4:21

Ýusuf we agalary

MP3

Salam eziz doganlar,siz eziz dostlarymyz bilen ýene sag aman düşuşup duranymyzdan oran begenýaris.Eziz diňleýjiler,size sorag bilen ýüzlennage rugsat ediň.

Näme uçin ýer ýüzinde zalymlyk bar?Näme uçin adamlar bir-birine zalymlygy munasyp gorýärler?Zalymlyk nireden peýda bolan?Eziz diňleýjiler,biz şu soraglara jogap bermage hereket edýas we Tawrat kitapyndaky Ybrahym paýgember we onuň nesli taryhyny beýan etmegi dowam edýas.

Bu hekaýamyz Ýakupyň ogly Ýusuf hakdadir.Hudaýdan Ysraýyl diyip ad alan Ýakup.atasy gelmişek bolup ýaşan Kanýon ýürdyna gaýdyp gelýar.Ýakup garrylyk döwürini şu ýerde geçirip başlaýar.

Aýallary,çagalary ol bilen bille bolýar.Ýakupy indi näme howsala salýardy? Hudaýyň wada beren baýlyklaryna eýe bolan bolsa,mundan başga ol agasy Ýesow bilen ýaraşyp hem aldy.

Elbettde Perwerdigar agasy Ýesowyň ýüregini ýumşatdy,ony öç almak pikrinden gaýtardy.Indi Ýakupyň edýan iň möhüm işi,Ýaradana ýenede kopäk sejde edip,Oňa ýakynlaşmakdy.

Hemişe Hudaý bilen bolmak.Oňa boýun egip,onuň emrlerini berjaý etmek bolan.Garrap galan Ýakup ata-babalary Ybrahym,Ishak onüne gitmek hakda hem oýlap başlandir.

Ýaşap geçen haýatyny birme-bir haýalyndan geçirip,nämeni dogry etdi,nameni nadogry edeni hakda pikr edip başlanyna şübhe etmese hem bolýar.Ýakup ýaly bary garrap galan babalarymyz “geçen günlerini”haýalyndan geçirýarler.

“Gary bileni peri bilmez”diýenleri ýaly,garrylar danalyk,ýagşy we ýamany aýryp bilmekde koprak tejribä eýe bolýarlar.Ýakup hem başyndan geçiren günlerini hyýalyndan geçirýan ekeni,günä edenini ýatlap ahmyr edendir.

Hudaý bilen duşuşan döwürleri ýatlap begenen bolmagy hem mumkin.Ahrym Hudaý bilen duşuşmak nahilli begençli waka.Şeýle şadýanlygy duýan Ýakup indi Hudaýyň hüzurine barmaga taýynlyk gorýady…

Ol Allaha doga etmage tuýs ýürekden girişen.Çunki doga etmek hemmä uçin oran möhüm.Garrylar uçin bolsa ýenede möhümrak.Zebur kitapynyň 70 aýatynda garrylar nadip doga edýanlary görkezilen:

Jar edýänçäm geljek nesle güýç-kuwwatyňy,indi doguljaklaryň ählisine Seniň güýjüňi,

garrasam-da, başym çalarsa-da meni taşlama.Eý, Hudaý, Seniň dogrulygyň göklere ýetýär,

Sen berjaý etdiň ägirt işleri! Zebury ýazan insan Ýakupdan son ýaşap geçen bolsada,olaryn ahmyrlary bir-birine menzeş.Ikkisi hem Hudaý olary taşlap gitmezligini ýalbarýar.Perzentlerine Gudratly Hudaýyň mužjyzalaryny aýtmak we öwretmek Ýakupyň we Zebury ýazan adamyň esasyý maksaty bolandy.Şonuň bilen ezizler mowzugymyz öz sönüna ýetdi. Hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top