Online Chat
Myhman_226485
Dörediýjilere Moskopdan salam.
Myhman_226516
Salam
Myhman_226516
gowmy?
Myhman_226516
Kop-kop sag boluň
Myhman_226516
heart
Myhman_226533
Saýta gep ýok.
Myhman_226588
Hudaý sizi Öz penasynda saklasyn.Haýyrly işlerinize üstinlik.
Myhman_226640
Oran amatly.Hyzmatymyza uly peýdasy degýar.
Myhman_226655
Salem
Myhman_226655
gowmy?
Myhman_226655
Hudaý sizi
Myhman_226655
Öz penasynda saklasyn
Myhman_226655
Haýyrly işlerinize üstinlik
Myhman_226655
heart
Myhman_226672
Hemmä salam,näme gepler dostlar?
Myhman_226725
Rebbim,Rebbim,biziň hemmamizi özüň sakla!
Myhman_226783
Gün aýaty diyen sahypa döretseniz ýagşy bolordy.
Myhman_226825
Salam
Myhman_226825
gowmy?
Myhman_226825
Gün aýaty diyen
Myhman_226825
sahypa döretseniz
Myhman_226825
ýagşy bolordy
Myhman_226825
heart
Myhman_226843
Radiony eşidip gördim, ýone ýarady .
Myhman_226845
Salam
Myhman_226845
gowmy?
Myhman_226845
Radiony eşidip gördim
Myhman_226845
ýone ýarady
Myhman_226845
heart
Myhman_226887
Hudaý dünýäni örän söýendigi sebäpli Özüniň ýeke-täk Ogluny berdi. Ol muny Ogluna iman edenleriň hiç biri heläk bolman, baky ýaşaýşa gowuşmagy üçin etdi.
Sazlama
Scroll to top