MP3

Salam. Bunan takmynan 3000 yil ozal bir adam yaşaptir. Öňa ikki durly
nukdaýnazar bilen seretmek bolyar. Bir tarapdan ol hemme kişi yaly pikirleb
hereket eden bolsa, başka tarapdan ol başka adamlara meňseş daldy.Mukaddes
Kitabda öňun boy-besty şeyle beýan edilen:
“Piliştlileriň düşelgesinen Gat galasyndan Jalut atly bir pälwan öňe
çikdy.Onuň boýý alty tirsek bir garyşdy/Başynda bürünç tuwulga,enginde
bolsa teňňeli sowut bardy.”(1-jy Şamuil 17:4-5) Söweş Suko şaheriniň
Elga julgesinde bolyan boldy.Jalutyň boyi 4 metrly bolup ol özini
ýeňilmes düyady. Öňuň beden gurluşy başkalara görä belend ,özi hem güçli
we daýaw göreşijidy. Ol öz göwresinen buýsanyardy,çunki önuň yanyndaky
başka göreşijiler oňuň yanynda yaş çaga yaly bolüp galyardy. Piliştiler
goşun serkerdesi şoňuň uçin hem Jalutdy Ysrail goşuny garşysyna
çikardy.

Şö wagtlarda goşun sanyny yitirmezlik uçin we artykmaç öldürmekden
saklanmak uçin bir goşun eskery beyleki goşun eskery garşysyna goýlyardy.
Kaysy tarapyn eskery ýeňiş gazansa şol tarap söweşde ýeniş gazanan
hasablyanardy we utduran tarapyn goşuny ýesirliga alynayrdy we tutyan
erlery zabt edyilyady. Piliştiler şu gezek hem şeyle etdiler. Jalutyň öz
böluşynan oňuň nahilli adamdygyny bilse bolordy.Mukaddes Kitab ol hakda
şeyle diydy: “Men piliştli,siz bolsa Şawuluň gullary.Şeyle dalmi? Araňyzdan
birini saylap saeçiň,goy , ol meniň ýanyma gelsin. Eger ol meňiň bilen
tutuşyp,meni öldürüp bilse,biz size gul bolyarys”

Jalut oňy hiç bir gyuçly goreşiji ýenib bilmesligine oňat bilerdy. Ol
öz ynsanyi güýç kuwwatyna yanyardy. Çinanam şol wagtlarda Ysrayl
goreşjilery onun gowresiny görib ol bilen göreşmegä çikmana gorkdylar.
Şoniň uçin ol gepiny dawam edyib şeyle diydi: “ Yone men üstün çykyp ony
öldüräysem, onda siz bize gul bolup,gullugymyzda durarsyňyz….. – Men bu
gün ysraýyl goşunyna gyjalat berýärin.Meniň bilen tutluşar ýaly adam beriň”
diydi. Ysrayyl goşunuňan onuň önuňe çikmaga ýreklenmedy.Ähiry Däwud yaş
bolsa hem onuň onüňe elindaky hassasy we çeşmeden bäş sany ýylmanak daş
bilen çikdy.- “Üstüme taýakly geler yaly men näme itmi? Diýdi-de öz
hudaylarynyň adynan Däwudy gargady.

Jalut Ysrayyl halkynyň Huday barada eşten bolsada oňa kop bir ünus
etmyady.Ol yonekey butparaz esgerdy. Ol Hudayiň hakyky diri Hudaydigyny
bilmesdy. Şoniň uçin hem Ysrayyl halkinyň Hudayny masgara etdy. Ol çenen
daşary buýsanjan ,özüne ynanyan we özüneň başkalary hormat edmyan
göreşijidy.Emma Huday ona we başka piliştilera nahilli jogap bermany
bildy. Ol Jaluta garşy kiçik Däwudy söweşmaga goydy. Däwud Hudayň ady
bilen söweşmaga çikdy.Ol bir bagjyk we bir daş bilen döw yaly 4 metrly
Jaluty ýeňdy.

Söhbatymyzy mähir bilen dowam ettirmagimiz mumkin yone wagrymyz çakly/
Jalut çindan hem bar bolony hakdaky maglumaty sonky sohbatymyzdan
bilersiniz. Eziz dinleji eger-de siz Mukaddes Kitabda yazilan kişiler
(adamlar) hayaty (ýaşaýyşy barada gyzyklansanyz biziň saytlarymyz sizlere
bu barada doly maglumat beryar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top