Online Chat
Myhman_236201
Hudaý dünýäni örän söýendigi sebäpli Özüniň ýeke-täk Ogluny berdi. Ol muny Ogluna iman edenleriň hiç biri heläk bolman, baky ýaşaýşa gowuşmagy üçin etdi.
Myhman_236202
Maňa ýardamynyz gerek,ýakynda imana geliptim,Isany duý’ymda gördim,ol maňa ýol görkezdi,şonuň uçin size soraglarym bar,din hakda nireden kopräk okasam bolýar?
Myhman_236203
Salam
Myhman_236203
gowmy?
Myhman_236203
Maňa ýardamynyz gerek
Myhman_236203
ýakynda imana geliptim
Myhman_236203
Isany duý’ymda gördim
Myhman_236203
ol maňa ýol görkezdi
Myhman_236203
şonuň uçin size soraglarym bar
Myhman_236203
din hakda nireden kopräk okasam bolýar?
Myhman_236203
question
Myhman_236204
Salam
Myhman_236204
gowmy?
Myhman_236204
Hudaý dünýäni örän söýendigi sebäpli
Myhman_236204
Özüniň ýeke-täk Ogluny berdi
Myhman_236204
Ol muny Ogluna iman edenleriň
Myhman_236204
hiç biri heläk bolman
Myhman_236204
baky ýaşaýşa gowuşmagy üçin etdi
Myhman_236204
heart
Myhman_236207
Rebbim,Rebbim,biziň hemmamizi özüň sakla!
Myhman_236208
Siz turkmenmisiniz?
Myhman_236209
Hudaýy şöhratlaýan goşuklar uçin sag boluň.
Myhman_236212
Sorag bar- siz bilen düşuşmak bolýarmy?
Myhman_236213
Iş bilen gýnanmaýanyzmy?
Myhman_236219
Bu radio näçe ýyldan bäri işleýar? Hiç görman ekenim.Mobil gollanmasy hem bar ekeni.
Myhman_236220
Isa barymyzy halas eden!Muny ýadynyzdan çykarmaň.
Myhman_236221
Ba,bizde şonuň ýaly radiolar bardygyny bilmandirin.
Myhman_236222
Höş geldiniz! Oňat resurslarynyz uçin sag boluň.
Myhman_236223
Saýta gep ýok.
Myhman_236224
Näme gepler oglanlar?
Sazlama
Scroll to top