Online Chat
Myhman_26474
Hemma salam,sag-amanmysynyz? Maşgalanyzda parahatçylykmy?
Myhman_26501
heart_big
Myhman_26542
Rus dilinde şonuň ýaly stansiýalar barmykä?
Myhman_26637
Diňleýjiler giňelýar ,berekalla ýygitler.
Myhman_26710
Salam, örän oňat hyzmat ,şeýle saklaň!
Myhman_26760
Biziň ybadathanamyz siz bilen,ýygitler(oglanlar)!
Myhman_26866
Hemma salam we diňe iň gowy ztlary arzuw edýan!
Myhman_26875
Meni işe alýanyzmy,men hemme zady oňarýan.
Myhman_26891
sun
Myhman_26948
Efir alyp baryýjylara salam aýdyň,olar öňat!
Myhman_27022
Köprak häzirki uzbek sazlarynan goýuň.
Myhman_27091
Gowy radio,şadýyan we pozitiw!
Myhman_27131
Feсebookda postlarynyz oran az,koprak ýazmak gerek.
Myhman_27250
Konakt formasyndan başga siz bilen nahilli baglansa bolýar?
Myhman_27342
Salam ýollamak uçin näme etmeli?
Myhman_27396
Rebbimiz barynyzy merhemetlesin we hemmeniziň işleriniz gowy bolsun.
Myhman_27421
question
Myhman_27472
Parahatçylyk we sag- amanlyk ,doganlar we uýalar!
Myhman_27582
Salam,siz uçin kontent edesim gelýar.
Myhman_27648
Sevgan Isa
Myhman_27648
cake
Myhman_27667
Karantinda otüranlaryň barysyna parahatçylyk bolsun!
Myhman_27765
Öraň öňat saýt we gowy gollanma- sag boluň!
Myhman_27823
Instagramda direkda ýazdym,barlap goruň.
Myhman_27869
shy
Myhman_27926
Hemma salam, çatda nämuçindir sessiz-üýnsüz......
Myhman_28004
Ýaşlar uçin her hilli programmalar köprak gerek.
Myhman_28101
Bu proekt uçin Işjen ybadat emek zerur!
Myhman_28137
kissy bu proekt zar!
Myhman_28162
Baryňyza ýagşylyk we pozitiw gujur!
Sazlama
Scroll to top