4:33

Filimuna hat

MP3

Isa Mesih ugrunda tussaglykda oturan men Pawlusdan we doganymyz
Timoteosdan hem eziz dostumyz we işdeşimiz Filimuna salam…. Men seniň
Rebbimiz Isa Mesihe bolan imanyň we tutuş Hudaýyň halkna bolan söýgiň hakda
eşidýärin.Şoňa görä-de,seni hemişe doga-dileglerimde ýatlap,Hudaýyma şükür
edýarin.Men bizi birikdirýän imana görä hereket etmegiňi Hudaýdan
dileýärin.Şonda sen Isa Mesihe hyzmat etmek uçin edilmeli ýagşy işlere
düşünersin.Eý,doganym sen Hudaýyň halkyny söýüp,onuň göwnüni
galkyndyrdyň.Bu meni şatlyga besläp,ýüregime teselli berdi.(Filimuna hat 1-
7).
Salam ezizler. Häzir siz diňlaňiniz resullerden Pawlusyň Filimun diýen
imanlyä ýazan haty.Bu hat arkaly Filimunyň nahilli imanly bolonyny bilip
almagymyz mumkin.

Resullerden Pawlus döwründe hem dürli hil imanlylar bolan,olaryň käbirleri
Pawlusyň hyzmatyna göşulup ahyrynaçenli ýetirip bilman kynçylyklar
wagtynda Pawlusy taşlap gidinler.Käbirleri ahyrynaçenli ol bilen bille onuň
hyzmatynda ýoldaş bolonlar.Resullerden Pawlus bu haty Filimuna
ruhlandyrmak,şu arkaly öz isleglerini aýtmak uçin ýazan. Hat öraň ajaýyp
ýol bilen Filimunyň nahilli gowy we ajaýyp ynsan bolonyny aýdýar. Filimun
hakynda öýlanda,ol hakda ybadat edende Pawlus ol uçin Hudaýa şukurler
aýdýar.Hatdan biz Filimunyň imany güýçli bolonyny we başga imanlylara gowy
aragatnaşykda bolanyny bilmegimiz mumkin.Çunki Pawlus hatynda “Men Isa
Mesihiň maňa berýan ygtyýary bilen saňa etmeli işlerini buýrup
bilerdim”diýdi.

Bundan başga ol entek tussagdakä Kolossiýadaky imanlylaryň ýüzüni görmaga
umyt edip Filimuna özi uçin bir başpena taýarlamagy buýurdy.Pawlus bu haty
ýazanynda Rimda ,Filimun bolsa Kolossiýadady.Ol özüniň Kolossiýaliklere
ýazan hatynda Filimunyň guly Onesimny Kolossiä iberýany hakynda
aýdýar: «Onun bilen bille ýanyňyza öz şäheriňizden bolan sadyk we söýgüli
doganymyz Onesim-de barar.Olar size bu ýerde bolup geçýan ähli wakalary
gürrüň bererler.”(Kolos 4:9).Mukaddes Kitabda Filimun hakynda ýazylanlara
seredip onuň Kolossiýadaky jemagtyň agzasy bolup imanlylar tiz-tiz onuň
öýunde ýygnalyp duranlaryny bilýas.Pawlusyň ona ýazanlaryna seredip
Filimunyň imanly höküminde hem ynsan hökmünde hem gowy adam bolonyny
bilmegimiz mumkin.

Maglumatlara seredende Pawlus Kolossiýada hiç haçan bolman,şonuň ýaly bolsa
ol nädip Kolossiýadaky Filimun we başga doganlar bilen
tanyşaan?Takmynlarymyza görä olar ikkisi Kolossiýadan daşary ýerde,meselen
Efesda düşüşyp tanyşan/Çunki Efes şäheri Kolossiýadan önçäklym daş däl/Olar
nahilli we anyk nirede düşuşany hakynda doly maglumat yok,emma Filimunyň
Isa Mesih nejatyny kabul etmagine Pawlus sebäpçi bolany anyk.Çunki özüniň
Filimuna ýazan hatynda ol şeýle diydi:”Eger Onesim zerarly zyýan çeken
bolsaň ýa-da ondan algyň bar bolsa,olary meniň hasabyma ýaz.Men Pawlus muny
öz elim bilen ýazaryň,Men Onesimmiň bergisini bererin.Yone sen hem halas
bolmagyňa meniň ýardam berendigimni unutma!”.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top