Online Chat
Myhman_62110
Makul!
Myhman_62139
Bu radio näçe ýyldan bäri işleýar? Hiç görman ekenim.Mobil gollanmasy hem bar ekeni.
Myhman_62188
Ba,bizde şonuň ýaly radiolar bardygyny bilmandirin. clap
Myhman_62229
Dostlar minnetdar bolup ýaşamagy ýatdan çykarmaň!
Myhman_62309
Radiony eşidip gördim, ýone ýarady .
Myhman_62393
Rebbim,Rebbim,biziň hemmamizi özüň sakla!
Myhman_62475
Mende aýdymlar bar.Hudaýy şöhratlandyrmalar.Bermegim mumkin.
Myhman_62536
Iş bilen gýnanmaýanyzmy?
Myhman_62566
Näme gepler oglanlar?
Myhman_62573
Bir gün gelip hemme insanlar şol saýtda oturýärlar.
Myhman_62573
heart kissy
Myhman_62573
feel_peace
Myhman_62634
Hemmä salam,näme gepler dostlar?
Myhman_62727
Hemmä amat arzuw edýan!Hudaý biz bilen!
Myhman_62795
Gollanmalar ýagşy işleýar,sag boluň.
Myhman_62847
Her gun irden diňleýan,lezzet alýan.
Myhman_62847
heart
Myhman_62884
Men tötänleýin girip galdym.Gep ýok.Agtarmä beriptim şu saýt açyldy.Blokda bolsada eşitse bolýar.
Myhman_62992
Maňa ýardamynyz gerek,ýakynda imana geliptim,Isany duý’ymda gördim,ol maňa ýol görkezdi,şonuň uçin size soraglarym bar,din hakda nireden kopräk okasam bolýar?
Myhman_63057
Isa hemmamizi söýär dostlar,oňa öwgiler bolsun!
Myhman_63067
Gowy! Sag boluň! clap
Myhman_63116
Näme gepler oglanlar?
Myhman_63218
Dörediýjilere Moskopdan salam.
Myhman_63306
Isa barymyzy halas eden!Muny ýadynyzdan çykarmaň.
Myhman_63357
Radiony eşidip gördim, ýone ýarady .
Myhman_63357
heart
Myhman_63375
Salam,gowmysynyz? Işleriniz onatmy?
Myhman_63469
Hudaý barymyzy söýär dostlar! Şony ýatda saklaň!
Myhman_63536
Gün aýaty diyen sahypa döretseniz ýagşy bolordy.
Myhman_63636
Bir tanyşym maslahat edipti,ýone özi ýitip gitdi.Eý tanyşym nämuçin ýazaňok?
Sazlama
Scroll to top