4:39

Siriýanyň patşäy benhadat 2 bölüm

MP3

Salam. Başy diwara degendä gözi açilýar”-diýan bir gep bar. Ýone Benhadatyň
gözi başy diwara degenden soň hem açilanok. Eger ýadyňyzda bolsa geçen
sapar siriyanuň pätşäsy Banhadad hakynda öňüň nahilli adam bolony, kime
garşy çikäny barada gepleşendik.Ol Ýysrayil halkyna,anygy Ýysrayil halkyny
heýmaýat ediji Hudaýya garşy çikandy. Buny hali özi bilmesdi. Benhadat öz
eli astyndaky leşkerlerinden başka öttüz ikki sany han leşkerlerini hem
jemleb Ýysrayl halkynyň üsüne goşun çikardy.Oňa garşy Hudaýyň özi
söweşdi. Mukaddes Kitabda şeýle ýazilan:”Günortan wagtda Ýysaraýl
laşkerleri hüjüm edip galdylar.Benhadadtwe hanlar ,ýagni oňa kömek berýan
öttüz ikki han çadyrlarda içki içib mes bolüp ýatan eken.”

Ýysrayil leşkerleri tapaýňdan başda welaýat häkimleriniň hýzmatyndaky
ýaş esgerler çikdilar.Benhadat çaparlar ugratandy,çaparlar :” Bir töpär
esgerler Samariýadan çikip gelýarler”-diyip oňa habar etirdiler..Eger
ýaraşyk düzmek uçin gelýan bolsalr, diriligine tutuň-diýip emir berdi
Banhadad. Egerde söweşmek uçin yola çikan bolsa hem dirileýin tutuň.
Welaýet häkimleriniň hyzmatyndaky ýaş eskerler ,olaryň arkasyndaan bolsa
leşkerler şaherden çikib gelib her biri garşysynda düran Siriýalyk
leşkerini öldürdi. Bir wagt siriýalyk leşkerleri gaçib gitdiler Siriýanyň
pätşasi Benhadadt at üstinde atlylar bilen bille gaçib gütyldy. (3
patşalar 20:16-20)Bu söweş Benhadata sapak bolmalydy.Ol şonça ulakan goşin
bilen hem Ýysraylyň kiçik leşkerini başaryp bilmedi.Bu adamlaryň dal
Hudaýyň eli ekenini aňlamady.

Kä wagtlar biz hem haýatymyzda Hudaýyň işleýanyny düýmýas. Ol çindan hem
bizleri özgertmäk uçin bizi dögry yolä başlamak uçin işlaýanyny
düşünmýas.Oňuň elini görmýas. Şol ünssüzligimiz sebäpli Benhadat yaly köp
hatalara yol berýas. Benhadat bu ýeňlişden soň näme etdi ? Toba etdimi?
Yok.
Hudaýy ene Ýysrayl halkyna kömek etdi. Ol halkyny we patşany öňünden
habardar etdi:”Git-de güýç topla,seresaply meýilnama düz,çünki baharda
Siriýa patşasy Benhadat tazeden seniň üstiňe hüjüm eder”(3patşalar 20:22)
Hudaýyimiz hemme zady oňuňden bilýar we mährli.Ol haýatymyzda näme
bölüşyny oňünden bilýar. Ol bizi düşüşmagi mumkin bolan howpdan görämana
hereket edyar. Misli ýysrayil halkyiny öňuňden düýdirişy ýaly.

Dögrydan hem Siriýa patşasi Benhadatyň akly girmedi.Ol indiki baharda ene
Ýysrayl halkyna garşy hujum etdi. Ol öz göşünuna şeyle diydi:”yýsraýyllaryň
Hudaýlary baýyrlarýň hudaýylary boloňson,olar bizden güýçli çikdylar.Eger
olar bilen duzlükde uruşsak,biz hökmän olardan güýçli çikýas”(3Patşalar
20:23) Hudaýy bolsa oňa şeýle jogap berdi:”Siriýalylaryň,Reb baýyr
hudaýydyr,düz hydaýyi daldir diýenlikleri uçin Men bu agirt uly goşuňy
seniň eline berýarin Ana şonda sen Meniň Rebdigimňi bilersiň”-diydi( 3Patş
20:28).Dogrydan hem Hudaýy Siriýa göşünuny we Benhadaty Ýysrayil
leşkerleriniň eline berdi.Benhadat bu gezek halkga dal Hudaýya garşy
çikanyny düşünib eteň bolsa geň dal. Benhadat ýaly adamlar ýyaşaýyşi
nahilli gütaranyny bilmek isleseňiz biziň saýtlarymyz size garaşýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top