MP3

Salam Göwun ynsaňyň nahillidigini görkezýar .Ynsaňyň göwüni nahilli
bolsa, onuň harakteri hem,hereketleri hem şeýle bolýar. Mukaddes Kitapda gowy
agaç süýji miwe berýar diyip ýazylyşy ýaly ynsaňyň göwünine hem name dolup
daşsa,hereketleri hem şony görkezýar.Dawudyň hereketleri onuň göwüniň
arassalygyny görkezip dürýady.Ol Hudaýyň ady bilen özünden ikki-uç gezek
ullakan bolan göreşiji bilen göreşy alyp bardy. Reb Şamuwele şeýle diýdi:
«Sen haçana çenli Şawulyň derdini çekip ýörjek? Men onuň Ysraýylyň üstünden
patyşalyk etmegini ret etdim! Hany bol, küýzäňi ýagdan doldur-da, ýola düş.
Men seni beýtullahamly Ýyşaýyň ýanyna iberjek, çünki Men onuň ogullarynyň
arasyndan birini Özüm üçin patyşa saýladym”,diyeninde Dawut ýetginjekdi.
Mukaddes Kitapda onuň näçe ýaşdalygy ýazylmän,yone biz ony takmynan 14-15
ýaşda bolanyny bilmegimiz mumkin.Işaýa her gezek Şamwele bir ogluny
görkezende Şamwel öz göwnünde “şol bolsa gerek”diyip öýlýady.Yone Hudaýy
hiç kim garaşmadyk bir oglanjygy,Dawudy Ysraýyl pätyşasy bolmak uçin
saýlady.Ol ikki ýüzi gyzaran, hor; bir oglonjyk bolan bolmaly.Çunki hemişe
çemenlikde goýun bakyp ýören çaga şeýle bolýar.Şamwel Hudaýy bu oglonjygy
saýlanyna geň galdy.Nämuçin diýanyzmy?Ony getirmek uçin adam iberendiler we
şol wagtda ol goýunlary bakyp ýören we gaýtanynda bolsa egin-eşiklerini
çalyştyrmak uçin hem wagty bolman bolsa gerek,çunki Şamwel;”Ogluň
gelmeýinçenli nahara el degirmeýan”diyipti,Işaýa.
Indi göz onünize getiriň,kirli,geýiminden goýünyň we der isy gelip duran
oglonyň geljekde pätyşa boluşyny bilip Şamwel çyndan hem geň galan.Yone bir
zada uns ediň.Hudaý ynsanyň daky görünişine däl,onuň ýüregine
seredýar.Şämwel hem paýgember bolony bilen adyý adamdy,ol hem her gezek
Işaýanyň biri birinden ajap, guýçli ogullaryny göreninde :”Rebbim saýlan
adam ine şol bolsa gerek”diyip oýlýady.Yone Hudaý olary ret etdi.Ol Şamwela
:”Men onuň daş tarapyna däl ýüregine seredýan”diyeninden soň Hudaýyň
danalygy we merhemetine täsin galdy.
Dawut pätyşa edip saýlandy.Şol wagtdan başlap tä tagtny eýeleninçenli
aradan takmynan 15-16 ýyl wagt geçdi.Nämuçin? Namuçin päryşa edip saýlanan
çaga şonça garaşmaly? Ahrym ol Hudaýa makul geldi?
Hudaýyň Dawudyň haýtynda öz maksaty bardy.Ýetginjek oglon buny bilmän bolsa
hem Hudaýa tabun bolup baş egdi.Onda ulumsylyk, buýsanjanlyk ýaly duýgular
bolman.Ol özünuň geljekde Şawulyň ornuna pätyşa bolmagyny bilse hem
tabynlyk we sadyklyk bilen Şawula hyzmat eden.Biziň haýtymyzda hem Hudaýyň
öz maksaty bar.Hudaý bizde bir işi amala aşyrmakçy eken,bunyň uçin bizi
mälim bir wagt dowamynda şol işe taýarlaýar.Hudaý howlukmaç däl.Biz bolsa
hemme işi tizrak bitmegini islep howlykýas. Hudaý bolsa her bir işi öz
wagtynda berjaý edýar.Hudaýy biziň haýatymyza nahilli wakalary goýsa
tabunlyk bilen şol ýagdaýlardan geçmagimiz gerek,çunki oloryň bary biderek
däl. Mukaddes Kitapda ýazylyşy ýaly Hudaýy söýanlere hemme zat gowlyk bolup
hyzmat edýar. Şatlyk bilen ýaşaýyşy dowam ediň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top