Online Chat
Myhman_8788
Shu yokardaky hem youtube Kanal
Myhman_8834
clap
Myhman_8834
Barakelle
Myhman_9206
Hakykatlar barada bilmek isleseniz hoshhabar@turkmenhh.org adrese email hem yazyp bilersiniz
Myhman_9751
heart
Myhman_10023
laugh-big
Myhman_10060
Bir sorag bar,siz bilen düşüşmak bolýarmy?
Myhman_10173
Dostlar,minnetdar bolup ýaşamagy unutmaň!
Myhman_10255
Maňa siziň kömeginiz gerek, din barada ýakynrak biljek boldum,Isany duýşumda gördim,l maňa ýol görkezdi.Şonuň uçin size soraglarym bar,din barada köpräk nireden ökasam bolýar?
Myhman_10291
Siz Waapşe molodes ! Şeýle saýtlar köpelsin!
Myhman_10408
Radiodakylara salam! Gowmysynyz ,dostlar? Näme täzeleikler bar?
Myhman_10434
Salam, radio klass!
Myhman_10464
Duýin birnçi gezek şü yere girdim,bet saýt ekeni,molodes!
Myhman_10609
Haçan köçä çykýas? Täzelikler barmy?
Myhman_10633
Hepdeniz ýagşy geçsin dostlar!Hudaý hemmemizi öz penasynda saklasyn!
Myhman_10647
hat
Myhman_10679
Bu saýt haçan peýda bolan? Nämuçin ýapanaklar?
Myhman_10793
Karantin ýürege düşdi!Öýde ötürup ýadadym,okuwa gaýtaýliň,daglara çykaýliň!!!!
Myhman_10871
Sala,salam, Isa hemmemizi söýär!
Myhman_10959
Bir gün geler we elbettde hemma insanlar şu saýta geçýar.
Myhman_11028
Isa hemmemizi halas eden! Bu buny ýadynyzdan çykarmaň!
Myhman_11356
heart heart heart
Myhman_11561
laugh-big
Myhman_11803
Isa Isa Isa!!!!
Myhman_11803
kissy
Myhman_12089
Uuuu.Bu radio çernyda durany düşünerli. Ýagşy hem WPN diyen zat bar.
Myhman_12201
Hewaý,bizde şonuň ýaly radio bardygyny bilmendirin.
Myhman_12292
Her gün agşam radionyzy diňleýan.Sag boluň.
Myhman_12523
Bu ýerde turkman dilinde Mukaddes Kitap barmy?
Sazlama
Scroll to top