3:51

Rimdaky Masihiýlik

MP3

Salam eziz doganlar,siz bilen sag aman duşuşup duranymyz uçin oran minnetdaris.Ezizler hatta masihiýlygyň iň güýçli tankytçylary hem olaryň joşgunlyk bilen wagz etmage çalyşanlaryny boýun alýarlar.

Beýle tankytçylardan biri peruly Selsusdy, şol wagtlarda ol ýerden bir hem gazaply we paş edýan söz çykmady.Şol wagtlarda masihiýlige garşy ugruktyrylan sözler kopdi.Onuň masihiýler hakyndaky hekaýasy hemişe hem dogry tassyklanmasada:

“Olar özleriniň häk ekenine erbet adamlary,samsyklary,gullary,biçäre aýallary we çagalary ynantyrmak uçin maksat edýarler.Olar özlerini hilegär ýada dilenjen ýaly tutýarlar:olar medeniýetli adamlaryň oýine girmäge batyrgaýlyk edip bilmeýärler,ýone egerde ýaşlar toparyny,gullar ýada geýim başy ýyrtylan garyby gorup galsalar,olaryň onüne baryp olaryň ünsini çekmekçi bolýarlar.

Bu hususyý öýlerde hem bolýar.Ol ýerde ýün daraýanlar,ätikçiler, — kir ýuwýanlar,sawadsyz adamlar we az düşünjeli adamlary gormek mumkin.”Beýle şaýatlyklaryň oran ähmiýetliligine seretmezden,masihyýlyk mähribanlygynyň sössiz şaýatylygy,Höşhabary ýaýartmak işinde ýenede uly ähmiýete eýe boldy.

Masihiýler adamlara geň galarly söýgi görkezýarler.Bu hakda anyk şaýatlygy ýene masihiýleriň özleri görkezmediler,tersine masihiýlygym tankytçylary görkezdiler.

Imperator Ýulian,masihiýler olaryň dinine eýerýanlardan üstun çykmaklaryndan hiwsala düşdiler.Çunki ol masihiýlere “dahriýler” ýaly ýagny ateist aragatnaşykdady.”Dahriýlyk olaryň başga adamlara soýgi bilen görkezilen hyzmatlary we olary kömmek hakdaky aladalary arkaly ähmiýetli derejede üstinlige ýetdiler.

Nälaýyklyk hiç bir gedaý ýahudiý we hudaýsyz Jelilelik dine özünuň gedaýlary hakda alada edýar,belki biznikiler hakda hem aladalanýar:şol wagtlarda bize degişli bolanlar,biz görmegimiz gerek bolan ýardamy şowsyzlyk bilen garaşýadylar.

Masihiýleriň öz haýatlarynda görkezen şaýatlygy,özümde hem anyk boldy.Dörtinçi asyraçenli impertor Konstantin jemiýet onünde masihiýlygy öz dini diyip kabul ediyinçe öz imanyny açyk ykrar eden masihiýler uçin yzarlamalar oran anyk howp boldy.

Şonuň bilen eziz doganlar bugunki mowzugymyz hem öz sonüna ýetdi. Ezizler ýene mowzugymyz arkaly düşüşýinçenlo höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top