MP3

Salam. Suleýman paýgember hakynda eşitmän kişi bolmasa gerek.Käbirler
Suleýman paýgember we şä bolonyndan başgasyny bilmeýar.Ol hakda koplap
rowaýatlar,hekaýalar ýazylan.Suleýman paýgember hem Mukaddes Kitapdan ýer
alan möhüm şahslar gataryna girýar.Bugun onuň köptaraplaýyn açyp berýan
faktlary dykgatynyza takdym etmaga karar etdik.
Suleýman-dana kişi bolany hemmemize mälim.Bu danalyk nireden gelen.
Kiçigöwünlikden dälmi?!Ol Hudaýyň teklipine açgözlülik etmedi,egoistlyk
etmedi,tersine Hudaý beren wezipeni Hudaýy isläni ýaly ýerine etirmek uçin
danalyk sorady.Suleýman diňe öz halky arasynda gahryman diyip at gazanan
däl,oňy töwerakdaki dowletler hem ýagşy bilen we olar arasynda hormaty we
abraýy gýüçli bolon.

Taryhda Aleksandr Makedonskiýdan başga hiç bir şahs ysraýylylar,arablar we
efiopiýalylar halk edebiýetinde bunuň ýaly guýçli täsir galdyrman. Suleýman
paýgemberiň haýatyndan hem özümize netije çykarýas. Şol dunýa içinde
başgalar bilen bille ýaşýan ekenik kiçigöwunligi unutmaslyk gerek.Çunki
Hudaý kiçigöwunligi söýar.Sizinçe Şuleýman paýgember nahilli şahs bolon? Ol
siz bilen bize menzeş,ýone tapowudy şäälygy we paýgemberligindedi.Dawud
patyşä ogly Suleýmana guýçli,ullakan imperiýany galdyrdy.Dowlet siyasatyny
Dwud oraň dogry guran,imperiýanyň berkligi uçin ine şol siyasata görä iş
tutmak zerurdy.Suleýman döwründe ysraýyl dowleti asydalyk we
abadanlaşdyrylmaga ýetişdi.Suleýman gurulyşa unus garatdy.Ol taýpalar
içinden gurujy işçileri kopeltdi.
Onuň iň ullakan döreten işlerinden Ysraýyldaky ybadathana oraň meşhur
bolup,tä hazirçenli oňy Suleýman ybadathanasy diyip ýatlaýarlar.Oňy öz
gözümuz bilen gormän bolsakda bu ybadathana nahilli owodon we sungat eseri
görünuşde bolanyny göz onune getirip bilýas.
Suleýman
Gurluşyk işlere unsini garatýan ekeni bu ýagdaý daşdan gelen ussalaryň
gatyşmaklygysyz ybadathana gurylmasdy.Çunki Ysraýyl halky gadymdan çopanlyk
bilen meşgul bolan.Olarda hem gurýyjylar bolon,ýone awwaldan göçüp-gonup
ýören halk arasyndan çykan guryýjylar çet döwletler guryýjylaryndan ökde
däldiler.Şol sebapli Suleýman Hudaý uçin gurdyran ybadathana işinde daşdan
ussalary çagyryp,onuň ajaýyp,dunýadaky hiç bir ymarata menzemeýan, deňi-
taýy bolmadyk çykmagyny isledi.
Suleýman Hudaý bolon söýgisi sebäpli Oňa gözel bir ýabadathana gurdyrdy.Siz
bilen biz Hudaý uçin näme edip bilýas?Oýlap gorsek,jogapy mälim
bolýar.Ybadathana basgynçylyk netijesinde bozulup weýran bolup giden bolsa
hem,Hanan yurdynda alyp barylan arheologik gazylmalar wagtynda,ilki gurylan
Suleýman ybadathanasynyň çyzgysyny dikeltmege ýetişdiler.Suleýman
imperiýasynyň töweregindaki halklar bilen dostlyk aragatnaşyk,gönüşy
pätşalygyň gyzyna öýlenmek we güýçli göşun doretmek arkaly berkleştirmagi
makul gören. Suleýmaňyň aýallary şeýle bir kopdi,olaryň arasynda Faraoňyň
gyzy hem bolon. Aslynda Hudaý ysrayýl halkyna başga halklar bilen kuda
bolmaslygy buýrandy. Ýone Suleýman şol ýerde ilki hata ýol goýdy.Onuň bu
günasi oňa gymmata duşdi. Boýun egmeslikden saklanyň.Bunuň netjesi ýaman.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top