4:55

Ýahuda şa aýaly atalýa

MP3

Salam,ertekler biziň çagalygymyzy baýlaşdyran zat. Erteklerde
mähriban, näzik we görkana şazadalar hakynda kop okandyrs. Şo bilen bille
ertekilerimiz,öweý ene bolan şä aýallary hakynda hem.Ýhydiýa Şa aýaly
Ataliya hem ine şonuň ýaly zalym we diňe özüni söýýän şazadalardan biri
bolan.Ol Ýahuda şääsy Ýohuramyň dul aýalydy.Ysraýyl şääsy Ýohy ogly
Ahaziýany öldirenini eşidip,Ýahudiýada öz ogly Ahaziýanyň butin tohumyny
gyryp taşlamaga girişdi.Onuň bu hereketlerinden onuň oňgden perzentlerine
mährsiz bolonyny bilmek mumkin.Onuň pikri şäälygy dolandyrmak bolan.Emma
Ýahudiýada onuň ögly Ahaziýo pätyşady.Onuň öleni,maksatyny amala
aşyrmaga,Ýahudiýada pätyşalygy eýelemaga ýol açyp berdi.Şeýdip ol oglunyň
butin tohumyny,ogullary,gyzlary we aýallaryny öldirmäga buýruk berdi.
Emma Ýehoram patyşanyň gyzy, Ahazýa patyşanyň aýal dogany Ýehoşeba
patyşanyň öldürilmeli ogullarynyň içinden Ýowaşy ogurlap, ony enekesi bilen
ýatylýan otagda goýdy. Şeýdip, Ýehoşeba Ýowaşy Atalýadan gizledi we ol
ölmän galdy.Namuçin patyşanyň koplap ogullary arasyndan gyz edil Ýowaşy
alyp gaçdy?Bu Hudaýyň eradasydy.Ýahuda şa aýaly Atalýa buny duýman galdy.
Ol alty ýyl dowamynda şatlyk bilen patyşalygy dolandyrdy. Atalýa Ysrayl
patyşasy Ahabyň gyzydy.Ol hökümranlyk eden wagtynda Rebbimiz onunde atasy
ýaly nejis işleri etdi.Onuň zalym,mähirsiz we butparazlygy atasy Ahabdan
mirasdy. Atalýa Ysraýyl we Ýahuda şääsy Hudaý hakynda eşiden bolsada
haýatyny butparazlyga bagş etdi.Rebbimizden gorkmagy aňyňada getirmiýan şä
aýaly bolan. Ol ogly Ahazýanyň hemme ogullaryny öldirenine,indi oňa hiç kim
deň gelip bilmejegine ynanýady.Ol pätyşalygy dolandyrýanyndan buýsanyp
ýaşaýady.
Şonuň ýaly günleriň birinde Ýahudo pätyşalygyny dolandyrýanyna edi ýyl
bolanynda köşykda oturup daşarydan gelýan halknyň şowkynyny eşitdi.Bu
wagtda ryhanyý Ýehoýada Ahaziýanyň ogly eddi ýaşly Ýowaşy Ýhudiýa pätyşa
edip belleýady.
Şa aýaly Atalýa garawullaryň we adamlaryň sesini eşidip, halkyň ýanyna
Rebbiň öýüne geldi. Görse, ine, patyşa adata görä sütüniň ýanynda durdy.
Serkerdelerdir surnaýçylar-da patyşanyň ýanyndadylar. Ýurduň bütin halky
şatlanyp, surnaý çalýardy. Atalýa ýakasyny ýyrtyp: «Haýynlyk! Haýynlyk!»
diýip gygyrdy. Gadymda her bir pätyşa oňa haýynlyk edişlerinden gorkyp
ýaşan.
Atalýa hem şol zady haýalyndan geçiren bolsa gerek.Yone şä aýaly oňa
haýynlyk edişlerine garaşmandy.Şonuň uçin hem özüni gazapdan togtatyp
bilman geýimlerini ýyrtyp taşlady.Ruhanyý Atalýany Rebbiň öýinde
öldirilmegini halaman oňy Ony At derwezesinden patyşanyň köşgüne getirip,
şol ýerde öldürmägi buýrdy.Ine size zalym we özüni söýan melikeniň
takdyry. Her gezek Hudaý Özünuň göz onünde nejis işler eden pätyşa we addyý
adamlary jezasyz galdyrman. Bu ynsanlaryň haýty biz uçin gowy gorelsde
wezipesini berjaý edýar. Eger bunuň ýaly kişiler hakynda koprak bilmagi
isleseniz biziň saýtymyz kapylary siz uçin hemişe açyk.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top