4:26

Näme uçin arka garady

MP3

Salam. Kişi uzak wagt bir şaherde,bir ýerde ýaşasa şo şahere baglanyb
galýar.Bu şaherden daşa gitse tiz öz şaherini küýseýar.Bu kişidäki
watanperwerlik duýgysy. Ol özi ýaşaýan ýere mähr göýar,şol ýeri
küsaýar,başka ýerlerden üstün görýar. Öz şaherini weýrançylyk bolýanyny
gören kişi arkaýyn ötürup bilmaýar. Bu şaherni halas etmak uçin göşant
göşmak isleýar. Bu ynsana has bolan häsiýet. Bu zat Lotnyň aýalynda hem
bardy.Nadip Lotýň aýaly bu şahere şonçalyk baglanyb galdy?! Bu şaheriň
ýamanlyga,butparazlyga,günä doly ekenini bilib durup hem nadip mähr göýmak
mumkin? Buny şaheriň aslynda hanilli bolonyny bilman durup düşünmäk
kyn.Lotnyň aýaly bu şahere baglanyb galanynyň sebäpleri köp.

Geliň şol sebäplerinden birinçisini men aýdyp goýayin.Birinçiden şaheriň
şol wagtda iň güllän we sawda-satyga baý şaher bolonydyr. Tarihýy
maöglumatlara görä Sodom şahri sowda-satyg güllän şaher bolan.Dürli
şaherlerden gelen söwdagärler sebäpli täze pikirler,maglumatlar we başka
adatlar aňsat şaher halkyna siňip gidän. Kä birlari şol wagtdaky Sodomny
häzirki Las Wegas şaherine deňeşdirýarlar.Las Wegasnyň nahillidigini göz
önüne getirän adam Sodomyň görnüşini hem tahmynan göz onüne getirmägi
mumkin.Bugunki günde kim hem Las Wegasda ýaşamany halamaýar.Häzir Las
Wegas ýaly şaherler oraň köp.Şol wagtda Sodom şaheri şeýle
göwnaçýan,baýlyga we günä dolan şaherdi.

Indi özünuz öýlab görüň Las Wegas ýaly şaherde ýaşap öwrenen aýal başka
ýere çykyp gidip bilýamy? Bu ýeriň ýagdaýyňy bolçuluguny taşlap gitmaga
gözgynlyk edermiken? Lot Ybrahym ýaly şaherden-şahere goçüp ýuren adam
däldi.Ol Sodom şahrine gelip erleşip,ol ýerden başka ýere göçmägi haýalyna
hem getirenokdy.Oňa öturymly ýaşaýşyň görnüşi makuldy.Indi Lotyň aýalyny
öýlap göruň.Aýal kişi bir ýerden ikkinnçi ýere göçüp ýrmagi halamaýar.Ol
bir ýerde düralga tapmagy isleýar.Ol hem şonuň ýaly aýallardan
biridi.Ondan başka ol Hudaýydan görä golaýlyklary,baýlygy,öz öýini köpäk
söýan bolsa gerek. Perişde Loty,aýalyny we ikki gyzyny elinden tutyb
şaherden daşary çykaryp goýanda oloryň hemmesi şaherden daşlaşan bolsada
ýüregi bilen şaher bilen billedi.

Dogry aýdýaňyz.Lotyň aýaly perişdeniň gyssagy bilen şaherden çykyp
gidipti.Şaherden gaçyp gidýan bolsa hem öz ýerini,öýini galdyryp barýanyna
ýüregi awýady. Ýüregi şol ýerde Sodom bilen billedi. Edil şonuň uçin hem
ýzyna garady we heläk boldy.Nämuçin perişde Lot we onuň maşgalasyny “Yza
garama”-diyip düýdurdy? Bunda biz uçin hem simwolik many bar.Biz bir
gezek ýamanlygy,günäli haýatymyzy taşladykmy,indi ýza garamaslygymyz gerek
garşy Yza garaýwermek ymanlynyň ryhyý ösmägina Hudaýya ýakynlaşmagyna
böwet edýar. Ýzymyza seretikmi gözlerimiz bizi şol tarapa alyp
barýar.Assa-ýwwaş ýene oňki haýatymyza gaýtyb galanymyzy düýman hem
galýas.Yza seretmäň,bolmasa siz hem “düz diregine” öwrilib
galýaňyz.Gyzykly maglumatlar almak islegi bolsa biziň saýtymyza girib
görüň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top