MP3

Salam eziz doganlar.Nowbatdaky mowzugymyz siz ucin taýarlandy,baş üstune dinlaň.”Az kem ön üç ýyl içinde resullerden Pawlus imperiýanyň dört welaýatynda jemagatlara duýüp saldy:Galatiýa,Makedoniýa,Ahaýa we Asiýa.

Mesih dogulandan soň 47 ýylaçenli bu welaýatlarda jemagatlar bolmandy.57-çi ýyly resullerden Pawlus ol ýerde özünuň işleri gutaranyny aýtdy.Bu hakykatdan hem gepsiz-gurrunsiz galdyrýan delil.

Jemagatlara şonça tiz duýip goýulmagy,ynançly,bugun biz uçin kynçylyklar we gaýgylara,anyksyzlyklara,şowsyzlyklara,bir ýanlyşlygyň heläkçilik ýagdaýda gaýtalanmagy diyen ýaly akla sygmaýar.

Elbettde,sorak koplap höşhabarçylar resullerden Pawlusdan görä koprak adamlary imana getirdiler,koplari ol wagz edenden ullakanrak ýerlerde Mukaddes Kitapy wagz etdiler:ýone hiç kim onuň ýaly jemagatlara duýip salyp bilmanine ykrar bolmagymyz gerek.

Biz bireýýam mumkin diyen zatlary ýatdan çykarandiris.Bugun,eger adam resullerden Pawlusyň usullaryny dowam ettirmage ýürek edip bilse,ol geň galarly netijelere ýetişse we bu usullar biziň dykgatymyza munasyp bolsa,belki ulansak hem,ol düýpgöter özgerişlerde aýpdar bolmaga töwekgelçilik edýar.”

Allen,Pawlusyň başga koplap hoşhabarçylardan tapowut edip,özünuň işlerini ullakan we möhüm ilat ýaşaýan ýerlerde-uzak etrablarda Höşhabar tiz ýaýraýan sewda merkezlerinde we siýasat täsirinde alyb baranyny görkezýar.

Ol jemagatyň hemme gatlaklaryna degişli bolan adamlaryň ünsini çekip almagyny bilerdi. We şonuň bilen bille jemagady giň esas bilen uýpjin edýady.Bundan başga ol höşhabarçy postlara däl,belki özbaşdak jemagatlara düýp saldy.

Ol “gelip gidýanlary ýygnamady,ol jemagady oturtdy”,”soň” “Jemagat guramasynyň daşar ýürt usullaryndan”gaçdy.Bugunki barlaglar Pawlusyň usullaryny başga pudaklarda hem amala aşyrmak mumkinçiliklerini gorýarlar.

Kristi Wilson özünuň”Bugunki çadyr gurýanlar”-diyen kitapynda,höşhabarçylar tä Pawlus edeni ýaly jemagatlara esas salyp,Höşhabary ýaýratyp we özüni hemme gerekli zatlar bilen uýpjin edip,anyk bir käre eýe bolup,başga memleketlardaki hyzmatlaryň ýeňilliklerini oýlap gormekleri gerekdigini nygtaýar.

Diňe Pawlysyň usullary dälde,belki onuň başyndan geçiren synaglary hem häzirki zaman höşhabarçylary uçin nusga bolmagy mumkin.Eziz doganlar,resullerden Pawlusdan her taraplaýyn görelde alsa degerli.Şonuň bilen ezizl doganlar mowzugymyzy gutarýas.Ýene sag aman duşuşýinçenli hoşsag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top