4:14

Duşmanymyz

MP3

Salam ezizler.Täze Ähtda bir neçe gün ýada heptde ýaşamak imanly uçin ýeterli däl.Ol entek ruhan guýçli däl,çunki bize garşy göreşýan düşmanymyz oran aklly.Beden oran aldawçdyr .Öz tejribeme esaslanyp şoňy aýtmagym mumkin siz hatta bir gun hem Ruhda ýaşaý alyşyňyza gözüm ýetmeýar.Eger bir neçe sagat hem ýaşap bilseniz begeniň.Ýone siz hiç haçan bedende kop wagt ýaşamaslygynyz gerek.Men şony nazarda tutýan.Bedende ýaşaýanynyzy synlamagynyz mumkin.(Men bedende ýaşaýş synagy hakda gepleýan.Bu başga zat.Biz gazap,guýçli isleg ýada höwes gyzykdyrmasy,gyzykdyrmalar nahilli bolmasyn olaryň arasyndaky tapowuty bilmegimiz gerek.Bunuň ýaly etmek günä girmeýar.Olora bolan gatnaşygymyz şol tapowudy belleýar).Egerde olara asylyp galsak,alajy barynça bu ýagdaýda kop wagt galmaslygymyz gerek.

Gamlylyk,öýke-kine,sabrsyzlyk name bolmasyn,olary derrew taşlamaga çalyşyň,bize gereksiz bolany uçin olordan däniň,şol wagtyň özünde Rebbimiziň onüne gaçyp baryp,Onuň onünde ýatyp alyň.Şonda biz tiz Ruha gaýtýas,her gezek gyzykdyrma duç gelenimizde şol hereketi amala aşyrmak mumkin,çunki sonky gyzykdyrma ýada mesele özüni kop garaştyryp goýmaýar.Masihiý haýat hemişe ýeňişli haýat diyeni däl,ýone bunuň alajy bar.Ynanýan, Isa hem şonuň ýaly haýat geçiren,biz bolsa bedeni Ol ýaly ýagşy kabul etmeýas we düşünmaýas,şonuň uçin hem biz beden duzagyna koprak düşýas.Şonuň uçin hem bize bagyşlanyş merhemeti berilen,çunki şol ýykylmalar Rebbimiz onüne gaýtmak uçin böwet bolup bilmeýar.Bu merhemeti elden çykaryp bilmeýas,çunki bu başyndan bize bagly bolman.

“Ine Men ikki ýada ýarym günni Täze Ähtdda geçirip bildim,Rebbim indi maňa nazar taşla.Men ýene ýykyldym,şonça wagtym biderek gitdi”diyip oýlamagy başlasanyz,bu bilen siz Täze Ähty nadögry düşünen bolýanyz.Bu zat özünuzden gelman.Guýç ýygnap,nadögry hereketlerinizi size görkezen Hudaýa şükur edip,hereketi ýenede dowam ettiriň.Pawlus öz hakda geplaninda kop gezek gorky we tolgunyşyk hakda geplenine ähmiýet ediň.Isa hem buny başyndan geçiren. Getsemaniýa Bagyna baranda Isa : «Meniň janym öler ýaly tukat. Siz bu ýerde galyň we oýa boluň» diýdi.Edil şonuň sebäbi bilen Ol şägirdlerinen bille ybadat etmagi soran.Gorky we tolgunyşyk diňe guýçsizlik we ukupsyzlygy bildirýar.Insanyň haýtynda bu tebigýy ýagdaýdyr.Edil şol ýol bilen her bir ýagdaýa duş gelmegimiz gerek.Ýone gorkyny duýmak ýada bir talapdan öýkelemek dogry işdir we oloryň birini hem sagdynlamaslygymyz gerek.Köne Äht paýgemberleri Täze Ähty ýagşy düşünen we Täze Äht taryhdan entek ýer alman bolsada,olor Täze Ähta ynananlar.Täze Äht Isa Mesihy haçda dökülen ganyna esaslanýar. “Bu köp adamlaryň günäleriniň bagyşlanmagy üçin dökülýän ganym arkaly baglanyşylýan ähtdir”.(Matta 26:28) Köne Äht paýgemberleri tä bize meňzep haýat geçirenler.Musa paýgember Hudaýa ynanyp,Faraona geplemek uçin Hudaý oňa kuwat beren.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top