4:08

Aňsyz şagirdler

MP3

“Hüşgar boluň Fariseýler bilen Hirodyň hamyrmaýasyndan ägä boluň”-diyip
düýduryş berdi(Mark 8:16)
Salam gadrly dinlejiler. Bugungi söhbetimiz ady “Aňsyz şagirdler” Biz oňki
söhbetlerimiz döwamynda her bir şagird hakynda aýratin
söhbetleşiptik.Olaryň nahillidigini,hatalary we ustinliklerinden netije
çykaryptyk. Bugun bolsa şagirdleriň ýene bir kemçiligi hakynda söhbetleşip
oňy haýatymyzza girizmek mumkinmi ýa-da yokmy şony bilib alýas.Buniň uçin
waka nahilli bolonyny bilip almagymyz gerek.

“Şagirdleri çörek almagy unudan ekenler.Gaýykda ýanlarynda diňe ýekeje
çörek bardy.Isa olara :”Hüşgar boluň ! Fariseýler bilen Hirodyň
hamyrmaýasyndan ägä böluň”-diýip düýduruş berdi.Olar bolsa ozara gepleşip
“Isa muny biziň çöregimiziň ýokdugy uçin aýdýar” diýişýandiler.Isa oloryň
näme diýişýändiklerini bilip olordan:”Näme uçin çöregimiz ýok diýşip
çekeleşýarsyňiz? Siziň entegem aklyňyz etenokmy, düşunmeýarsiňizmi?
Ýüregiňiz şeýle gatymy?Gözli bolup görmeýaňsyňyzmy? Çulakly bolup
eşitmiýarsiňizmi?”Olar çyndan hem nädögry pikir edýadiler.Şagirdler bir
näçe gezek Isa Mesihyň baş we edi çöregi bereketlep bir näçe myň kişini
döýurupty. Olar buny gören,adamlaryň haýkyraňyny,Isanyň sözlerini öz
gulaklary bilen eşiden bolsa hem Isanyň çyndan kimdigini entek aňlab
eteňokdy.

Bu bize meňseş imanlylaryň haýatynda hem bolmagy mumkin. Her birimiz
haýatda Hudaýyň täsinliklerini görenimize men inanýan.Onuň sözlerini
ýüregimizde onuň mylaýym we söýgili sesini eşidendiris.Şoňa garamasdan köp
ýagdaýlarda tä şagirdleri ýaly pikirlaýas. Şagirdler gaýyga ýeter ýaly
çorek almanlary uçin çekinýadylar.Indi Isa Mesih bizi käýaär diyp
öýlamaklary mumkindi.Olar tä Isanyň şagirdleri ýaly däl,başga sada adamlar
ýaly pikir etdiler.Tersine şagirdler Isanyň täsinliklerini,Onuň Mesih
ekenini ýadynda tütyp şoňa görä pikir etmekleri gerekdi.Olar :”Çoregimiz
bir bolsa näme boluptyr,Rebbimiz ýanymyzda!Ol bilen alaçsyz zadyň özi
yok”-diyip pikirleşleri gerekdi.Yone onuň ýaly bolmady.

Isa olara başga bir zady aytdy:” Fariseýler bilen Hirodyň hanyrmaýasyndan
ägä boluň” Masih”daştöweregiňizdaki siziň haýatyňyzy zäherlemegi mumkin
bolan adamlardan ätiýaçly boluňlar.Haýatyňyza günani girizmaga hereket
edýarlar.Oloryň hilelerine aldanyp galmaňlar”-diýmekçidi. Bugun biziň
haýatymyzda hem “Fariseýler we Hirodlar” tapylýar. Olory düýanyňyzda
oloruň haýatyňyza göşmakçy bolan “hamyrmaýasy”ndan seresap bolmogyňyz
gerek.Oloryň günali adetlerini özleşdirib almaň.Dogry biz dünýada ýaşaýas
başkalar bilen aragatnaşykda bolmagymyz gerek,yone olor ýaly galmaslygymyz
gerek.Isa Mesih hem ynha şondan alada edýardy.Şaagirdleri bolsa buny
başgaça düşunýadiler. Bugun Isa Mesih bize hem şeýle diyip :”Oloryň
hamyrmaýasyndan ätiýçly bolunlar!”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top