MP3

Salam. Mukaddes Kitabda Hajar hakynda bir näçe gezek ýazylan. Ybrahym
paýgember Hudaý wada eden ýere gidip barýan wagtynda günortada ýerleşen
ýerlere geldi. Bu ýer häzirki Ysraylyň çöle ýakyn ýerleri hasaplanýar.Ol
bu ýere gelenson gurakçylyk boldy.Mukaddes Kitab şeýle diydi:”Kenganda
gazaply açlyk başlandy.Şoňa görä,açlyk gutarýança,Ybrahym wagtlaýyn Müsure
gitdi.”(Gelip çykyş 10:12) Ybrahym bilen Seraý näçe muddet Müsürde ýaşany
mälim däl,emma takmynymyza görä Seraý hyzmatkär aýal Hajarny şol wagtda
hyzmatkär edip alan.Soň bolsa Hajar olar bilen bille Kengana geldi.Seraý
çagasy bolmaýandygy uçin oran gysynýady.Hudaýyň beren wadasyna garamasdan
özi hereket edip başlady.Şonuň uçin hem gyrnak Hajary ärine aýal edip alyp
berdi.Ybrahym bolsa Hajardan ogul gördi we onuň adyny Ismayil goydy.

Hakykatdan-da çaganyň terbiesine koplanç ene jogapkär bolýar.Eneniň Hudaýyň
we adamlaryň hakyndaky pikri nahilli bolsa çaganyň hem pikri şoňa garap
şekile gelýar.Hojar Müsürli butparazdy.Müsürliler bir däl bir näçe Hudaýa
ynanaýdylar.Bu zat her bir müsürliniň gan-ganyna siňip giden. Ol Ybrahym we
Seraýyň el astynda ýaşan bolsada hiç haçan olaryň Hudaýi hakynda bilmaga
gyzyklanman.Öz Hudaýlaryna sejde edip ýoraberen.Ol Ybrahymyň guly Ilizarda
butinleý tapowutlanýardy. Ilizar Ybrahymyň Hudaýyňy bilmaga
gyzykýady,hojaaýynyna ýakyn ynsan bolan we Hudaýa ynanan. Hajar bolsa
bikesi Seraýa hiç haçan ýakyn bolmän.Belki şonuň uçin hem Ybrahymdan
göwreli bolanyny bilenden soň öz bikesine yigrenç bilen seretdi .Ol näçe
hanymynna hormatsyzlyk edeni,onuň göwnüne degeni hakynda bilmiýas,çunki
Mukaddes Kitabda bu hakda doly ýazylmän.

Emma şonusi mälim,ol ewreýlaryň däp-dessurlerini gowy düşünmän gorunýar.
Olaryň däp-dessurlerine görä, guluň aýal hojaynynyň ärinden doguran çagasy
aýal hojaýnyniki bolup hasaplanan,guluň bu çagada hiç hilli haky
bolman.Şonuň uçin hem gadymda gullar özlerini şeýle bir gul hasaplanlar.
Hajar bolsa bunuň ýaly etmän görünýar. Hanymyna beren azaplary uçin hanymy
hem oňa azap beren. Buňa çydap bilmän Hajar öýden gaçyp gidýar. Hudaý bolsa
Hajara alada edýar.Ony şeýle taşlap göýmaýar. Hiç haçan perişdeni görmän
Hajar bulak başynda perişdeni görýar:” Rebbiň perişdesi Hajary çol
içindaki,Şur ýolundaky suw gözbaşyndan tapdy.Ol ondan “ Eý,Seraýyn gyrnagy
Hajar,nireden gelip,nire barýarsyn?”diyip sorady.-Hajar :”Bikäm Seraýdan
gaçyp barýaryn” –diyip jogap berdi.

Rebbiň perişdesi sözüni dowam edip Hajara: ”Seniň nesliňi şeýle bir
köpelderin welin hatda olary sanap-da bolmaz”-diýdi. Müsurde ýaşanda özi
sajde eden Hudaýlarynyň geplänini hiç haçan görmän.Bikäsi we hojaýyny
Ybrahymny Hudasy ýekke diri Hudaý ekenini ynha şondan hem bilse
bolordy.Emma şoňa garamasdan ol ýene öz butlaryna sajde etmagi makul gördi.
Käwagtlar biz hem Hudaýyň alada edýanyny,mähribanlygyny görüp durup hem
ýene oňki köne işlerimize gaýtýas. Hajar bolüp ýaşaýyşy togtatmak wagty
gelmedimykä? Ezizler Mukaddes Kitabda ýazylan şahslar hakynda bilmagi
isleseňiz biziň saýtymyz size hemişe gerekli maglumatlary berýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top