4:43

Mukaddes kitapy öwrenýas

MP3

Gaýtadan dogulmak galp bolmagyny we koplanç şeýle bolup duruşyny
eşitmegimiz giň galarly däl.Beýle galp imana girmagi “yktykat” ýa-da şeýle
bir “özgermek”diyip aýtmak mumkin.Ol suwa çumilip,jemagat agzasy
bolup,diňe däp-dessurleri berjaý edtmaga esaslanan.Ýone halas edilmekden
başga hiç zat janymyza hakykyý asudalygy berip bilmeýar we göge alyp gidip
bilmeýar.We gaýtadan dogulmasdan,öz haýtynyň täze sahypasyny açýan ynsan,
sonra her gezek ýene güna ýolyna gaýtýarlar we oňkisinden better ahlaksyz
bolýar.Şol gepimiziň subuty uçin Matta kitapynyň 12:44,45 aýatlaryny ökäp
görüň.Şeýdip imana girmaga öýkünme etmek bolsada,oňy gaýtaryp bolmaýar.

Diňe Mesihe ynanmak özgermeýar.Iman boýnça gaýtadan doguluş diňe
Mesihdedir.Her bir mesihyý şahsyý özi gaýtadan dogulany hakynda geplep
berip bilýar,başgaça edip aýdýan bolsak şaýatlyk berip bilýar.Şol ýagdaý
her kimde her hil geçmagi mumkin.Ýone hemme bir hil halas bolmaga eýe
bolýar. Halas bolmak-oran addý.Rebbimiz Isa Mesihe ynanç-Hudaýyň
hazynasynyň açarydyr.Çunki Resuller kitapytnyň 16:31 aýatynda şeýle
ýazylan: «Rebbimiz Isa iman et, özüň-de, tutuş öý-içeriň hem halas bolar»
.Başga hiç hilli zat hiç kimi halas edip bilmaýar.Başga hiç bir açar şol
aýat ýaly dogry gelmaýar we halas bolmaklyk netijesini bermaýar.

Ýene Resuller kitapynyň 4:12 aýatynda şeýle diyilen;” Ondan başga
Halasgär ýokdur. Onuň ady bütin älemde adamzady halas edip bilýän ýeke-täk
atdyr».Çyndan hem bizi Rebbimizden başga hiç kim we hiç zat halas edip
bilmaýar.Öraň kop ýagdaýlarda ynsan hemme zady kynlaşdyrýar.Ol ynanyp
bilmeýan diyip öýlaýar!Ol dogry imana eýemi ýa-da başgaça aýydýan bolsak
onuň imany eterlimi?Eger ol Halaskäre özüni ynanyp tapşyrsa Hudaý oňy
hakykatdan kabul edýamy?Şonuň ýaly we şoňa menzeş pikirler,sebäpler we
şübheler bilen ol özünuň ebediý haýat tarapa barýan ýoluny
kynlaşdyrýar.GAÝTADAN DOGULMAGYŇ özbaşdaklygy PARLAK NETIJEDIR.
Biz gaýtadan dögüluşy düşuntirip berib bilmeýas,ýone biz onuň edýan
netijesini ýa-da miwesini görmegimiz mumkin.Aslynda bu-bugunki dunýada öz
täsirini geçirýan güýçiň iň beýik görünuşinde aýdyn bolmagydyr.Edil şol
hormat edijiligi oýandyrýan gýüç Masihyýlary yzarlýan Şawuly Hudaýyň
sözuni ýaýradýan Pawlusa öwürdi.Hudaý oňy ryhýy taýdan özgertirip tüm
garaňkylykdan ýagtylyga alyp çykdy.Ol oňy ryhyý taýdan özgertip günä
ýagdaýyndan mukaddeslik tarapa alyp çykdy.Ol onuň kismetini
özgertip,dowzahdan halas etdi we asmaňy bagyşlady.Bu hakda Resul.kitapy
9:1-9aýatlarynda okamagymyz mumkin.
Gaýtadan dögüluş hakyndaky maglumadyň ýekkeje ynançly çeşmesi-Hudaýyň
ynsana beren aýanlygy Mukaddes Kitapdadyr.Ýokarydan dogüluş hakynda
Ýohanna höşhabary kitapynyň 3 bapynda doly beýan edilen. “Hudaý dünýäni
örän söýendigi sebäpli Özüniň ýeke-täk Ogluny berdi. Ol muny Ogluna iman
edenleriň hiç biri heläk bolman, baky ýaşaýşa gowuşmagy üçin etdi. Hudaý
Ogluny dünýäni höküm etmek üçin däl-de, eýsem dünýä Ol arkaly halas bolsun
diýip iberdi.”(Ýjhanna 3:1-17)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top