3:07

Ata ogul we Mekaddes Ruh

MP3

Salam eziz doganlar,siz bilen ýenede sag aman duşuşup duranymyzdan oran şat.Eziz doganlar Gelip çykyş kitapynyň 1 bap 26 aýatynda : Onsoň Hudaý«Indi Öz keşbimizde, Özümize meňzeş ynsany ýaradalyň. Goý, olar balyklaryň, guşlaryň, mallaryň, bütin ýer ýüzündäki haýwanlaryň we ähli süýrenijileriň üstünden höküm sürsünler!» diýdi.

Ýaradalyň… Öz keşbimizde diyen gepler bilen Hudaý kime ýüzlendi?Tä Hudaý öz-özi bilen gepleşýana menzeýar.Düşunýan bu elbettde oran üýtgeşik eşidilýar .

Ýone bu hakykat şeýle,Mukaddes Kitap Hudaýy ýekeje diyip aýdýar.Ýone bu ýekeje Hudaý üç deň ýagdaýdaky ebediý we deň ýagdaýdaky ylahyý şahsdyr ýagny Ata,Ogul we Mukaddes Ruh görünişe eýe bolan.

Bu üç şahs Üçbirligi görkezýar.Ýone barybir bu ýekeje Hudaý.Asrlar dowamynda adamlar Üçbirligi durli menzetmelker,meselen ýumurtga, ýardamynda düşündirip bermage hereket edenler.

Ýumurtga gabykdan,agyndan we sarysynbdan ybarat.Şol üç aýrym bölekler bir ýumurtgany emele getirýar.Meselen suw:ol suýuk,bug we buz görünişde bolmagy mumkin,ýone barybir bularyň barysy suw.

Ýone bu menzetmeklerde doly surat görünmeýar.Insan akly çäklenen.Hudaý bize Özi hakda açyp berýan zatlary hemmesini düşünmek kyn.

Biz öz aklymyz bilen Hudaýyň ebediý ekenini ýada Onuň her ýerde boluşyny düşünip bilmanimiz ýaly,Üçbirligiň esasyny hem düşünip bilmeýas.Biz Hudaý hakda hali kop zatlary bilmeýas,şonuň uçin buňa geň galmasak hem bolýar.

Çagalygymyzda kop zatlary düşünmesdik,ýone nahilli bolsa şeýleliginçe kabul edýadyk.Çaga elektr tok namedigini ,rozetkany çykaranda näme uçin tok pola akyp duşmesligini we umumman alanda göze görünmeýan zat nadip urmagy mumkindigini düşunmeýar.

Biz elektr tokyň nämedigini düşünmesdik,oňy gormedik,emma bundan elektr tiki ýok bolup galmady-a.Tä şonuň ýaly Hudaý hem biz Oňy doly duşunip bilmeýas,ýone şoňa seretman Hudaý bar.

Hudaý ýekeje,ýone üç hil görünişdedir.Ata,Ogul we Mukaddes Ruh-olaryň hemmesi tebigat we häsiýetleri tarapyndan bir.Hudaý sözünuň esasynda Onuň üçbirligine belgi bardir.Barça syrlar Rebbimiz Hudaýa degişlidir.Emma Ol kanunyny bize aýan etdi,goý biz perzentleriz bilen bu kanun şertlerine ebediy amal edayliň.

Şonuň bilen eziz doganlar mowzugymyz öz sonüna ýetdi.Indiki programamyzlarda düşüşýançenli hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top