4:40

Güna näçe salyhatly

MP3

Salam. Kimdir Hudaýa ýnanmakdan bouyn gaçyrsa we Ona tabun bolmaslygy
tanlasa näme bolýar? Bu soraga jogap edip :”Bu onuň şahsyý işi bilenini
etsin”,-diymegimiz mumkin.Yone size şol ýerde bir başga sorag berýan.Bir
adamnyň günasi başgalara täsir edýamy?Öz günalerini ýenilletmek uçin adam
nämedir edip bilýamy?Her bir adam Hudaý ýanyna ýoly özi tapyp bilýar
diýeni dogrymy?Biz eden we etmekçi bolan hereketlerimizi Hudaý
makullaýamy?Geliň bu soraglara Hudaý nahilli jogap berýanyny goraýliň we
Adam bilen Howanyň ogullary-Kabyl we Habyl we olaryň öwlatlary dogrysyndaky
hekaýany öwrenmaga girişýas. Olar Hudaýa sejde etmage gelende näme etmak
gerekdigini Hudaý aýdan.Adam we Howo,Kobul we Hobul uçin ýza Hudaý tarapa
ýol ýokdy.
Olar günakär bolan we mukaddes Hudaý bolsa günaden ýigrenýady.Güna uçin
jeza-ölimdi.Gunasini ýuwmak uçin olar Hudaýyň onunde hiç zat edip
bilmesdi.Yone Hudaý olar gelip bilýan ýoluny oýlap goýdy.Hudaý Özi ýaradan
ynsany söýany sebäpli bu ýoly galdyrdy.Hudaý eger Adam bilen Howa oňa
gelmagi halasalar näme etmagi gerekdigini aýdan.Eger Ata öziniň we
perzentleriniň haýaty uçin möhüm bolan bir zady bilse elbettde
perzentlerine hem bu hakda aýdýar.Adam Ata bilen Mama Howa hem ogullary
Kabul we Habula bu hakda aýdanyna şübhe ýok. Ewreýlere 9:22 şeýle ýazylan:”
Hakykatdanam, ähli zat Mukaddes Kanun boýunça gan bilen päklenýär. Gan
dökülmezden hiç bir günä bagyşlanmaýar. “Bu butin Injyl boýunça gorinýan
esas salýan öwrenilmeniň ikki mysaly. Güna uçin gyrbanlyk getirmek-Hudaýyň
ynsanňy günaden şeýtandan we olimden halas etmek maksatynyň bir bölegidi.

Kabyl bilen Habyl Hudaýa sadaka getirdiler.Gelip çykyş 5:3-5 aýatlarda
ikki ogul Hudaýa öz zahmetlerinden gurbanlyk getirenleri hakynda ýazylan.
Kabyl bilen Habyl Hudaýyň bardygyna ynanan we ikkisi hem Oňa sadaka
getirdiler.Eger uns bilen seretseniz Kabyl we Hobyl jemagata gatnaýan
adamlaryň ikki durini ýatlatýar.Hudaý hakyndaky ynsanýy düşünje, görä
Hudaýa sejde etmek uçin gelenler we Hudaý görkezen ýola eýerip gelýanler
.Eger biz Hudaýa şeýle bir ynansak we öz pikrimize görä gowy zatlary oňa
hödür etsek,bu bizi Oňa laýýk etmeýar. Ýakup 2:19 aýdylan:” Sen Hudaýyň
ýeke-täkdigine ynanýarsyň. Gowy edýärsiň! Muňa hatda arwah-jynlar hem
ynanýarlar we galpyldaýarlar..” Yone olaryň Hudaýa ýnanany şaýtanyň
jynlaryny Hudaý kabul eden diyeni däl.
Şöhbetimiz dowamynda biz Kabyl we Habyla name bolanyny gorýas.Habylyň
sadakasyny Hudaý kabul etdi.Habyl sadaka edip Hudaýa güzylarynyň birini
getirdi.Bu bir goýünyň ilkinji doglan güzysydy.Habyl güzynyň ganyny
dokip,öldirdi we ony ýagy bilen bille Hudaýa getirdi.Nämuçin Habyl Hudaýa
beýle sadaka getirdi? Çunki Habyl günakärligi we diňe Hudaý oňy ebediý
jezadan halas edişini bilen. Şoňa görä pespällik bilen Hudaýyň
bagyşlaýyşyna umut edip gelen. Çunki Habyl Hudaý ene-atasyna Eram bagynda
beren wadasyna ýnanýady.Hudaý beýik halas ediýjini ibermaga wada edenine
inanýady.Hudaý Habylyň sadakasyndan höşal boldymy?Ol Habylyň hereketlerini
makulladymy?Bu hakda sonky gepleşigimizde bilip alýanyz.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top