4:00

Hajar Seraý

MP3

Salam. Hajar Seraýyň musurden alyp gelen gyrnagydy.Seraý bu gyrnagyny
nahilli ýagdaýda alanyny bilmýaris. Emma Hajaryň bir näçe hudaýa sajde
edýan musurlilerden tapawuty bolmany anyk.Musurlikler bir wagtda bir näçe
hudaýlara sejde edenler.Hajar hem müsurlikleriň ýokary guneş hudaýi Raä
sejde edýady.Bikäsi Seraý bilen ýaşap onuň hyzmatlaryny edip,bu maşgalanyň
başga bir,öz tilleri bilen aýdanda diri Hudaýa sejde edenlerini eşiden.
Diňe eşitmäni Hudaýyň oňa eden aladasyny öz gözi bilen gören.Bikäsi oňa
azap berende ol çydamany gaçyp gitdi.Şonda bulak başynda Hudaýyň perişdesi
Haajara görünup Howwa Mukades Kitabda görünup dien söz ulanylan.Hajar
Hudaýyň perişdesini öz gözleri bilen görän.Onuň geplerinden Hudaýyň
mährini, aladasyny düýdy.

Geliň Hudaý näme dienini Mukaddes Kitabdan ökap alýas:”Eý,Seraýyň gyrnagy
Hajar,nireden gelip,nirä barýarsyň?” diýip sorady.Hajar :”Bikäm Seraýdan
gaçyp barýaryn” diyip jogap berdi.Rebbiň perişdesi Hajara:”Bikäň ýanyna
dolan-da,oňa tabyn bol”-diydi. Rebbiň perişdesi sözüni dowam
edip,Hajara:”Seniň nesliňi şeýle bir köpelderin welin,hatda olary sanap-da
bolmaz”-diýdi Hudaýyň perişdesi Hajara uçinçi gezek gepledi:”Sen häzir
göwreli,seniň bir ogluň bolar.Sen onuň adyna Ysmayyl dakarsyň,çunki Reb
seniň ahy-nalaňy eşitdi.” Men hakykatdan-da,özüme üns berýän Hudaýy gördüm”
diyip , Hajar özi bilen gepleşen Rebbi “Görýän Hudaý” diýip atlandyrdy
“(Gelip çykyş 16:8-13).

Hajar Rebbiň perişdesini öz gözi bilen görenini boýun aldy.Onuň
aýdanlaryny edip,bikäsiniň onüne gaýtyp bardy. Onuň azaplaryna
çydaaady.Perzentli bolansoň adyny Reb aýdany ýaly Ysmayl göýdy. Onuň
Ysmaýyl boluşy gerekdigini Hajar hojaýyny Ybrahyma aýdyp beren bolsa
gerek.Şonuň uçin hem Ybrahym oglunuň adyny Ysmaýyl diýip goýdy.Hajarnyň
haýatyna seretsek Ysmaýyl dögüluşy oň ýanynda we dogulandan soň Hudaýyň
aýdanlaryny berjaý eden.Emma şondada köne adatlaryny we däp-dessurlary ony
ýene onki onki ýagdaýyna gaýtayp goýdy.Ýene özi görän Hudaýyny unutyp,onki
ýaly ýaşap başlady.Biz hem köp ýagdaýlarda özümuzi Hajar ýaly tutýas.

Haýatymyz dowamynda Hudaýyň aladasyny,mährini göran,düýan bolsak hem olary
ýatdan çykaryp ýene köne tabigatymyz emri bilen ýaşap başlýas.Şonçaklym
gowşak bolonymyz uçin hem köne tebigatymyz bizi aňsat özüne boýun edýar.
Şeýtan biziň ejizligimizden peýdalanyp Hudaýdan daşlaştyrmaga hereket
edýar.Hajarny hem şonuň ýaly yol bilen Hudaýdan daşlaştyrany anyk. Çunki
onuň hereketi,özüni tütuşy Ysmaýylyň boluşynan açyk görunýar. Biziň
kimdigimiz hem eedýan işlerimizden,geplýan sözlerimizden,köp ýagdaýlarda
perzentlerimiziň terbiýesinden bilinip dürýar. Çyndan hem Hudaýyň
merhemetine gazanmagy islän adam,hemişe butin dykgatyny,ýüregini Hudaýda
bolmagyna unus etmagi gerek. Siziň ýüregiňiz Hudaý bilen ekenine ynanýas.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top