5:41

Imanda ýoremek

MP3

Salam gadrly doganlar. Imanda ösmegi dogulup,ulalýan we soň ýoremagi öwrenýan çaga menzetsek bolýar.Dogulanymyzdan soň kimdir bize sereden,bakyp yöremegi öwreniýnçenli kimdir bizi goterip ýoren.Soň bolsa ellerimizden tutup ýöremek nahilli bolmagyny görkezen.Şeýlemi?Indi ýöremegi owrenen wagtynyzy size gepläp berenlermi?Siz özüniz turup bir ädim atyp son ýykylansynyz.Son bolsa ýykylmagynyzdan oň ikki ädim goýansynyz.Soňki işiniz oýiň bu başyndan ol başynaçenli ejeniz ýada dadeniz onüne barmak bolan.Şu güni ene-atanyz uçin ajaýyp gun bolan.Indi siz ýöräp başladynyz.Şeýdip özüniz ýöremegi başladynyz,ýykyldynyz,dyzynyz sypjyryldy,ellerinizi kesdiniz,ýüziniz bilen düşdiniz.Bularyň barysy ösmegiň bir bölegi ekenini bilip aldynyz.

Diymek ösmek nameden ybarat eken? Ýöremekden,ýykylmakdan,ýoräp ýene ýykylmakdan.Durýanyz,ýykylýanyz,ýlgaýanyz,ýene ýykylýanyz tä ýörende hem ýykylmaýan bolyýinçe ýykylawerýanyz.Soň näme bolýar? Ösýanyz.Bu ösmek wagtydy.Hudaý bilen ýöreninizde nahilli osýas? Ine beýle bolýar.Siz halas bolýanyz soň bolsa Rebbinize ynanýanyz.Soň bolsa haýatynyzda Hudaýdan soraýan zatlarynyz peýda bolýar.Ony Hudaýdan soraýanyz.”Hudaýym Soraňlar size berilýar.Agtaryň tapýanyz.Takyllatyň gapy açylýar.Çunki sorän her bir adam alýar,agtaran tapýar,takyllatana gapy açylýar.” Hudaýym.Senden şony aoraýan.Şu uçin Saňa Isa Mesih ady bilen minnetdarin.Siz soranynyz ýaly bolmady.Näme boldy? Başynda bu Hudaýyň eradasymy ýokmy,soramadynyz.Bu siziň birinji ýaňlyşynyzdy.Barymyz hata edýas.

Hemmemiz hem soraýan zadymyz Hudaýyň eradasymy ýokmy,anyklanman durup sorandyris.Ýene şeýle zatlar bar welin,munda Hudaýyň eradasyny bilmek kyn.Soň name bolýar?Şu gezek işi ryswa edýas.Son ýene Hudaýyň onüne haýyşt bilen gelýas. Haýatynyzda nämedir bolan,niredir barmakçy bolýanyz we size näçedir pul gerek.Hudaý size şu puly yetirýar.Hudaýa şükur! Hudaýa şan-şöhrat bolsun!Näme bolanyny bilýanyzmy? Hudaý imanynyzy berkleşdirýar.Şeýdip az-azdan Oňa ynanýanyz soň bolsa Ol nahilli işleýşini,name edişini we siziň ybadatlarynyza jogap berýanyny gözegçilki edýanyz hem özünizi hem şu ýagdaý içinde gorýanyz.Kopçilik Hudaýdan alýan zadyny alyp öz ýolunda gidýar.Eger imanda ýöremagi öwrensem,togtap öz-özümden soramagym gerek:”Näme boldy?Men näme etdim?Men aslynda Hudaýdan näme soradym?Hudaý nahilli işledi?”

Eger men Hudaýyň ýollaryny we Hudaýyň kimdigini düşunmesem hiç haçan imanda ýöremegi öwrenmeýan.Diymek,ýykylmak we şowsyzlyga duşuşmak we soň ornundan turmak imanda ýöremegiň bir bölegi.Bu prosess.Imanda bir näçe ýyllar ýoreninizden soň,zatlar sizi alada salman goýar.Sizi wagtynçalyk alada salýan zatlar bolýar.Käwagt sizi biräz gorkuwa salýan zatlar gelýar. Soň özünizi ýygnap alyp,Hudaýa ybadat edýanyz,”Hudaýym haýatymda ýene şeýle şowsyzlyklary göterip bilmerin.Guýçim yetmeýar.Şonça ýyllarda bäri Sen haýatymdaky şu zatlary dolandyryp gelýan,Sen dolandyryp bilýan.”Soň bolsa öz-özünize sorag berýanyz,”Hudaý uly meseleleri çözüp bilmeýarmy?” Mukaddes Kitapda,”Hudaýym Özünuň ajaýyp baýlygy bilen Isa Mesih arkaly siziň her bir mätäçliginizi kanagatlandyrýar”,diyip ýazylmadykmy? Ol kanagatlandyryp bilmeýan mätäçligi barmy? Ýok.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top