3:39

Alyp gitmek

MP3

Salam gadrdanlar .Her hilli optimist insan hem ölim howpi onünde gorkä düşýar,özüni ýitirip goýar.Bir çöpan jemagatdaky her hilli düşkunlige,agyr ýagdaýa düşüp galan doganlara hem teselli berip bilýady.Ýone bir güni öz inisiniň matam dessurinde ýakynlaryna hiç hilli delde berip bilmedi.Insan ölimi sonky menzil diyip hasaplaýar.Ölim insanyň iň elhençli netijesi.Şonuň uçin hem her bir insan öşimden gorkýar.Emma Isa Mesih öz şagirdlerine ölim hakynda başgaça düşunje berdi.Ol hali Özünuň näme uçin gelenini ýagşy düşunip etman şagirdlerine şeýle diydi;” «Ýüregiňiz gussa batmasyn. Hudaýa iman ediň, Maňa iman ediň. Atamyň öýünde ýaşamaga ýer köpdür. Şeýle bolmasa, Men size: „Ýer taýynlamaga barýaryn“ diýermidim? Gidip, siziň üçin ýer taýynlanymdan soňra, ýene gelip, sizi Öz ýanyma alyp giderin.

Meniň bolýan ýerimde siz hem bolarsyňyz. Siz Meniň barýan ýerime eltýän ýoly bilýänsiňiz». Isa Mesih zamanyndan Sadukeýler uçin ölim bu elhençler we ýok bolup gitmek menzilidi.Emma Isa Mesih Oňa ynananlar ebediyý haýata eýe boluşyny,bu dünýani terk edenlerinden soň hem başga ylahyý bedene eýe bolup Asman Şälyguna Hudaýyň hüzürinde ýaşaýyşy dowam ettirmekleri hakynda aýtdy. Isa öwereteni ýaly ýerdaki haýtyň gutarýyşy-Gökdaki haýatyň başlanyýşydyr.Bir haýatdan başga bir haýata geçmekdir.Kynyndan ýagşyragyna.Şonuň uçin hem Isa Mesih şagirdlerine :” Men size ýer taýynlamaga barýaryn”-diydi.Ol şagirdlerini hem şol ebediý mesgende Özi bilen bille boluşlaryny islän.Isa şeýle diyip,entek Isa Mesihyň näme hakynda gepleýanyny ýagşy düşunip ýetman ruhýy kämillige ýetman şagirdlerinden biri Foma sorady:: «Agam, biz Seniň nirä barýanyňy bilmesek, ýoly nireden bileli?» Olor Isa Mesihyň tiz bu dünýadan gitmagine taýyn daldiler.Rebbiý geldi indi Rimlik hokumdarlygy agdarýar,memleketdäki güllygy ýok eder kynçylyklarymyz gutarýar.Çyndan hem azat memleket bolýas,diyip oýlar we şona görä maksatlar edýadylar. Emma haýat bileniniz ýaly biz garaşanymyz ýaly bolmaýar.Hany indi haýaty hem tä kofeny buýurtma berip taýynlan ýaly buýurtma edip bolsa!” Mana kofeinsyz koprak şatlylyk gaýmagyndan göşüp taýarlaň.Haýyşt salyklar göşmaň.” Ýone haýat biz garaşmadyk göwünsiz duýdansyzlyklara doly.Hudaýyň belleşi ýaly her zadyň öz wagty bar.

Bu dünýade Her zadyň öz möwriti bar, gögüň astynda her zadyň öz wagty bar:Dogulmagyň öz wagty bar, ölmegiň öz wagty;ekmegiň öz wagty bar, ormagyň öz wagty.Öldürmegiň öz wagty bar, şypa bermegiň öz wagty;ýumurmagyň öz wagty bar, dikeltmegiň öz wagty.Aglamagyň öz wagty bar, gülmegiň öz wagty;…..Agtarmagyň öz wagty bar, ýitirmegiň öz wagty,….dymmagyň öz wagty bar, geplemegiň öz wagty.”Wagz 3:1-7).Isa Mesih Öz ölimi hakynda gaýta gaýta aýdar ekeni şagirdleri buny eşitmagi islemeýadylar.Nämuçin ol beýle sowuk gepleri aýdýar.Ahrym Ol Masih,her zada çülum/Näme uçin ölmegi gerek?Mesih öşim hakynda aýdar ekeni,şagirdleriniň ýüreklerine gorky düşýady.Buny ýagşy bilen Mesih olara şeýle diydi:” Atanyň Meniň adymdan iberjek Hemaýatçysy, ýagny Mukaddes Ruh size ähli zady öwreder. Ýüregiňiz gussa batmasyn, gorkmaň. “

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top