MP3

Salam eziz dinlejiler. Bu gün bir dul aýalyň eden diňe bir işi hakynda
söhbet edýas. Mukaddes Kitabda dul aýallar barada oraň köp ýazylan.Isa
Mesih bir dul aýalyň oglüny direltan,çunki ol aýal şo ýlňyz oglündan başka
hiç kimi yokdy. Ene bir Samariýalyk dul aýalyň gyzyny jinden halas
eden.Bilýaňyz dul aýallaryň aladasy başkalarnykyndan köprak bölýar. Oloryň
başynda ekleýan adamsy yok.Çagalaryna hem ata hem ene bolup olaryň
mätäjliklerini kanagatlandyrmaga çalýşýar. Ýaňyz aýal çagalaryny özi
ulaltmagy oraň kyn. Ol dürmüşyň agyr ýükuni hem perzentler terbiýsini hem
başka işleri hem özi ýerine etirmeli bolýar. Ýone bu gunki söhbetleşmekçi
bolan dul aýal özüniň diňe bir ajaýib işi bilen şol wagtaky Isa Mesihnyň
şagirdlerine hem bu gün bize hem oraň gowy mysal bolup gelýar.

Mukaddes Kitabda şeýle ýazylan:”Isa sadaka gutusynyň garşysynda oturup,oňa
pul atýan halky synlaýardy.Ençeme baý adamlar guta köp pul atdylar.Bir
garyp dul aýal gelip,guta ikki şaý atdy.Isa şagirdlerini ýanyna
çagyryp,olara :”Size dogrusyny aýdýaryn,bu garyp dul aýal guta hemmelerden
kän pul atdy.Beýlekiler özlerinden artanyny atdylar,ýone bu hatyn
garyplygyna garamazdan elindaki ähli çorek pulyny atdy”diydi. Siz şo dul
aýalyň örnünda bolonda,pul talap edýan problemalaryňyz,gam-gussalarynyza
gozleman ikki şaýnyzy haýyr –sogap eden bolormydynyz? Bu oraň kyn
mesele.Ahyrky şaýyny Hudaýy uçin haýyr-sahawat etmek uçin ynsanňyň Hudaýya
bolan ynamy beýik bolmagy gerek.Bunuň ýaly kişiler oraň mahirli ýüregi
Hudaýya baglanan kişiler bolýar.

Dul aýalyň bu eden işinden onuň Hudaýyi nahilli söüýşini ,gaýgylaryna
gozlemesden Hudaýya höwes bilen çalyşýanyndan onuň takwadar aýal ekenini
görmegimiz mumkin.Ol haýyr- sahawat edip nalymady,puly
gysganmady.Gaýgylaryny başkalara aýtmady.Ol özüniň ikki şaý berýaninden
çekinen bolsa gerek. Başkalaryň pullary aldynda oniki hiç zat daldi. Emma
ol şoňa da begenýadi.Şol ikki şaý haýyr edip bileni uçin göwni dolup öýine
baran. Öýiňde ony garşy alýan problemalaryny ulakan ýürek bilen Hudaýya
tabşyrdy.Bunuň ýaly etmek aňsat dal.Eski Äht kitabynda Hudaýy öz halkyna
işlab tapanynyň ondan bir bolegini Hudaýya getimagi büýraňdy. Kä wagt
ynha şol Hudaýyň hakyny bermak hem kyn bolup galýar.

Sadaka beriş wagtynda düşmanymyz şeýtan howsala salýar. Hudaýya bu pul
gerek dal,bu pul Hudaýydan görä maňa köprak gerek-diyib Hudaýyidan
ogurlamagymyza bir syrdama galýar.Hudaýyň haky bolan uşuri bermaga
kösenen adam Hudaýy yoluna sadaka berişi ondan hem kyn bolýar.Buniň uçin
kişiniň bagry giň başkalara mähirli we ýüreginde Hudaýya bolan ynanç
beýik bolmaly.Ynha şol kiçi parça bizi kop zatlara öwretýar.Bizni
gyzgançlyk etmeslike,gaygylarymyzy Hydaýya tapşyrmaga,ona ynanmaga we
bermaga öwretýar. Ezizler Mukaddes Kitabdaky şahslar haýatydan köp
zatlarny öwrenmek halasaňyz biziň saýtymyz iň gowy maglumatlarny size
hudurläýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top