3:55

Masihylik Rimde

MP3

Salam eziz doganlar,siz ezizler bilen ýene sag aman düşuşup duranymyzdan oran begenýaris.Ezizler,siz uçin taýarlanan mowüugymyzy unsinize ugrukdyrýas.

Hindistanyň gunorta-gunbatardaky “ Toma masihiýler” topary bügunki güneçenli tapşyryk boýunça Toma esas goýan gadymky jemagatlarda özleriniň Hudaýa hyzmatlaryny geçirýärler.Arheologik gazylmalar,birinji asyrda Hindistaňy dolandyran Gundobar şäänyň anyk bar bolanyny anyk dellil edýar.

Resul Pawlus gadymky jemagatlardäky beýik höşhabarçylar hatarynda durany şübhesiz.Kennet Skot Laturetniň gepleri boýunça,”Ol özünuň müňlap izdeşleri uçin gahryman we ruhlandyrýjy çeşme, menzemek uçin görelde boldy”.

Kopçilik ony masihiýlige esas goýan,hyzmaty edil görulmedik derejede berjaý eden adam,hemme wagtlaryň beýik höşhabarçysy,diyip hasaplanlar. Bu taglymat şeýle bir çunnur damar ýaýdy,olar koplap sonky nesilleri onuň kämil pişendigi we ösmegi bilen uýpçin edýar.

Doly insanyý nukdaýnazar bilen,Pawlus onuň nahillidir gaty begenip sejde edişini göz onünize getirmekden görä,kem derejede hormat etmage çagyrýan işgär bolup hasaplanýar.

Ol kopinçe her hilli hoşhabarçylygy ýeňip bilýan oran adatý meseleler bilen duşuşýan iň adatý adam boldy. Mukaddes Kitap taryhynda Pawlusyň haýaty we hyzmaty ýagşy tanyş.

Tarsda ýahudiý maşgalasynda dogulan Pawlus ulaldy we erjellik bilen Isanyň täze diniý düzgune,ýahudiýlige howp salýan haýbatly foriseýa öwürildi.Ol Stefanyň azaply ölüminiň diri şaýaty boldy we baş ruhanýy oňa şeýle ýalan taglymatzylary tutmaga hukuk berdi.

Ol bu hyzmaty berjaý etmek uçin Damaşka gidýan wagty tötenleýin ajaýayp ýagdaýda özi hem imanlyä öwürildi.Şol wagtdan başlap ol birinji asyrdaky masihyý jemagatlaryň iň abraýly höşhabarçysy boldy.Ony höşhabarçylyk sapary orta ýer denizi dünýasyna alyp bardy,ol ýeriň bary şäherlerinde Pawlus iň oňaýli derejede hakykyý jemagatlara esas saldy.

Käbir barlaglara göra Pawlusyň höşhabarçylyk işindäki batyrlyk ýenişi we onuň höşhabarçylyk usuly bügunki günde hem ulanylýar.Roland Allen özünuň”Höşhabarçylyk usullary:gudratly Pawlusmy ýada biziň Pawlysumyzmy?” diyen kitapynda Pawlus usullarynyň näçe netijeli ekenini gaty turup talap etdi.Ezizler her birimize şeýle hyzmat etmek nesip etsin.

Şonuň bilen eziz moştaklar bugunki mowzugymyz hem öz sonuna ýetdi.Biziň elektron poçtamyz menzili: dilkash@najot.com Ezizler ýene mowzuklarymyz arkaly duşuşýinçenlii höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top