Online Chat
Myhman_209374
Radionyzy eşidip galdym
Myhman_209374
birinji gňrenimde umuman ýaratmadym
Myhman_209374
ýone eşidip gördim
Myhman_209374
oňat zatlary aýdýanyz
Myhman_209374
Işiniz uçin minnetdarin
Myhman_209374
heart clap
Myhman_209382
Haçandan bäri işleýanyz?
Myhman_209420
Bir gün gelip hemme insanlar şol saýtda oturýärlar.
Myhman_209456
Isa barymyzy halas eden!Muny ýadynyzdan çykarmaň.
Myhman_209483
Radionyzy eşidip gördim.Birinji eşidenimde umumman ýaratmadym,ýone eşitdim. Ýagşy-ýagşy zatlary aýdýanyz.Işlerinz uçin kop-kop sag boluň.
Myhman_209529
Ba,bizde şonuň ýaly radiolar bardygyny bilmandirin.
Myhman_209570
Maňa ýardamynyz gerek,ýakynda imana geliptim,Isany duý’ymda gördim,ol maňa ýol görkezdi,şonuň uçin size soraglarym bar,din hakda nireden kopräk okasam bolýar?
Myhman_209594
Salam
Myhman_209594
gowmy?
Myhman_209594
Maňa ýardamynyz gerek
Myhman_209594
ýakynda imana geliptim
Myhman_209594
Isany duý’ymda gördim
Myhman_209594
ol maňa ýol görkezdi
Myhman_209594
şonuň uçin size soraglarym bar
Myhman_209594
din hakda nireden kopräk okasam bolýar?
Myhman_209594
offended
Myhman_209605
Salam
Myhman_209605
gowmy?
Myhman_209605
Radionyzy eşidip gördim
Myhman_209605
Birinji eşidenimde umumman ýaratmadym
Myhman_209605
ýone eşitdim
Myhman_209605
Ýagşy-ýagşy zatlary aýdýanyz
Myhman_209605
Işlerinz uçin kop-kop sag boluň
Myhman_209605
heart clap ok
Myhman_209614
Saýta gep ýok.
Sazlama
Scroll to top