Online Chat
Myhman_230469
şonuň uçin size soraglarym bar
Myhman_230469
din hakda nireden kopräk okasam bolýar?
Myhman_230469
heart
Myhman_230470
Radiony eşidip gördim, ýone ýarady .
Myhman_230473
Maňa hyzmatynyz makul boldy.Gep ýok.
Myhman_230475
Muny eşidýanlar barmykä özi?
Myhman_230476
Salam
Myhman_230476
gowmy?
Myhman_230476
Radiony eşidip gördim
Myhman_230476
ýone ýarady
Myhman_230476
Gep ýok
Myhman_230476
heart
Myhman_230478
Salam
Myhman_230478
gowmy?
Myhman_230478
Maňa ýardamynyz gerek
Myhman_230478
ýakynda imana geliptim
Myhman_230478
Isany duý’ymda gördim
Myhman_230478
ol maňa ýol görkezdi
Myhman_230478
şonuň uçin size soraglarym bar
Myhman_230478
din hakda nireden kopräk okasam bolýar?
Myhman_230478
question
Myhman_230479
Radiony eşidip gördim, ýone ýarady .
Myhman_230481
Rebbim,Rebbim,biziň hemmamizi özüň sakla!
Myhman_230486
Bir gün gelip hemme insanlar şol saýtda oturýärlar.
Myhman_230487
Salem
Myhman_230487
Rebbim
Myhman_230487
biziň hemmamizi
Myhman_230487
özüň sakla
Myhman_230487
Amin
Myhman_230487
heart
Sazlama
Scroll to top