3:28

Ynjyl Sapaklary

MP3

Salam hormatly radio dinleýji moştaklar. Siz bilen ýene efir arkaly düşuşyp
düranymyzdan minnetdars.Bizi koplanç bir sorag öýlantyryp gelýar. Ol hem
bolsa men tapan girdejilerimden hançasyny Hudaý uçin aýyrmagym gerek? Eger
ynsanlar tarapyndan amala aşyrylýan bu hyzmat durine seretsek.Her bir
dindar ynsan özi işlap gazanan pullaryndan oň prosentini bölüp
aýyrýar.Meselen ýüz muň manatdan oň muňini.Indi şol ýerde ýene bir sorag
peýda bolýar.Şol oň prosent puly kime bermek gerek.Aýrym mätaj ynsanlara
bermek gerekmi?Ýa- diňe Hudaý uçunmi?Elbettde Hudaý uçin oň prosent puly
aýrmagymyz şert.
Çunki bu hakda köne ähtdaky Malaki kitapynda anyk edip ýazyp goýulan.Eger
kimedir ýardam bermekçi bolsanyz elbettde gowy iş eden bolýanyz.Ýone bu
ýardamyňyz tuýs ýürekden öz jübiňizden çykarmagyňyz gerek bolýar.Şol ýerde
Hudaýyň puly bilen kimedir berýan ýardam pulyňyzy çalyştyryp ibermeň.Aýrym
kişile bar eger men Hudaý uçin hança kop pul bersem Ol meni şonça baý edýar
diyip pikr edýarler. Dogry Hudaý uçin berýanlary ol merhemetleýar.Bu hakda
anyk ýazylan ýerleri hem bar. Bu bolsa biziň näçe Oňa sadyklygymyzy we
boýun egýanymyzy bellep berýar.Hudaý her bir kişiniň ýüregine seredýar we
şo boýunça ynsanlary höküm edýar.Bu hakda hem köne ähtda Malaki paýgember
ýazyp galdyran.Ysraýyl halky Hudaýyň adyny hormat etmän goýdylar we oňa
tabun bolmakdan boýun gaçyrdylar.
Hudaýy olaryň öz antlaryny saklap galmanlykda aýyplaýar.Hudaý hiç haçan
ysraýyl halkyna maňa gazanjyňdan 10 prosentini aýyrynda soň ýene islän
işleriňizi edweriň ,Men barybir sizleri bereketleýan diyip aýtman.Ýok
Hudaýy hiç haçan bunuň ýaly diýman.Diňe bir Ysraýyl halkyna däl-de belki
bize hem beýle ýol tutmagymyzy aýtman.Rebbimiz Isa Mesih Matta kitapynyň
5:23 aýatynda şeýle diyen:” Şonuň üçin gurbanlyk sypasynda sadaka bermäge
barýarkaň, doganyňyň senden öýke-kinesiniň bardygy ýadyňa düşse, sadakaňy
sypanyň öňünde goý-da, gidip öňürti doganyň bilen ýaraş. Soňra gelip,
sadakaňy hödür et.”Bu bilen Rebbimiz aýdýany-Hudaý hemişe biziň ýaregimize
seredýar.Biz nahilli ýürek bilen Oňa gelýas.
Oňa berýan gyrbanlyklarymyz tüýs ýürekdenmi? Başgalar bilen bolan
aragatnaşyklarymyz gowmy? Çunki biziň Oňa alyp gelen gyrbanlyklarymyzdan
göra ýüregimiz nahillidigi Ol uçin möhümrakdyr.Hudaý sizi merhemetlesin
eziz diňleýjiler. Maşgalaňyza hemişe Rebbimiziň bereketi ýagylsyn.Şonuň
bilen bugunki gepleşigimiz gutarýas.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top