MP3

Salam gadrdanlar. Mukaddes Kitabdan ýer alan Eýýup kitaby haýatnyň çözulmesi
kyn meselelerni çözmek uçin örän möhüm hasablanýar.Haýatýň syrlary
diýmegimize sebäp,egerde gazaply,ýnsapsyz ynsan kynalsa,eden günäleri uçin
jeza alýar diýas.Yone hiç kime ziýany degmýan päk adam azap çekse bu
çyndan hem mesele. Mukaddes Kitabda Eýýup kitaby we Eýýup paýgemberiň
haýaty :”Näme uçin päk dindar adam azap çekýar?”-dien soraga jogap
berýar. Fransyz edebiýatçy Wiktor Hýgo Eýýup kitaby hakynda şeýle diendy:
“Eger ertir hemme edebi eserleri yok edip daşlansa we maňa diňe bir kitaby
saklap galmak mumkinçiligi berilse men Eýýupy tänlän bolordym” Eýýup
kitabynyň gahramany Eýýup paýgember öýlap täpylan däl.Ol haýatda çyndan
hem ýaşän şahs.

Köp alymlar buny Musa paýgember ýazan diýip hasablaşýarlar.Yone pirimizçe
bu kitab patriarhlar döwründe ýazylan,çunki ol erde Musanyň döwrune bagly
hiç zat agzalmän/Diýmek Eýýup paýgember Musadan hem öň ýaşap geçen.Eýýup
hemme zerur zatlara,mal-düný,perzent we saglykka eýe şahs bolan.Ol
haýatynda bolüp geçen kynçylyklara ruhýi güçli bölany uçin çydap bilen. Ol
ýüz berýan betbagtçylyklar,kynçylyklar näme sebäpdan gelýanyny
bolmýady,yone Hudaýy meniň haýatyma gowlyklary göberişi ýaly ýamanlyklary
goýbermägi mumkin.Ol Hudaýy-näme etse hem hak,diýip öýlan.Şonuň uçin hem
biz Eýýup ýaly haýatymyzdaky kynçylyklardan nalamany Hudaýdan tä gowlygy
kabul eden ýaly kabul etmägimiz gerek.Eýýubyň dostlary oňy görmäga
geldiler.

Çözleň,biz bugunki däp-dessurlerimize görä kesel wagtynda ýa-da başyna
agyr külpet düşende ýakynlarymyzdan habar alýas.Bu biziň ganymyza siňip
giden adat. Eýýubyň döwrunde hem ýakynlaryndan habar almak adaty bolan
eken. Hudaý şaýtanňyň başlaýyşy boýunça Eýýupy synamak uçin kesselik
göýberende dostlary oňuň töweregindäki adamlardan hem günäli bolsa gerek
deb hasabladylar.Çunki şonda ýakyn töwerekde bunuň ýaly kesselän adam
ýikdy.Şonuň uçin hem olar Eýýupy ulakan günä edenlikde aýpladylar.Eýýup
bolsa günasi yokdygyny tassyklab dürdy. Ol ýnanç bilen päk,dindardygyny
Hudaýt dindarlara azap göýbermäginde bir sebäp bardygyny düşütirmägä
hereket etdi.Çindan hem Aýup päk we dindar kişidi.

Hudaý onuň haýatyna ýamanlyklar gelmagine yol goýan bolsa hem Hudaýa
takdyryndan nalamady.Hudaýy bugun hem şonuň ýaly. Ol päk,halal.wyždanly
haýatyna kynçylyk göýberýan eken bunuň esasynda ulakan we beýik maksat
bar. Ol şo kynçylyklar arkaly onuň häsietini döretýar. Özüne
ýakynlaşdyrýar.Şeýtan Aýubyň päkdigini görüp bilmän Hudaý arkaly oňa azap
we külpetler göýberdi.Bu bilen Eýýup Hudaýdan daşlaşýarmy ýikmy şoňy
bilmekçidi.Ezizler eger Hudaý we onuň paýgemberleri hakynda köprak bilmägi
häläsaňyz biziň saýtymyza giriň ol eýerde siz Eýýup hakynda hem bilip
alýaňyz. Hudaý şonda Eýýupy synänyny hemmemiz bilýas.Bu kesgitleme
üýtgemedi.Hakyký harakterni synagdan geçirmek taňryňyň maksatyna
girýar.Gadrdanlar Eýýup paýgemberiň haýaty we harakterini görüp çykmak
söhbetimizi sonky gezege galdýrýas.Asla geçirip koýbermäň.Hemme gyzykly
maglumatlar hali oňde.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top