Online Chat
Myhman_34471
Radio ýagşy eken.
Myhman_34490
omed!
Myhman_34532
Duýin birnçi gezek şü yere girdim,bet saýt ekeni,molodes!
Myhman_34614
Selem!
Myhman_34706
Omin!
Myhman_34748
Круто! удачи вам!
Myhman_34771
Bu saýt haçan peýda bolan? Nämuçin ýapanaklar?
Myhman_34898
Siz Waapşe molodes ! Şeýle saýtlar köpelsin!
Myhman_34971
Radiodakylara salam! Gowmysynyz ,dostlar? Näme täzeleikler bar?
Myhman_34999
Isani sev!
Myhman_35044
Bir gün geler we elbettde hemma insanlar şu saýta geçýar.
Myhman_35141
Hepdeniz ýagşy geçsin dostlar!Hudaý hemmemizi öz penasynda saklasyn!
Myhman_35292
Isa hemmemizi halas eden! Bu buny ýadynyzdan çykarmaň!
Myhman_35302
heart soygi!!!
Myhman_35358
Karantin ýürege düşdi!Öýde ötürup ýadadym,okuwa gaýtaýliň,daglara çykaýliň!!!!
Myhman_35403
Dostlar,minnetdar bolup ýaşamagy unutmaň!
Myhman_35528
Sala,salam, Isa hemmemizi söýär!
Myhman_35580
Haçan köçä çykýas? Täzelikler barmy?
Myhman_35687
Maňa siziň kömeginiz gerek, din barada ýakynrak biljek boldum,Isany duýşumda gördim,l maňa ýol görkezdi.Şonuň uçin size soraglarym bar,din barada köpräk nireden ökasam bolýar?
Myhman_35743
Bir sorag bar,siz bilen düşüşmak bolýarmy?
Myhman_35791
ok
Myhman_35830
Zakonňyý!
Myhman_35944
Howwa Mukaddes Kitap radiobahar. Сom içinde dur.Ol saýtda radioda ýaňlanyp duran sazam bar.
Myhman_35995
Radiobahar.сom saýtlarynda Mukaddes Kitap bar ekeni. Saýtlarynyza radiobahar.сoma salgy göşuň haýyşt.
Myhman_36030
question
Myhman_36112
Radionyň ýanyndaky sanlar näme özi?3264128
Myhman_36123
Karantin gutaýar.Hudaý size sabyr bersin.Biržzajyk galdy.
Myhman_36157
Menimçe kop adamlar çata seretmezden diňe radiosyny diňläp otyrlar,telegramda radiony eşitse bolýamy?
Myhman_36175
Soygi! Omed dustim!
Myhman_36231
Sonky efirde biznes barada aýdyptynyz,ýone barysyny eşitmage etişmedim,efiryň ýazylyp alynany barmy?
Sazlama
Scroll to top