MP3

Salam Hudaý haýatymyza goýan maksatyny öz wagtynda amala aşyrýar. Käwagt
Hudaý öz maksatyny biz arkaly amala aşyran wagtda töweregimizden bu maksata
garşy çykýanlar tapylýar.Käwagt oloryň niýetlerini tapawutlandyryp bilman
galýas. Köplanç bu garşylyklar öz ýakynlarymyz tarapyndan bolýar. Olor bize
gowlygy isleýan ýaly bolsada aslynda şeýtan olory haýatymyzda gidip
barýan Hudaýyň maksatyny togtatmak uçin işletýan bolýar.Buny mysalda
görkezsek. Samariýa Ysraýylyň ýakyn gönüşysy bolan.Olar hem arassa bolmasa
hem ýahudyý hasplananlar.Şoňa seretman ýesirlikden sag-aman galan Ýahudiýa
halky Ysraýyl diwarlaryny gaýta gurmaga bil baglan wagty bu işi togtatmaga
hereket eden hem Samariýa pätyşasy Sanballat bolýar.Sanballat Ysraýyl
diwarlaryny dikelmegini,Ýahudiýalyklar oňki ýaly Hudaýyň el astynda guýçli
we gudratly dowlet bolmagyny halamäň.
Sanballat Ýhudiýler Ysraýyl diwaryny dikeltmagi başlanlaryny bilip,gahar
edip gaty gazaplanan. Ol gazap donuny geýip, ýahudylaryň üstünden gülmäge
başlady. Sanballat öz ýaranlarynyň we Samariýa goşunynyň öňünde şeýle
diýdi: «Bu bolgusyz ýahudylar näme edip ýörler? Olar hemme zady täzeden
guraýjaklarmyka? Ýa-da gurbanlyk berjekmikäler? Olar işi bir günüň içinde
tamamlarys öýdýärmikäler? Olar zir-zibil üýşmeginden alnan we ýanan
daşlardan diwar galdyraýjaklarmyka?» Şonuň ýaly gepleri bilen ýahudiýleriň
gaýratyny söndürmek isledi.Halk arasynda olaryň masgara edip aýdan gepleri
ýaýrady.Bu zat elbettde diwary gurmaga başlan kişileriň şähtyna täsir etman
galmady .Sanbbalat tä şoňa garaşypty. Onuň ýanyndaky ammonly Tobyýany hem
ýahudiýlere garşy dürmaga çagyrdy.
Olor hem Sanbbalat bilen bille ýahudiýlaryň işlerini kemsitib,şähtyny
düşürmäga hereket etdiler.Bu garşylyklaryň başlanyýşydy. Sanbballat Tobiýa
we Ammonlylar bilen billeleşip Ysraýyla garşy pitne uýuştirdiler.Bu
pitneden olara ýakyn ýaşaýan ýahydiýler habar tapyp Ysraýyldakylara habar
berdiler. Bu habardan soň ysraýylylar diwar gurmagyny tizleştirip goranyşy
güýçlendirdiler. Maksaty sowsuzlyga düçar bolan Sanballat Nehemeýa:” «Gel,
Ono düzlügindäki bir obada duşuşaly» diýip habar ýollady.Bu bilen Nehemiýa
ziýan etirip Ysraýyl diwary işini togtatmagy maksat ediptiler.Emma
ýahudiýler buňa razy bolmadylar. Hoş Ysraýyl diwarynyň näme geregi
bardy?Name uçin şaýtan Sanballatyň eli arkaly bu diwaryň gurylyşygyna
garşylyk berýady?
Bilýaňyz gadymda her bir şaher daşky tarapyndan belend diwarlar bilen
germew etilýady.Diwarlary weýran bolan şaher ýeňlen we betnam bolan şaher
hasaplanan.Diwarlary berk duran şaher öz özüni gorab bile alýady.Diýmek
Ysraýyl diwarlary halknyň,şaheriň goramagy uçin hyzmat eden.Ýahudiý halkyna
düşman bolan Sanballat bolsa Ysraýyly goramaklygyny isleman.Biziň
töweragimizde hem goranmagymyza ziýan berýan goragymyzy bozmaga
çalyşýan adamlar tapylýar.Bular düşmanymyz,garyndaşymyz,ýakynlarymyz we
hatta doganlarymyz hem bolmagy mumkin.Olar hem tä Sanballat iş tütuşy
ýaly iş tutýarlar.Haýatynyzda nahilli garşylyk bolmasyn,onuň ruhyý
ähmiýetini düşunmaga hereket ediň.Düşunip Hudaý islen ýaly iş ediň.Goraw
diwarynyz berk bolsyn.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top