4:35

Özgeren ýürek

MP3

Salam. Bugunki gepleşigimizi maşalamyzda perzentleriňiz bilen bille oturup
diňlemaginiz mumkin.Bu size hem perzentlerinize hem bir ýaly peýdaly
bolýar.Eger ýadynyzda bolsa geçen gezek özgeren ýürekler hakynda
gepleşiptik.Hudaýyň söýgisi sebäpli günakär ýürek özgerýar.Haýatlar
özgerýar we butinleý Hudaýa bagyşlanýar.
Hudaýyň soýgizi barada pikir edýan ekenim birinçi orunda Ysraýyl halky
göz onume gelýar.Hudaý olara naçe kop ýardam beren,haýatlaryny saklap galan
we durli täsinlikler arkaly mätajliklerini üpjün eden bolsada halk
Hudaýydan ýüz öwürdiler.Hudaý näme etdi? Ol hem öz saýlan halkyndan ýüz
öwürdimi?Asla.Hudaý beýle edip bilmaýar.Ol özgermeýan Hudaý.Ol gadymda
nahilli bolsa häzir hem şeýle.
Ol öz beren ähtini,söýgisini özgertip halkyndan ýüz öwrip bilmaýar.Onuň
soýgisi şeýle bir gýüçli,halky Oňy näçe gaýgylandyrsada baribir olary
taşlap goýmady.Şu sebäpli hem Isa Mesih ýera geldi.Halkny günalerinden
halas etmek,Hudaý gaýtarmak,ynsanlaryň ýüregini özgertip ýaşaýşyň
görnüşini hem Hudaýa ýaramly etmek uçin geldi.Ol ýerde ýaşaýan eken,hemmeni
özüne çekit ýaly tartýady.Onuň nämesidir bardy.Hiç kim şol nämesini
bilmese heý Onuň danalygy,ruhanyýlar we perziýlernikine meňzemeýan sözleri
halky özüne çekýady.Bu Onuň söýgisi we Ondaky Mukaddes Ruhdy.Ynsanlar hali
Mukaddes Ruh hakynda bilmeýadylar.Hudaýyň söýgisi nahilli bolýanyny hem
bilmýadylar.Yone Isa Mesih bilen bille uç ýaldan köprak bolan bir kişi bu
söýgini özünde düýady.
Bu ynsan kimdi?Onda dilewarlyk ukupy bardy.Ol adamlary öz yzyndan eýertip
bilýady. Yone şo bilen bille olorda gorky hem bardy.Isa Mesihi ýokary
ruhanylaryň howlysyna ertende Ondan dänenler hem şol ynsanlardy. Ine endi
onuň kimdigini bilip aldyňyzmy? Howwa resullerden Petrusdy.Resullerden
Petrus hakynda okýan ekenim onuň hem bize meňzeş ynsan bolanyny aňlaýan.Isa
Mesihyň suw ustunde ýorenini görup ol hem halypasynyň yzyndan barmaga karar
etdi.Başyda halypasyna ynanyp Oňa seredip ýoradi.Unsini ondan çekmedi.Yone
suwyň ortasyna gelende unsi aýaklary astynda tolkunlanýan suwa duşdi.Ine
şondan soň çökip başlady.Biz hem haýat tolkunlary içinde gözlerimizi
Hudaýdan çekýas.Şol wagtda kynçylyklary başymyzdan geçirýas.
Petrus Isa Mesih bilen bille uç ýyldan köprak bolan bolsa hem Ondan
dändi.Soň bolsa günasine ykrar boldy.Uçinçi guni gaýta direlen Mesih
Petrusa hem gorindi.Şol wagtda Isanyň ornunda bolsanyz näme
ederdiniz?Petrusyň eden işi uçin käýen bolormydynyz?Yone Isa Mesih diňe bir
sorag berdi;”Petrus meni soýaňmi?” Petrusyň sonky haýaty nahilli bolýany
onuň berýan jogapyna baglydy. “Howwa halypa seni söýan”-diydi Petrus hiç
hem oýlap oturman.”Goýünlarymy bak”.Ine şol sözler Petrusyň sonky haýaty
nahilli bolmagyny kesgitlep berdi.Hudaýyň söýgisi, günäsini geçmesi
Petrusyň dürmuşyny butinleý özgertip iberdi.Biz Hudaýa hiç zat bermesek
hem,hiç zat etmesek hem Ol bizi söýmagi dowam edýar.Şoňa menzeş mowzuklar
sizi gyzyktyran bolsa bizin saýtymyza giriň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top