MP3

Salam gadrly dinleji. Mukaddes Kitabda adlary ýazga alynan kişiler haýaty
hakyndaky gepleşigimiz arkaly haýatymyz uçin zerur bolýan sapaklary almagy
döwam edýas. Bugun Patşalar kitabynda hekaýa edilen Şimgi adly adamyň ölümi
hakynda gepleşýars. Emma ol näme uçin öldürüldi diýarsynyz? Bunuň sebäbi
bolmagy gerek elbetde.Geliň,onuň nahilli ynsan bolonyny we nahilli öleni
barada söhbetimizi başlaýars. Mukaddes Kitab bu hakda şeýle diýar:”Sonra
patşa adam yollap, Şimgini çagyrdyp,oňa şeýle diýdi:”Iýerusalimden özüňe
bir jaý salyň-da,şol ýerde ýaşa,başga hiç ýere gitme.Bilip goý,Kidron
deresinden geçip,şol ýerden çykan günüň hökmän ölersiň. Sen ölümi öz başyňa
satyn alarsyň”(1-ji patşalar 2:36-37)

Şimgi Kidron deresinden geçmeslige wada berdi. Yone aradan uç ýil geçib bir
waka bolup geçdi. Şimginyň ikki guly gaçyp gitdi.Şimgi bolsa beren
wadasyny unutyb eşegini gaňňalap münup gullaryny gözläp gitdi. Ol
gullaryny tapyb izyna getirdi.Şimginyň Gatä baryb geleni barada habar
pätşä etib baranson patşä Şimgini huzuruna çagyrdy:” Men saňa Rebden ant
içirip :”Bilip goý,başyňa näme düşsede,şol ýerden başga ýere giden gününiň
özünde sen hökmän ölersiň diyip düýdurmanmydym näme” Sen hem maňa “Seniň
aýdanlaryň bary dogry.Men sana gulak asaryn”-diyptiň Onda näme uçin Rebbe
içen antyňy,meniň saňa beren tabşyrygymy berjaý etmänsiň?” onson pätşa
Benaýa buýruk berdi:ol-da gidip ony öldürdi.(1-ji pätşalar 2:43,46).

Şimgi näme uçin öldüruldi? Ol ölüme laýyk näme iş etdi? Ynha şol soraglara
jogap täpmak uçin wagt maşynasynda Şuleýman döwrunden Dawud döwrüne
gaýtýas. Şimgi Şoul öýindendi.Şowulyň örnuna Dawud tagta çikandan soň Dawud
Bohurum şaherine etib geldi.Şol wagtda Şimgi gargab orta çikdy Ol Gera
diýan adamyň oglydy.Patşänyň sagynda hem solunda hem janpenalary gorab
duranyna gözlemesden Şimgi daş alyb Dawud we onuň nökerlerini
daşlady.Şimgi ony islança sögdi.” Gum bol!Gum bol! Ganhor,deýýus!Ýerine şä
bolan adamyň Şawuluň garyndaşlarynyň tutuş ganyny Reb senden aldy.Ol şalygy
ogluň Abşaloma berdi.Görýanmy pisligiňiň pidasy bolduň,sebäbi sen ganhor”-
diyip garganyady.(2-ji Şamwel 16:7-8)

Şimgi öýlanmasdan geplýan,nädogry netije çikarýan kişi bolan bolsa
gerek.Ol oran düýgu –tolgunyşyga berilýandygy geplerinden belli bolup
dyrýardy. Gowy oýlanyb garanda Şowuly Dawud öldiranakdy.Şowuldan soň tagta
çikan ogluny bolsa ikki hizmatkär öldürän.Kä bir kişiler nähak aýyplap kişi
başyna betbagtçylyk ýagdyrýar. Şimgi hem şonuň ýalydy.Şol wagtda Dawud oňa
garşy hiç zat etmedi.Emma Hudaýy tarapyndan saýlanan pätşä eden
ýamanlyklary jezasyz galmasdy.Dawud paýgember ölümi oňünden ogly Sulaýmana
şeýle wesiýet etdi:”Şeýle hem Bahurumdan bolan benýaminli Geranyň ogly
Şimgi bardyr Mahannaýama barýarkam ol maňa erbet gargyş etdi,yone ol
Iordan derýasyndan meni garşylamaga gelende,men oňa :”Men seni öldürmerin”-
diyip Rebbden ant içdim.Emma sen Şimgini jezasyz galdyrma,çunki sen
paýhasly adamsyn we oňa näme etmelidigini özüň bilersiň”1-ji pätşalar 2:8-
9) Şimgi edenine görä jezasyny täpdy.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top