Online Chat
Myhman_1343
Bu proekt uçin Işjen ybadat emek zerur!
Myhman_1422
Sizde bar ýerde boluşy ýaly reklama ýokdugy oran gowy,ýogsam reklama ýürege düşýar.
Myhman_1529
Saz ýaman däl,ýone täzereklerinden goýsalar ýenede gowy bolardy.
Myhman_1586
Karantinda otüranlaryň barysyna parahatçylyk bolsun!
Myhman_1642
Salam, örän oňat hyzmat ,şeýle saklaň!
Myhman_1733
Öraň öňat saýt we gowy gollanma- sag boluň!
Myhman_1806
kimdir barmy? Eger bar bolsa bildiriň.
Myhman_1879
Diňleýjiler giňelýar ,berekalla ýygitler.
Myhman_1946
Meni işe alýanyzmy,men hemme zady oňarýan.
Myhman_1952
Туркменский реп, нифигасебе!
Myhman_2037
Salam ýollamak uçin näme etmeli?
Myhman_2128
Instagramda direkda ýazdym,barlap goruň.
Myhman_2210
Parahatçylyk we sag- amanlyk ,doganlar we uýalar!
Myhman_2273
Feсebookda postlarynyz oran az,koprak ýazmak gerek.
Myhman_2315
Siziň redaksiýanyz nirede ýerleşýar?
Myhman_2362
Adamlar,çatda özünizi masgara edip sögüşmeň.
Myhman_2485
Ýaşlar uçin her hilli programmalar köprak gerek.
Myhman_2523
Barynyza salam,Daşkenden diňlaýanlar barmy?
Myhman_2570
Hemma salam we diňe iň gowy ztlary arzuw edýan!
Myhman_2680
Sizi hemişe diňleýas- zähmetiniz uçin sag boluň.
Myhman_2715
Siziň Telegram-kanal gaty gowy!
Myhman_2762
Konakt formasyndan başga siz bilen nahilli baglansa bolýar?
Myhman_2858
Baride gatnaşýanlar barynizyň işleriniz öňatmy?
Myhman_2944
Baryňyza ýagşylyk we pozitiw gujur!
Myhman_3008
Rebbimiz barynyzy merhemetlesin we hemmeniziň işleriniz gowy bolsun.
Myhman_3094
Gowy radio,şadýyan we pozitiw!
Myhman_3184
Barynyzyň göwnünizde Rebbimiz we onuň merhemeti bolsun .
Myhman_3253
Size telefon arkaly nadip jaň etse bolýar?
Myhman_3384
Efir diňleýanleriň baryna salam,işleriniz oňatmy?
Myhman_3489
Efirde içi gysmaýar!
Sazlama
Scroll to top