4:04

Şypa tapan bir pis açan adam

MP3

Salam.Bugun sypa tapan bir adam häsiyetleri hakynda
söhbetlesyas. Söhbetimizi balamasdan oň so böleg bilen tanysyp çykmagynyzy
islerdim. Bölegi ýadymyza düsurup alsak pis açan adamyň herketlerini
dusunmagimiz ,onuň ýüregindaki agryklary düýmagymyz hem aňsatrak
bolýar.Diymek başladyk:” Isa Iýerusalime tarap barýarka, Samariýa bilen
Jelile arasyndaky serhediň boýy bilen gitdi.
Baryp bir oba girende, Oňa endamy pis açan on adam sataşdy. Olar daşda
durup, gaty ses bilen: «Isa Ussat, bize rehim et!» diýdiler. Isa olary
görüp: «Baryň, ruhanylara görnüň» diýdi. Olar ýoldakalar keselden
gutuldylar. Olaryň biri sagalanyny görende, gaty ses bilen Hudaýy
şöhratlandyryp yzyna öwrüldi. Ol Isanyň aýagyna ýüzin ýykylyp, Oňa
minnetdarlyk bildirdi. Bu adam samariýalydy. Isa şeýle diýdi: «Keselden
gutulanlar on dälmidi? Galan dokuzy hany?
Bu ýat adamdan başga yzyna öwrülip, Hudaýy şöhratlandyran bolmadymy?»
Onsoň oňa: «Tur, git, imanyň seni halas etdi» diýdi.
Biz käwagtlar kesselik günaniň netijesi,käwagt bolsa şeýle bir synag diyip
aýdýas.Bu pis açan kişiler näçe kyn ýagdaýda ýaşanlaryny göz onumize
getirmagimiz mumkin.Isa Mesih olaryň ýagdaýyna rehim edip daşda durup
:”Baryň,ruhanýlara görnüň”-diydi.Gyzyk,entek olara golaýlaşman dürup ýa-da
olary şypalaman durup nadip :” Baryň,ruhanýlara görnüň”-diydi?Ahrym olar
entek şypa alanokdylara.Şona seretman,pis açan kişiler Onuň gepine garap
özlerini ruhanýlara görkezmek uçin gitdiler.Olor bir obanyň adamlary
bolmanlary anyk.Çunki Mukaddes Kitap olary Samariýa bilen Jelille
aralygyndady diydi.
Diýmek,olor şol aralykdaky dürli obalardan bolan.Aralarynda Ýahudiýler
ýaman gören Samariýalylar hem bolony tebigyý.Käwagt biz hem şol pis açan
kişilere menzeýas/Özümiz hem günakär bolup durup,başgalaryň edenlerini
aýyplaýas.Bu tä bir pis açan ikkinçisine seredip seniň ýaralaryň menikinden
koprak,diyene mennzeýar.Ýarasy kopmi azmi baribir pis!Baribir päk däl.Biz
günakär bandalar Isa Mesihyň halas etmagine nälaýykdyk.Pis açanlar hem
nälaýykdy.Şonuň ýaly bolsa hem Isa Mesih oloryň hemmesini şypalamagy makul
gördi.Şypa tapanyny düşunen bir pis açan adam yzyna gaýtyp Isanyň aýagyna
ýüzin ýykylyp,oňa minnetdarlyk bildirdi.Bu şeýle bir minnetdarlyk däldi.

Göz onünize getiriň,on pis açan kişi ýolda gidip barýar,birdanikä aýaklary
sonunan ellerindaki ýaralar ýitip barýanyny duýup galdylar.Ýaralar dine
ýitip galmany kesselik sebäpli öwürme bolan ýerleri diklendi.Buny gören
şol bir pis açan kişi Hudaýa şükurler aýtdi.Özünuň nahilli derdden halas
bolanyny päklananini aňlap Isaä minnetdarlyk bildirmek uçin gaýtdy. Ol şypa
tapandan soň Isa Mesihyň hakykatdan kimdigini aňlap etdi. Ol Isanyň çyndan
hem wada edilen Mesih ekenine ynandy. Ol gaýtyp gelip Isa Mesihy
şöhratlandyrdy.Ol şypa tapanyndan oraň bagtlydy. Ol Samariýaly bolsa hem
Isa Mesihy çyndan hem kimdigini başga tokkiz ýahudiýlere görä ýagşyrak
aňlap etdi. Belki arasynda özüni günakär saýan we iň ýaman pise çalynany hem
şol bolondyr?!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top