MP3

Onson Hudaý: «Indi öz keşbimizde,özimize menseş ynsany yaradalyň Goy olar
balyklaryň,guşlaryň, mallaryň ,butin yer ýuzundaky haywanlaryň we ahli
sürenijeleriň ustinen hökum sürsinler”diýdi. Şeydip,Hudaý öz keşbinde
ynsany yaratdy hawa Hudaý ony öz keşbinde yaratdy. Reb topragynan adam
yaradip oňuň burnuna dirilik nepesini üflab goyberdy Şeydip Adam
janly barlyk boldy”
Salam ezizler bu gunki söhbatymyz gadymda ,dünyä yaradilan wagtynda
yradilan Adam Ata barada bolyar. Adam Atanyň häsiýety, öňa berilen
ýeňillikleri, we onuň kemçiliklery barada söhbatleşmek biz ynsanlar yň
Hudaýň perzentleriniň nahilli mumkinçiligimiz,ýeňliliklerimiz, we
kemçiliklere eyedygymyzy gorkezyar.

Adam Ata nämelere eyedi? Iň möhümy ol yňiz daldi .Hudaý ol içgysgynç
bolmaslygy uçin yanyna kömekçi daýanç edip Howa eneny hem yaratdy. Olar
uçin Hudaý Erem bagyny taýyarlady. Eram bagy yaradilan baglaryň içinde iň
gowysydy. Hudaýy olary in owadan ýere goydy.Adam Ataä hökümrawanlyk etmek
mumkinçiliginy berdi.Ol Hudaýyň aydişi yaly deňizdaky balyklaryň, gok
yzindaky guşlaryň, mallaryň ,butin yer ýuzundaky haywanlaryň we ahli
sürenijeleriň ustinen hökum sürmäk hukukuny berdy.Hudaýy olary
merhemeledi.Hudaýy olara öziniň ilki we iň gowy dileklerini olara
diledi:”Örnap,köpelip,ýer yzini dolduryň we eýeçilik edin,
balyklaryň,guşlaryň we er ýzünde hereket edyan butin jandarlaryň üstinen
hoküm sürüň”-dyidi (Gelip çikiş 1:28)

Hudaýy olary şahsan özi merhemetledi.Iň gowy dilekleri bilen pata berdi.Bu
elbette amala aşmalydy.Hudaýy Adam Atany Eram bagyna erleştirende ol erde
göze yakymly iymaga gowy bolan her hil agaçlar hem ostirdi.Bagyň ortasynda
ýaşayyş darahtyny hem-de ýagşyny-ýamany saýgaryş darahtyny
gogertdy.Hudaýy adam şeyle emr etdy” Sen bagdaky islan agaçlaryň
miwelerinden arkayýin iyip bilersin.Yone ýagşyny-ýamany saýgaryş darahtynyň
miwesinen iymegin,çunki şondan iyen günüň saen hokman ölersiň”. Hudaýy
olara öran köp gowy zatlar berib köp zatlar etmaga ruhsat berdi.Ykkeje şol
daraht miwesinen iymaga gadagan etdi.Adam Ata we Howa ene billeje şol
bagda bahtly hayat geçiryadi.

Olaryň eye bolan iň gowy zady Hudaýy bilen aragatnaşikdy.Olar her guny
islan wagty Hudaýy bilen bille bolmagy mumkindy. Esresy giçki wagtlar
bille söhbatlaşib bagda gezydilar. Adam Ata uçin hem Hudaýy uçin hem bu
lezzetdy.Siz öziniz yaktyran adam bilen bagda gezelenç etmek nahilli
yakimly dogry dalmi? Olaryň bu bu söhbatlary we gezmekleri biz
öýlanymyzdan hem öran göwdy.Her guni guniň salkin şemaly bolan wagty Hudaýý
olaryň yanyna gelerdy/

Biz bu gun Hudaýyň sesini eştmaga mätäjmiz, Hudaýy görmagy arzuw edyars.Ol
bilen yzme-yz durib söhbatleşmek biziň iň ihlasly arzuwymyz.Adam Atada
bularyň barysy bardy,yone ol bunyň gadryna etenok.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top