4:08

Mesihdaky haýat!

MP3

Salam eziz radio diňleýjiler.Programamyza höş geldiniz.Ezizler, öldürme,hyýalynyň artynda näme ýatyr? Bir kişi başga bir kişiniň haýatyny tartyp almagy uçin näme sebäp bolýar?Adamlar näme uçin bir birini öldürýar?Bugunki programamyzda edil Isa Mesih meseleniň düýbini bize görkezýar.Esasan dagdaky wagzy arkaly Isa Mesih bize mesele nämede ekenini gorkezýar. Oňy diňlan adamlara Isa Mesih ýagşy we ýamanny bildirmek uçin gaplan.Adamlar ýalaňy,ogrulygy we öldürmeni güna ekenini oran ýagşy bilenler.Olor hata Hudaýyň Sözünden hem gerekli aýatlary getirmekleri mumkindi.Ýone şoňa seretman,olor barybir günakär tebigat bilen göreş alyp baranlar.Isa Mesih olora günani düýbi bilen goparmak ýoluny öwreten.

Gaplan bilen geçigaplan hakyndaky rowaýat ýadynyzdamy? Ol ýerdaki geçigaplan,gaplanyň ýaramaz geplerine asla gaharlanman öz ýolunda dowam etirdi.Biz-na,biz hem hemişe şonuň ýaly edip bilýasmy? Ýada biz ýaramaz gepe ýaramaz gep bilen jogap berýasmy?Geliň Isa Mesih bu hakda näme diyenini bir görüp çykýas.Mata höşhabarynyň bäşinji bapyna nazar taşlaýlyň.

“Siz ata-babalarymyza: „Adam öldürme, kim adam öldürse, höküme sezewar bolar“ diýlenini eşidensiňiz. Emma Men size aýdýaryn: öz doganyna gaharlanan adam hem höküme sezewar bolar. Kim öz doganyna „raka“ diýse, ýokary mejlisiň hökümine sezewar bolar. Hatda hiç kim „samsyk“ hem diýmesin, ýogsam dowzah oduna taşlanar. Şonuň üçin gurbanlyk sypasynda sadaka bermäge barýarkaň, doganyňyň senden öýke-kinesiniň bardygy ýadyňa düşse, sadakaňy sypanyň öňünde goý-da, gidip öňürti doganyň bilen ýaraş. Soňra gelip, sadakaňy hödür et.

Dawagäriň bilen entek ýoldakaň ýaraş, ýogsam ol seni kaza, kazy hem zyndan sakçysyna tabşyryp, zyndana düşmegiň ahmal. Saňa dogrusyny aýdýaryn, iň soňky teňňäňi töleýänçäň, ol ýerden çykmarsyň.”Howwa,oran gyzyk aýatlar.Ezizler söhbetimizi dowam etmesden oň size sorag bermek isleýan.Birinji sorak.Gadymky kanun adamy öldürmagi,ýagny adam öldürmek hakyndady,ýone Isa Mesihyň taglymady bize edil öldürme alyp barylýan gazap hakynda aýdýar. Gazap nädip adamlary öldürmaýeçenli alyp barýar,şol hakda aýdyn? Ikinji sorag. Doganymyza aýdylan ýaramaz gep nädip gazaby çykarýar?

Uçinji sorag.Isa Mesih aýdylan ýaramaz sözler hakdaky aýatlary möhümmy?Dörtinçi sorag.Hudaýa sadaka bermesden oň,ýada oňa hyzmat etmesden oň Isa näme etmegimiz gerekdigini aýdýar?Beşinji sorag. Bizi kaza alyp baryýji bilen nadip ýaraşyp almagymyz gerek? Ýaraşmak hakdaky taglymat bize nämeni öwretýar?Şol we galan soraglara bolan jogaplarynyzy biziň saýtymyza ýolaň.Bundan başga biziň saýtymyzdan gyzykly hekaýalar we programamyz arkaly size berip barýan hekaýalaryň hem ýazma şeklini hem almagynyz mumkin.Siz bilen höşlaşyp size Hudaýyň parahatçylygyny dileg edýan.Hudaý sizi söýar we siziň güna etmeginizi asla halamaýar.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top