MP3

Salam. Bazara baryp satyjilary gozegçilik ediň. Oloryň ussatlarça satyn
alyjilary nahilli aldaýanunyň şaýaty bolýaň. Eger-de olorýň satýan mal
hakynda gowy maglumada eýe bolsoňyz buny gormegiňiz ene-de hem aňsat
bolýar. Olor adamlary ynantyrmak ukypyna eýe. Satyjilar uçin puldan gowrak
zat ýok. Ýmanly adam satyji bolmagy uçin ýüregini şeýtana girewä goýmaga
dögry gelýar. Bir ýalan söz,bir nädögry öý,bir nädögry ädim ýüreginiň elden
gidişine sebäp bolýar. Elbetde satyjilik işi aňsat dal,ýone oňüň aldawlary
köp. Aldamasdan,bir gün gelip şo aldanlary öz başyna düşmekligi
mumkindigini bilib dögry satmak halaýan satyjilary barmak bilen sanar
derejede kem.

Isa Mesih döwründe hem satyjilar köp bolan.Olor hem bu gunki satyjilar yaly
dürli zatlary satýanlar. Biri geýim,biri sebet,biri haýwan ene biri
guşlar,başka biri bolsa gap-çanak..Umumman näme zat satmak mumkin bolsa
barysyny sätanlar. Ýone pula öç satyjilar satmak erini bellemýadylar.
Olar nirä adamlar köp ýygnansa şol ere barýardylar. Satyjilaryň
ybadathanada söwda edenini göz oňüne getirib göriň.Isa Mesih bir gün iňha
şonüň ýaly satyjilardan gazaplandy:Ýahudylaryň Pesah baýramyňyň
golaýlaşýandygy uçin Isa Iýerusalime gitdi.Ol ybadathananyň howlusynda
sygyr,goýun,kepderi satyanlary ,şeýle hem pul çalşyb ötüranlary gördi.Isa
ýüpden dürre ýasap,mal-garalary bilen birlikde hemmäni
gamçylap,ybadathanadan kowup çikardy,…”(Ýhanna 2:13-14)

Bu gun hem sawda etmek uçin jay saýlamýan satyjilar köp. Olor Hudaýydan
görä puly koprak soüýarlar. Haýatynda we galbynda Hudaýya er yok. Oloryň
dykgaty diňe pulda. Şol döwürde hem şonuň ýaly adamlar bolon.Olor Hudaýyň
öýini mukaddes bilib oňa hormat etmagyň orňuňa oňüň öýiňi bazara öwrüp
koýberdiler. O taýda diňe satyjilar dal,pul salşyan serraplar hem bardy.
Dogry nirede satyjilar bolsa şol erde pul çalşýanlar hem bolýar.
Söwdagerler Hudaýyň öýne puhýy maksatda gelenleriň haýallaryny
ogürlýadylar. Ýbadat etmaga gelenler söwdagerleriň zatlaryny görüp
haýallary bözülýady. Haýaly ogly ya-da gyzy uçin gerek boldn ol-bu zada
baglanyb Hudaýä dykgatyny jemleb bilmän galardy.Bu bolsa ynsanlary yoldan
ürmak bilen barabar.

Isa Mesih şonuň ýalylara garab:”Bulary bu ýerden ýok ediň! Atamyň öýuni
bazara öwürmäň!”-diydi. Şoňda şagirdleri “Seniň öýüňe bolan yhlas meni
köýdürer” diýelen sözleri ýatladylar. Ýakynda bir taňýşym mesjidde bölýan
işleri gepleb berdi.Mesjid her juma güni diňe namaz ökümaňa gelenler bilen
dal,bir zatlaryny pullamak uçin gelen söwdagerler bilen hem dola bolýar
eken. Bahar aýynda klubnika bişende bir-ikki kişi klupnika satýar.Başka
miwe pişse başkasyny.Gelip gidýanlar uçin bu adatyý ýagday bolup galan.Hoş
siz bu meselede näme diýaňyz? Söwdagerler we olorýň hereketlerini nahilli
bahalandyrýaňyz? Öz pikirleriňizi biziň elekton menzilimize köýberiň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top