkindigini hem bilmeýar.Beýle adamlar ilki Hudaýyň kimdigi we nahillidigini hakda ýagşylap bilib düşunip ýürekden düýup almaklary gerek.Bizi diňlamekdi dowam ediň we bu hakda bilip alýanyz.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top