4:42

Bir taraplaýyn bagyşlaýyş

MP3

Salam doganlar. Aýypdar “Bagyşla” diymekni islemese-na? Bagyşlaýyş bir
taraplaýyn bolmagy mumkinmi? Aýypyna ykrar bolmaýan adamy bagyşlamak
mumkinmi? Bagyşlamak ikki taraplama bolmaýan eken aragatnaşyklary diklemek
mumkin däl.Ýaraşmak alajsyz ekenine göz etirsekde bu adamyň tersleşikde
boluşyna seretman söýmekde dowam edýas.Hudaý hem tä şeýle ýol tutýar.”
Duşmanlaryňyzy söýüň, özüňizi yzarlaýanlar üçin doga-dileg ediň.Şonda siz
gökdäki Ataňyzyň ogullarydygyňyzy subut edersiňiz. Gökdäki Ataňyz Öz
güneşini ýamanlaryň hem, ýagşylaryň hem üstüne dogdurýar, ýagmyryny
dogrularyň hem, egrileriň hem üstüne ýagdyrýar.”Biz bagyşlaýyşyň ilki
gadamlaryny taşlamagymyz mumkin:-duýgylarymyzy anyklaştyryp almak,bolan
wakany adalatlylyk bilen baha bermek ,sizi aýplan kişide ynsanny görup
bilmek.

Şondan soň biz bu adamy söýmaga özümizde guýç we erada tapyb bilmegimiz
gerek.Bu bolsa ýigrenç we öç almak isleginden butinleý dänmek diyeni.Eger
aç galan duşmanynyza duş gelseniz ony döýurýas.Ýaradary görsek ýaralaryny
daňyşdyryp goýas.Ýone bize ýamanlyk etmekçi bolan adama duçar bolsak
dyryşmaklyk bilen ony togtatmaga hereket edýas.Söýgi oran nepis we
rehimli,.ýone şo bilen bille ol orunly ýigrenje doly bolmagy hem mumkin
.Hezrati Isa söýginiň bu ikki tarapyny bizr oran gowy görkezip beren.Ol
jemgiýet göwnini galdyran adamlar bilen,hemme erbet görýan amatsyzlar
bilen ýagşy gatnaşykda bolan.Hezrati Isa oýlanmasdan oran garyp halky
agyr salgutlara gomup taşlan gopbamysy emeldarlara degişli Öz gazapyny açyk
beýan eden.Kimdir birini halas etmak uçin garatylan ýigrenç haýrly
maksatlar ýolunda hyzmat etmegi mumkin.

Içimizdaki ýigrenç sebapli biz toweragimizdakilere pes nazar bilen seredip
başladykmy diymek ýigrenç howply görunüş alan bolýar.Eger ýigrenjimiz bolup
geçaýn wakany ýagşylyga özgertirip bilmese,ondan halas bolmagymyz
gerek.Georgyň maşgalasy onuň jynazasyny irden bellani uçin jynaza guramasy
başlygyndan gazapy çykan ýaly görünýady.Aslynda bolsa olar başga zada-
Georgyň ölimini ýyllap garaşanyna seretman,özlerini gaýgyly görünuşli
bolmaga mejbur bolonyndan gazaplydylar.Sizin göwnünize degen adam
öleninde,gazap we aýpdarlyk duýgysy agry we gaýgy bilen gatyşyp
gidýar.Bunuň ýaly ýagdaýlarda gazap hiç hilli haýrly işlere hyzmat edip
bilmeýar.Buny duşunuň we gazapdan boýun gaçyryň.Hemme zady wagtnyň
dolandyrmagyna tabşyryň.Indi howlukýan ýeriniz ýok.Içinizdaki gaýgy-alada
we ýigrenç düýgularyna düşünmäga hereket ediň.

Merhumy Hudaýyň ellerine tapşyryň.Bu adamy ýagşy goren we hormat eden
wagtlarynyzy birme-bir ýatlamaga hereket ediň.Merhumden öwrenen bary ýagşy
zatlar uçin hatta jebr gören bolsanyz hem ondan minnetdar boluň.Aýrylyk
wagtynda bagyşlaýyş .Adamsy ýa-da aýaly taşlap gidilen adama duýgularyny
anyklaştyryp almak uçin änçeme wagt gerek bolýar. Bunuň ýaly etmiş uçin
ýan ýoldaşyna degişli içindäki ot alan ýigrenç butinleý sönmagy
gerek.Ýoksam bolup geçen wakalara dogry gatnaşykda bolup bilman,düşkunlige
düşip galmak mumkin. Är-aýalyň aýrylmagyndan iň kop zeleli çagalar
görýar. Olar taşlap giden atasy ýa-da ejesi bilen agzybir bolup ýaşaýyşy
isleýarlar we ozolky ýaly olary söýmega dowam edýarler. Aýrylmagyň özi
agyr. Ýone ony duzeltip bolmaýan netijeleri ondan hem agyrrakdyr.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top