4:28

Mukaddes kitap

MP3

“Dagan imanlylar bolsa aýlanyp, Hudaýyň sözüni yglan edýärdiler. Filipus-da
Samariýanyň bir şäherine gelip, olara Mesihi wagyz etdi». (Resyller işleri
8:4,5)

Salam. Geçen gezek gepleşigimizi diňlan bolsanyz,Isa Mesihyň resullerinden
biri bolan Filipus hakynda gepleşiptik.Mukaddes Kitapdan onuň nahilli insan
bolonyny bilip alyptyk.Ol nahilliinsan bolon eken? Mukaddes kitap ony
“synalan,Mukaddes Ruh we hikmete doly”insan diyip suratlandyrýar. Synalan
insan bolmak oran gowy. Her bir insanyň hem ýanynda synalan dosty
bolsa,bunuň ýaly insan kyn wagtda hemişe dostuna daýnmagy mumkin.Ol çyndan
hem dana,synalan,Mukaddes Ruha doly,ýamanlykdan,adalatsyzlykdan
ýigrenýan,köne özünden geçip haýatyny butinleý Mesihe bagş eden resullerden
bolan.

Ýone iň möhümy ol Isa ýüz paiz ynanýady.Diňe ol däl,başga resuller hem,ilki
jemagat imanlylary Isa we Onuň höşhabaryna ýüz paiz ynanlar.Isanyň
Gutgarýjy we Şälaryň Şäsy,iberilmegi wada edilen Mesih ekenine şübhe etman
ynanlar.Gundeki mätajliklerini imanlylar we olaryň maşgalalaryna adalat
bilen bölüp bermek uçin saýlanan eddi emeldarlardan biri Stefanňy Geňeş
agzalary daşlap öldirdiler.Şondan soň Ierusalimdaki imanlylar jamagatyna
garşy aýgytly kowma başlandy.Bu döwrde Filipus nire gitdi?Mukaddes Kitap
ony Samariýa gitdi diýip aýdýar.” Filipus-da Samariýanyň bir şäherine
gelip, olara Mesihi wagyz etdi. “(Resyller işleri 8:5).Filipus nire barsada
Isa Mesihyň sonky tapşyrygyny unutman,Isa we Höşhabara sadyk resuldi.

Hudaý Samariýada ol arkaly ajaýyp işleri etdi.” Halaýyk Filipusa gulak
asdy, onuň eden alamatlaryny eşidip, görüp, aýdanlaryny bir adam ýaly
diňlediler. Çünki ýaman ruhlara çalynan adamlaryň köpüsinden ol ruhlar
gaty gygyryşyp çykýardylar, ençeme ysmazlar hem eşitmeýanlar hem şypa
tapýardy. Şeýlelikde, şäherde uly şatlyk döredi.”.Bu aýatlardan ony Isa
Mesihyň hakykyý şägirdi bolan diysek bolýar.Çunki Isa entek olor bilen
bolan wagtda şeýle diyipti:” Maňa iman eden Meniň bitiren işlerimi-de
bitirer, bulardan has ulularyny-da eder” . Filipus Isa tuýs ýürekden
ynanan.Öz noýbatynda kiçigöwünli we dogryçyl insan bolan.Çunki ine şonuň
ýaly ajaýyp işleri edip dürup hem buýsanmaslyk kyn.Ol bu täsinlikleri
kimiň guýji bilen edýanyny bilýady we halkka Isanyn adyny we Höşhabary wagz
edýady.
Şol kiçigöwünligi, Höşhabary bilen baran ýerinde adamlara şatlyk
paýlaşýady.Isanyň gudraty we ady bilen şelleri,çolaklary, ýaman ruha
çalynanlary şipalady. «Hudaýyň Pätyşalygy we Mesih dogrusyndaky Höşhabary
wagz eden Filipusy diňlap kop erkek we aýallar onuň geplerine ynandylar we
suwa düşip iman getirdiler” Şol şäherde jadugeýlik bilen meşhur bolan Simon
adly kişi hem ynanyp Filipusdan aýrylyp bilman galdy. Samariýalylar imana
geleni bilen entek Mukaddes Ruha dolmandylar. Şonuň uçin hem Petrus bilen
Ýohannagelip olaryň başyna ellerini goýdylar. Şol wagtyň özünde Samariýadaky
imanlylar Mukaddes Ruha doldylar.Siz hem Mukaddes Ruhyň işleri hakynda
bilmagi isleseniz bizin saýtymyza girin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top