MP3

Salam gadrdan söhbetseş. Töwerekde ýaşaýan ynsanlar bar eken ömri
döwamynda haýatdan sapak alýar we änçeme ýaşaýyş tejribesine eýe
bolýar.Köp ýagdaýlarda bu sapakny biz özümuzden ulakan adamlaryň haýatyndan
alýas. Biziň söhbetlerimiz bolsa size Mukaddes Kitabdan ýer alan dindar
kişiler haýatyndan hekaýa edip olordan görelge almaga çagyrýar. Bugün
köpçilige dini gozellik bilen meşhür bolaan Ýusuf paýgember hakynda
söhbetleşýas. Ol hakynda oň hem söhbetleşiptik,yone bugun onuň haýatyna
başka tapadan , kaýyl perzent häsiýetinde nazar salýas. Ýusuf paýgember
nahilli perzent bolan? Hemme bilýan şol wagtda hiç zat mälim bolmän
paýgember aslynda nahilli şahs bolan?

Mikaddes Kitabda Ýusuf paýgemberiň haýaty hakynda dykgat bilen ökap
çyksaňyz onuň äkgöwünli,biraz magtanjan,içinde gep dürmaýan, kaýyl.sabyr-
takatly ynsan bolanyny bilmegimiz mumkin. Ýusufyň magtançaklygy atasynyň
oňa degişli artykmaç söýgisi doganlaryna ýaramýady.Olar Ýusufa bahyllyk
edýadylar.Goganlarynyň oňa bolan gatnaşygy hakynda Yusuf hem gowy
bilýady.Kakasy Ýakubyň açykdan-açyk Ýusufny başkalardan köprak
söýanyny,oňa başka ogullary giýman al-elwan don alyp berişi ,Ýsufyň
magtanyb aýdan düýşlary doganlarynyň gazapyňy getirýady. Şo sebäpli
doganlary bilen Ýusufyň arasynda aragatnaşyk gowy däldi. Bir guni Ýakup
Ýusufa:” Doganlaryň Şekemde dowarlary bakýp ýorler. Sen olaryň ýanyna
gidip gel –doganlaryňdan habar al janlary sagmyka,dowarlar tükelmika,bilip
gel”.,-didi”

Näme diyip öýlýaňyz? Ýusuf paýgember özüni gowy gormaýan doganlary onune
barýarmy?Bor Kaka gideýin ! –diydi Ýusuf( Gelip çykyş 37:12-14) Ýusuf
Şekeme ýol aldy. Mikaddes Kitabda şeýle sada ýazylan :”Ýusuf Şekeme
geldi”.Yone bu aňsat boloňok.Göz oňünize getiriň siz özüňuz gowy
gormaýan,sizi hem gowy gormaýan,hemişe sowuk kabul edýan adamlaryň onüne iş
bilen iberilse nahilli ýagdaýa düşýaňyz?Oloryň önüne barmak aňsat
bolmaýar.Içiňizde özüňuz bilen göreşýaňyz. Barmaný halamýaňyz,yone size iş
buýran adam sizden ançe ulakan,hormatly,aýdanyny etmeseňiz bolmaýar.Ozüňizi
ýeňib kaýyl bolmak aňsat geçmaýar ,elbettde/ Ýusuf hem şonuň ýaly
bolondy.Mukaddes Kitab Ýusufyň bu baradaky düýgulary hakynda hiç zat
dimiýar.

Emma maşgaladaky ýagdaýi,ondan oň bolup geçen wakalary we doganlarynyň ony
ýaman görüşi hakyndaky delilere esaslanyp,kakasynyň aýdanyny ermek,özünin
ýaratmaýan doganlarynyň onune barmak Ýusufa kyn bolanyny bilip almak
mumkin.Ol Hudaýyň:”Ene-ataňy hormat et,şonda ýer ýüzünde uzak ömür görüp,
bereketli bolýaň” diýen emrine amal etdi.Ol kakasyny hörmat edýady.Ony gowy
gorýady.Şonuň uçin öz düýgularyna,islegine garşy baryp kakasynyň islegini
höwes bilen berjaý etmaga taýýarlandy. Tabunlyk Ýusufa peýda getiranok
diýmegiňiz mumkin. Yone biziň saytymyza girip Ýusuf paýgember hakynda
ökasaňyz bu barada pikiriňiz özgerýar. Pikrleriňizi biziň elektron
saýtymyza ýollaň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top