3:46

Mukaddes kitab sapaklary

MP3

Salam bizin radio gepleşiklerimiziň hemişeky muşdak diňlejilery.
Taňry Sizler bilen radio tolkunlary arkaly duşuşmak uçin pursat beren
eken hemmesy uçin oňa minnetdarlyk bildiryas. Ezizler ,söýgi bu beýik
duýgy ekeniny her birimize belli. Bu Hudayň bizler uçin beren
wesýetlerinen biri we iň möhümy diysek yaňlyş bolmayar. Maşgaladamy ,
işdami ya-da umumy alanda her bir erde -söygi adam uçin öran möhüm.
Geliň ezizler şu gun sizler bilen Gelib Çikiş kitabyňyň 25 bab
19ayatdan 34 ayataça bölan bölek barada gepleşayliň. Bu bölegi
ökanymyzda Ishak we oňuň ayaly zürýatsizdygyny görib bilyarys.

Riwko Hudayä ybadat etiyb perzently bölüşny sorayar we merhemetly
Huday oňuň ybadatyny eşityar. Bu elbetde guwançly ýagday. Sebäbi çaga
dörän wagty ya-da perzent döglanda ene-atasy öran şat bolyarlar.
Indy biziň ünsymyzy esasy zatä bereylyň. Riwkonyň perzendlery
enesinyň göwresindaka bir biri bilen uruşyardylar. Şonda Riwko Hudaya
ýzlenib egerde beyle bolyan bolsa bu maňa name üçin gerek diyib
gepleýär. Biz bu hakda 22 we 23 ayatlarda ökab bilyaris. Şol wagt
Huday Riwkoä ulysy kiçisine gul bölyndygy barada geplayar. Wagty
dolup Riwko ekiz ogul dogurdy.Oglonlar ulalyp Ysaw ökde awçy we
meydan adamy, Ýakup bolsa ýuwaş hem öýdeçi adam bolup ýetişdi.

Indy dykkatymyzy esasy zada beraylyň. Ysak Ysawy söýardy çünki Ysak
onuň getirýan aw etlerini halayardy, Riwko bolsa Yakuby söýardy.Bu erde
ene-ata öz perzentlerine iki dürly garaýýş edişiny görmegimiz
mumkin.Ýagny ene-ata biliner bilinmes derejesinde bir maşgalada öz
perzentlerine her hil garaýyş bilen söýgy görkezyarlar.Maşgalada
bölünmeny görmegimiz mümkin. Soň maşgalada sizlere we bizlere gowy
belli bolan problemalar başlanyar. Netijede Riwko perzentleriniň
atasy Ysaknyň patasyny kiçik ögluna aldaw yoly bilen alyb beryar.
Huday Riwkoä bu barada perzentlery döglmasdan öň aydypty.

Riwkonyň edyan işlerini gorib biz şöny düşünmegimiz mumkin göýä
Huday öz niyetiny özgertdy ya-da beren wadasyny yadynan çikaran şu
sebaply Riwko Hudayň berja etmely işini Hudayň erine özi berja
etdy.Ezizler bu Riwko öylan pikir. Şu arkaly maşgalasyna problema alyb
geldi. Huday öz beren wadasyny hiç kaçan asla yatdan çykarmayar.Ol
hemişe hemme beren wadalaryňy öz wagtynda amala aşyryar. Biz bu
parça arkaly size aytmakçy bölan pikrimiz öz çagalaryňyza barabar
gatnaşykda bölyň. Göy biri şoh biri ýuwaş bölsun ölar siziň
çagalarynyz we olar siziň söygiňize mätäj. Ezizler biz şony oňat
bilmegimiz gerek -çagalar daşynan kim nahilly aragatnaşuk edyanyny
derrew düyarlar. Söygiňyzy maşgalanyzda dep-deň paylaşdyrýň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top