MP3

Salam, Başlyklar bizi dolandyrýan kişi bolonyndan başka bizi goraýan hem
kişidyr. Köpçilik öz başlygy hakynda gowy pikrde bolmaýar. Wezipede ötüran
kişi adamkärçiligi unutyb ,çendänä’a buýsanjan bolup gidýar dien pikir
az-kem dogry. Yone hemme başlyklary tä şonuň ýalylaryň kataryna göşmak
adalatdan bolmaýar. Hudaýy kimydyr biziň ustimizden başlyk edip goýan eken
diýmek bunda bir danalyk bar. Hudaýy şo adam arkaly biziň haýatymyzda bir
näme etmekçi.Isa Mesih döwründe Nikodim atly adam foriseylardan we diniyý
mugallimlerden biridi.Ol oraň abraýly we yokary mertebeli şahs bolony uçun
hem,gunduzi däl gijesi hiç kime bildirmesden Isanyň onune gelen.

Bundan başka Rimly ýzbaşy hem Isa Mesihe ygtykat eden.Bu ygtykad Isa
Mesihi haýran galdyrypty.Ýa-da bolmasa Isa Mesihiň jesedini alyp gommek
uçin rugsat alan Arimýatýalyk Ýusuf atly adany alaýlyň.Ol Yokary Geňeşiň
meşhur agzasy bolany bilen bille Isa Mesihyň şagirdi hem dy. Ol Isa Mesihe
tüýs ýürekden ynanýadygyny hiç kime açmandy. Bunuň ýalylar Isa Mesih
döwründe boluşi ýaly biziň döwrümuzde hem bolüşy mumkin.Hudaý başlyklarymyz
ýüreginde işamaga kadyr.
Isa Mesih asmana göterilenden soň şagirdleri HÖWES BILEN ÝÜREKDEN
HYZMATLARY DÖWAM EDEN. Şagirdleriniň bu işleri Ykory geňeş agzalaryny
çaşgynlyga getirdi.
Şoniň uçin şagirdlerini uşlab alyb höküm etmekçi boldular. Şagirdleriň
sözleri Geňeş agzalarynyň gazapyny gerirýady. Yone Foriseýlardan biri
Tawraty baýan ediji butin halkyň hormatyny gazanan Gamaliel atly bir adam
Geňeşde ornundan turup ,şagirdleri gyska wagta daşarä çikaryp durmaklaryny
buýrdy. Soň Geňeş agzalaryna şeyle diydi :”Eý Ysrayl ärlari,bu adamlardan
seresap boluňlar! Sizler näme emekçisizler? Ynha bundan oň özüni beýikadam
ýaly görkezen Fewda peýda body,oňa bolsa 400 kişi göşüldy.Ol öldürüldi,oňa
goşulanlaryň hemmesi dagab, ýogalyb gitdiler.Ondan soň halky ýazgydan
geçirme wagtynda Jaliladen Ýahuda peýda bolup,ançe halky izinden alyp
bardy.

Yone ol hem helak boldy we oňa eýrenleriň barysy dagab gitdiler. Indi
sizler bu adamlardan elinizi alynlar diýmen,olory kowub goýberiňler!Çunki
eger bu edilen başlangyç,bu hereket ynsan işi bolsa weýran bolýar.Yone
eger Hudaýdan bolsa sizler bözüp bilmýaňyz. Ene siz hem Hudaýa garşy söweş
edenlerden bolup galmanlar! “Gamaliel şol wgtda Isa Mesihi nähilli gowy
tänanyny bilmýas.Buny onuň sözlerinden tahmyn etmagimiz mumkin.Ol hem Isa
ýaşyrynça ýüreginde ýnanyb ürenleerden biri bolan bolmagy ýa-da şol wagtda
Hudaýyň dolandyryşy bilen dogry dogry dana maslahat beren bolmagy
mumkin.Gamaliel hakynda Mukaddes Kitabda köp ýazylmadyk.Näme bolsa hemm
Hudaý Isa Mesihe garşy bolonlaryň ýüreklerinde hem işlamagi mumkinligini
Gamaliel mysalynda gormegimiz mumkin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top