4:06

Toýdaky hizmatkarler

MP3

Salam gadrdan diňleýji.Insan haýatynda ýagşy we şatly günler kop bolýar.Şonuň ýaly günlerden iň şatlysy bu –toý/Toýda hemme şatly toý eýesi myhmanlary garşy alyp we olaryň göwnüne galdyrman uzatmakdan boşamaýar.Myhmanlar hem toý eýesi hem şatly.Şonuň uçin hem halkymyzda “toýa ýetirsin”-diyen gep bar.

Ýone toýyň özüne laýyklykda meseleleri teşwişleri hem bolýar.Ullakan toý bermek aňsat däl.Elbettde ol ýada bul kemçilikler döriwerýar.Toý eýesi ony ýada buny ýadyndan çykaran bolmagy ähtymal.Şonuň ýaly wagtlarda ýardama tanyş-bilişler,garyndaşlar gelýar.

Soň bolsa toýda bolan kemçilikler,teşwişler,meselelerni ýylgyryş bilen ýatlaýarlar.Toýda bolan işler,kemçilikler , ýetmezçilikler toý geçinçe hasap edilýar.Toý eýesi nahilli ýanlyşlar edenini,nameleri ýagşy edeni hakynda pikr edýar.Indiki gezek toý tutanynda şol zatlary hem hasapa alyp goýmagy göwnüne duýup goýar.

Toý hemme zamanda hem ýagşy we şatly aňlar hasaplanan.Gadymda Isa Mesihyň döwründe hem toý şadyýanlyk bilen geçirilen.Şonda hem myhmanlara iýim-içim tartylan.Diymek bugunki adatlar gadymdan galan eken.Toý eýes baý-dowletli bolan bolsa toýda hizmatkarler biline bilbag baýlap hyzmatda bolanlar.

Toýdaky kemçilikleri hem birinji orunda hyzmatkerler bilen.Isa Mesih döwrinde bir kiçi Kana diyen şaherçede toý bolýar.Geliň şol wakany Mukaddes Kitapdan okap berýan:” Şondan iki gün geçensoň, Jeliläniň Kana şäherinde toý boldy. Isanyň ejesi-de şol ýerdedi. Isa bilen şägirtleri hem toýa çagyrylypdy. Şerap gutaryberende, ejesi Isa ýüzlenip: «Olaryň şeraby gutarypdyr» diýdi. Isa oňa: «Eý, hatyn, munuň Maňa näme dahyly bar? Meniň wagtym entek gelenok» diýip jogap berdi. Ejesi hyzmatkärlere: «Ol size näme diýse, şony hem ediň» diýdi. Şol ýerde ýahudylaryň ýuwnup-päkizlenme dessury üçin uly göwrümli alty sany hum bardy. Isa hyzmatkärlere: «Humlary suwdan dolduryň» diýdi. Olar humlary erňegine çenli doldurdylar. Onsoň hyzmatkärlere: «Indi şulardan guýup, toýuň beýemçisine äkidiň» diýdi. Olar äkitdiler. Toýuň beýemçisi şeraba öwrülen suwuň nireden gelenini bilmeýärdi, muny diňe suwy guýan hyzmatkärler bilýady.

Eger hekaýanyň dowamyny bilseniz Isa Mesih taýarlan şerab oňat şerab bolup çykýar.Şol wagtda unsinizi hyzmatkarlara garatsam.Hyzmatkarler näme diýip oýlanlar?Bu adam dali bolanmy?Nädip suwy şerab ornünda alyp barmak mumkin?Olaryö oýlarynda şeýle pikr geçdimykä?Ýada Onuň Mesihdygyny bildimykä?Onysy bize garanky,ýone iň möhümy olor hiç hilli gep-gurruňsiz Isa boýun egdiler.Netjede bolsa boýun egenleriniň netijesini gordiler.Olor huma dolduran suwy alanlarynda suw şeraba öwrilenini gördiler.Bu olaryň göz onünde boldy,edil özleri gatnaşan birinji geň-taýlykdy. Eger men şol täsinlikde gatnaşsam Isa Mesihyň artyndan galmasdym.Belki olor hem şonuň ýaly edendirler?Siz nahilli oýlýanyz?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top