4:11

Eýubyň aýaly

MP3

Salam ezizlerr! Netije çykarmak uçin kimindir hereketi we haýaty ynsana
ançe ýardam berýar.Töwerakdakileri we olaryň edýan işlerini görüp,netije
çykaran insan dana insandyr.Ýone käbirler tä şol zady başyndan
geçirip,ýagmny “başy diwara urylmaýinçenli dogry netije
çykarmýarlar.Bugunki mowzugymyz ýene aýallar hakynda,anygy gadymda ýaşap
geçen dogruçyl we bugunki ggüneçenli meşhür bolan insanňyň aýaly
hakynda.Şol meşhür adamyň özi kim,aýaly nahilli bolan eken? Bu hakda
söhbetimiz dowamynda bilib alýaňyz.Meşhür insan diyenimiz buguneçenli
unutylman Aýup paýgember.Bu paýgemberiň nahilli sabrly,Hudaýa sadakatly we
hudaýlykly ekenini ol hakda ökanlar ýagşy bilýarlar.Onuň aýaly hakynda
ökamasdan oň,geliň Aýup paýgember nahilli adam bolany hakynda gysgaça
maglumat berip geçsek.

Aýup paýgember Öz ýerinde ýaşan dögruçyl we päk adamdy.Ol Hudaýdan görkup
ýowuzlykdan gaçýan adamdy.Onuň eddi ogly we uç gyzy bolan.Ol Çundogar
adamlary arasynda iň baý we iň meşhurdy.Onuň haýtynda näçe ýagşy günler
bolan bolsa,ýaman günler hem şonça kop bolan.Ýone ýaman günler
gelende,ýagny ogullary we gyzlaryndan aýrylyp galanynda hem,hemme
ýylkylaryndan aýrylyp galanynda hem,ýaramas bir kesellige duçar bolanynda
hem bunda Hudaýy aýplamady.Hudaýy lagnatlamady.Oňa şikaýat etmedi.Şonuň
ýaly adamyň aýaly nahilli aýal bolan?Onuň aýaly hakynda Mukaddes Kitapda
kop ýazylman ýone ýazylanyna seredip onuň nahilli bolanyny bilip almak
mumkin.

Perzentlerinden we baýlygyndan jyda edeni etmeýan ýaly şeýtan Hudaýyň
onunden çykyp Aýupa agrykly ýaralar däşyrdy.Bu ýaralar aýagynyň ujundan tä
başynaçenli ýayrandy.Onuň bu ýagdaýyna Auybyň aýaly nahilli gatnaşyk
bildiriptir?” Eýýubyň aýaly oňa: «Entegem päkligiňi mäkäm saklap ýörmüsiň?
Hudaýy näletle-de, öl» diýdi. (Eýýup 2:9)Şeýle meşhür we baý-dowletli
bolan,iň möhümy döguçyllygy bilen ad gazanan adamyň aýaly şeýle diyip dursa
! Äri bilen ýaşan dowrunde ondan Hudaý hakynda kop zat öwrenmän.Äriniň
Hudaý bolan aragatnaşygyklaryndan nahilli ýaşaýyşy aňlaman?Howwa şonuň ýaly
aýallar bolan we häzir hem bar.Olor ärläriniň nahilli adam ekenini ýagşy
bilmeýarler.Bunuň ýaly aýallar nahilli bolsalar,şeýleligine
galýarlar.Ärlerinden bir zady öwrense bolýar diyip öýlamýarlar.
Bunuň ýalylar esasý işim pişirmek ,öýi arassa saklamak diyip
öýlýarlar.Eýyupyň aýaly hem ol bilen ýürekden söhbetleşman,onuň haýtyny
ýakyndan synlaman we ondan öwrenman görünýar.Bolmanda äriniň gýnanýanyny
görüp: «Entegem päkligiňi mäkäm saklap ýörmüsiň? Hudaýy näletle-de, öl»
diýen bolmardy.Bu aýal hakynda Eýýup şeýle diydi: «Sen akmak aýal ýaly
gepleýärsiň. “ Oňy öýlaman durup gepleýanler toparyna giren aýallardan
diyip bilmek mumkin. Näme bolonda hem aýal Hudaýy ýagşy bilmeýan,ýa-da
bolmasa imany sust aýal bolan. Şonuň uçin hem agyr pursatlarda ýan ýoldaşyna
ýardam bermek ornuna oňa nadögry maslahat beren. Eýyubyň aýaly mysalynda
Hudaý bize hudaýlykly aýal nahilli bolmagy gerekdigini öwretýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top