3:18

Ybramyň merhemeti

MP3

Salam hormatly radio diňleýji doganlar.Ýene siz bilen radio efir arkaly düşüşyp düranymyz uçin Atamyz Hudaýa minnetdaris. Hudaýa gulak salan her hilli insaanňy Hudaý elbettde merhemetleýar.

Tä şonuň ýaly Ybraýymy hem Hudaý merhemetledi. Bize mälim boluşy ýaly Ybraýymyň mallary oraň kopdy.Olar Müsrden çykyp Kengan diyip aýdylýan ýerden geçdiler.Olor ýene Baýtilahama gaýtyp gelýadiler.Ýadynyzda bolsa gerek hormatly diňleýji.

Olor Baýtil bilen Gaý diyen şaherler arasyndäky dagly ýerlerde togtab dynç aldylar.Olor ýene şol ýere gelip çadyr gürdylar.Ybraym gürbanlyk getirilýen ýer onünde dürup Hudaýa ýbadat etdi.Ybraýym nire barsa Hudaý oňa ýardam bereni uçin Hudaýa minnetdarlyk bildirdi.

Ybraým ýaly Lotyň hem goýunlary oran kopdi.Şonuň uçin goýunlaryny bakmak uçin olara ýer dar bolup galdy.Şonuň ýaly günleriň birinde Ybraým we Lutyň çöpanlary arasynda ýer dalaşyp jenjel döredi.Şol ýerde Ybraým we Lotdan başga halklar hem ýaşýadylar. Bir güni Ybraýym ýegeni Lot bilen gepleşdi.

Olor gepleşip bolonlaryndan soň aýrylyşyp ikki tarapa gitmaga ylalaşdylar.Ybraým ýegeni Lota islan tarapyny saýlamaga mumkinçilik berdi.Lot bu mumkinçilikden peýdalanyp Iordan jülgesi oňat bolony uçin şol tarapy saýlady we şol tarapa garap gitdi.Elbettde Hudaý Ybraýmyň tutan ýoluny makullady.

Galan günlerde hem Hudaý Ybraým bilen bille boldy. Lut aýrylyp gidenden soň, Reb Ybrama şeýle diýdi: «Häzirki oturan ýeriňden demirgazyga we günorta, gündogara we günbatara gözüňi aýla. Görýän tutuş ýurduňy Men saňa hem-de seniň nesliňe ebedilik berjekdirin. Seniň nesliňi edil ýeriň çägeleri kimin san-sajaksyz ederin. Eger ýeriň çägeleri sanalyp bilinýän bolsa, onda seniň nesliň-de sanalyp bilner. “ diyip Hudaý wada berdi.

Ezizler hakykatdan hem Hudaýyň wadasy ajaýypdyr.Ybram töweregi aýlandy.Hudaý bu ýerleri mana berýar diyip oýlady Ybram.Hudaý hemişe beren wadalaryna sadykdyr.Hudaý Ybrama wada beren ýerleri berdi.Hormatly radio diňleýji doganlar Hudaýdan her birimiz özümiz hakymyzdaky kemçiliklerimiz uçin ybadat edaýliň.

Eger kimedir nämedir ýetişmýan bolsa elbettde Hudaýdan soraň çunki insandaky dürli mätajlikleri diňe Hudaý upjin edip bilýar.Şonuň bilen eziz radio diňleýjiler bugunki gepleşigimiz öz sonuna ýetdi.Ýene radio tolkunlary arkaly duşuşiýnçenli hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top